Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2002-2003

QUÍMICA, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

102,50

28,00

18,00

11,50

0

160,00

Segon

66,00

27,00

46,50

20,50

0

160,00

Total

168,50

55,00

64,50

32,00

0

320,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3103100067

FÍSICA

Principis de mecànica clàssica i quàntica. Principis de termodinàmica. Mecànica de fluids. Concepte de camp i la seva aplicació als gravitoris i elèctrics.

T

5,50+2,00

A

1

B

1

3103100068

ELECTRICITAT I ONES

Principis d'electromagnetisme i ones. Principis d'electrònica. Principis d'òptica.

T

3,50+1,00

A

2

B

2

3103100070

MATEMÀTIQUES

Espais vectorials. Transformacions lineals. Teoria de matrius. Equacions diferencials. Càlcul diferencial i integral aplicats. Funcions de diverses variables. Diferenciació parcial i integració múltiple.

T

4,00+3,50

A

1

B

1

3103100071

ESTADÍSTICA

Introducció a la teoria i aplicacions de l'estadística. Introducció al càlcul numèric i a la programació. Anàlisi estadística i simulació de models mitjançant ordinadors.

T

2,00+1,00

A

2

B

2

3103100074

ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA I

Constitució de la matèria. Enllaços i estat i d'agregació.

T

2,00+1,00

A

1

B

1

3103100078

QUÍMICA ANALÍTICA

Dissolucions iòniques. Reaccions àcid-base. Reaccions de formació de complexos. Reaccions de precipitació. Reaccions Redox. Operacions bàsiques del mètode analític. Anàlisi quantitativa: gravimètrica i volumètrica.

T

6,00+2,00

A

2

B

2

3103100079

QUÍMICA INORGÀNICA

Estudi sistemàtic dels elements i dels seus compostos.

T

6,00+2,00

A

2

B

2

3103100072

MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ

Programació BASIC-FORTRAN. Introducció als ordinadors. Resolució d'equacions lineals i no lineals. Resolució d'equacions diferencials.

OB

2,00+1,00

A

2

B

2

3103100076

TERMODINÀMICA QUÍMICA

Introducció a la termodinàmica química. Termoquímica. Gasos. Introducció a la termodinàmica estadística. Equilibri químic i electroquímic. Equilibri entre fases. Dissolucions.

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100077

REACCIONS QUÍMIQUES

Introducció als equilibris iònics en dissolució. Concepte d'àcid i de bases. Càlculs bàsics. Solubilitat i producte de solubilitat. Introducció als equilibris de complexació. Equilibris d'extracció. Reaccions de transferència d'electrons. Principis de cinètica química.

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100095

TÈCNIQUES BÀSIQUES DEL LABORATORI QUÍMIC

Normes de seguretat. Ús del material de laboratori. Tècniques bàsiques del laboratori químic.

OB

0+10,00

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

3103100241

ENLLAÇ QUÍMIC I ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA II

Ampliació d' Enllaç químic i estructura de la matèria I

OB

2,00+1,00

A

1

B

1

3103100097

GEOLOGIA PER A QUÍMICS

La Terra com a planeta. Composició i estructura de la Terra. Cristal·lografia.

OP

4,00+2,00

A

2

3103100099

MÈTODES QUÍMICS INFORMATITZATS

Simulacions de processos químics, sintètics, etc. Entorns de programació, representacions gràfiques i paquets integrats de càlcul químic.

OP

2,00+3,00

A

2

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100069

ENGINYERIA QUÍMICA

Balanços de matèria i energia. Fonaments de les operacions de separació. Principis de reactors químics. Exemples significatius de processos de la indústria química.

1 2

5,50+2,00

A

1

B

1

3103100073

BIOQUÍMICA

Introducció a la bioquímica. Proteïnes i àcids nucleics. Enzimologia. Bioenergètica. Metabolisme.

1 2

5,50+2,00

A

2

B

2

3103100075

QUÍMICA FÍSICA

Química quàntica. Termodinàmica química. Cinètica i mecanismes de les reaccions químiques. Electroquímica.

1 2

6,00+2,00

A

2

B

2

3103100080

QUÍMICA ORGÀNICA

Estudi dels compostos de carboni. Estructura i reactivitat dels compostos orgànics.

1 2

6,00+2,00

A

1

B

1

3103100081

INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I LES TECNOLOGIES INS

Laboratori integrat de química, amb especial èmfasi en els mètodes analítics i caracterització físico-química de compostos. Fonament i aplicacions de les principals tècniques instrumentals, elèctriques i òptiques usades en química. Introducció a les tècniques cromatogràfiques.

1 2

0+15,00

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

3103100082

INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN SÍNTESI QUÍMICA

Laboratori integrat de química, amb especial èmfasi en síntesis orgànica i inorgànica.

1 2

0+15,00

A

2

B

2

C

2

D

2

E

2

3103200083

CIÈNCIA DELS MATERIALS

Materials metàl·lics, òptics i polímers. Materials ceràmics. Materials compostos.

2

5,00+1,00

A

1

3103200084

DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL

Aplicació de les tècniques espectroscòpiques a la determinació d'estructures de compostos químics.

2

4,00+2,00

A

1

3103200085

EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I

Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics i sintètics concrets. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agro-alimentaris, toxicològics, ambientals i industrials.

2

0+12,00

A

2

B

2

C

2

D

2

3103200086

EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA II

Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics i sintètics concrets. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agro-alimentaris, toxicològics, ambientals i industrials.

2

0+12,00

A

1

B

1

C

1

D

1

3103200087

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FÍSICA

Química quàntica i la seva aplicació a l'espectroscòpia. Fenòmens de transport i de superfície. Catàlisi. Macromolècules de dissolució.

2

6,00+1,50

A

1

3103200089

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ANALÍTICA

Anàlisi de traces. Mètodes cinètics. Automatització. Quimiometria.

2

6,00+1,50

A

2

3103200091

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA INORGÀNICA

Sòlids inorgànics. Compostos de coordinació.

2

6,00+1,50

A

2

3103200093

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA

Mètodes de síntesi. Mecanismes de reacció. Productes naturals.

2

6,00+1,50

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103200088

CINÈTICA QUÍMICA I DINÀMICA MOLECULAR

Reaccions complexes. Reaccions en solució i catàlisi. Superfície d'energia potencial. Teoria de l'estat de transició. Dinàmica molecular de les reaccions químiques.

2

4,50+1,50

A

1

3103200090

ANÀLISI INSTRUMENTAL

Mètodes òptics d'anàlisi. Mètodes elèctrics d'anàlisi. Introducció als sensors químics. Mètodes radioquímics.

2

4,50+1,50

A

1

3103200092

COMPOSTOS DE COORDINACIÓ

Sòlids inorgànics. Estructura i reactivitat dels compostos inorgànics, amb èmfasi en els elements de transició. Compostos de coordinació. Aplicacions químiques de la teoria de grups.

2

4,50+1,50

A

1

3103200094

SÍNTESI ORGÀNICA

Estudi dels principals tipus de reaccions orgàniques. Mecanismes de reacció. Productes naturals. Mètodes de síntesi.

2

4,50+1,50

A

1

3103200096

DOCUMENTACIÓ

Documentació química. Fonts primàries, secundàries i terciàries. Chemical abstracts. Teledocumentació. Mètodes informatitzats.

2

1,00+2,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100098

PROCESSOS GEOLÒGICS

El cicle petrogenètic. Mineralogia. Petrologia. Processos geoquímics.

1

4,00+2,00

A

1

3103100100

INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA

Sistemes estacionaris i no estacionaris. Dinàmica de fluids. Transferència de calor per conducció i convecció. Reactor químic.

1

0+4,50

A

2

B

2

C

2

3103000101

FENÒMENS DE TRANSPORT

Transport de quantitat de moviment. Transport d'energia i conductivitat tèrmica. Transport per radiació. Transport de matèria i difusió.

4,50+1,50

A

2

3103000102

MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A LA QUÍMICA

Resolució de sistemes d'equacions. Programació lineal. Paquets de programes algebraics. Biblioteques de programes matemàtics. Teoria de probabilitat.

4,50+1,50

A

1

3103200105

QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT

Contaminació en els diferents medis naturals. Mètodes de determinació de contaminants. Anàlisi d'aigües. Anàlisi de sòls. Modelatge de sistemes naturals.

4,50+1,50

A

2

3103200107

TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ

Separacions analítiques no cromatogràfiques. Extracció. Intercanvi iònic. Electroforesi. Tècniques cromatogràfiques de separació.

4,50+1,50

A

1

3103200108

ANÀLISI APLICADA

Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi aplicada: anàlisis d'aliments i anàlisis clíniques.

4,50+1,50

A

2

3103200111

TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES I MAGNÈTIQUES

Tècniques espectroscòpiques avançades de particular interès. Anàlisi conformacional. Magnetisme.

4,50+1,50

A

2

3103200112

QUÍMICA DELS COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

Estudi dels compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica. Catàlisi homogènia.

4,50+1,50

A

2

3103200114

BIOINORGÀNICA

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

4,50+1,50

A

1

3103200117

QUÍMICA ORGÀNICA HETEROCÍCLICA I SÍNTESI DE FÀRMACS

Estudi estructural i químic dels compostos eterocíclics alifàtics i aromàtics.

4,50+1,50

A

2

3103200119

QUÍMICA DELS PRODUCTES NATURALS I BIOORGÀNICA

Estudi de les principals classes de productes naturals. Biogènesi i reactivitat química.

4,50+1,50

A

1

3103200120

TEORIA DE LES REACCIONS ORGÀNIQUES

Teoria de conservació de la simetria dels orbitals aplicada a les reaccions orgàniques: reaccions pericícliques i fotoquímiques.

4,50+1,50

A

2

3103200123

ELECTROQUÍMICA I QUÍMICA MACROMOLECULAR

Complements d'electroquímica iònica. Fonaments d'electròdica. Macromolècules. Col·loides, gels i altres molècules en suspensió. Polímers. Polímers sintètics. Biomolècules

4,50+1,50

A

1

3103200126

ESTRUCTURA MOLECULAR

Interacció entre la matèria i la radiació. Rotació i vibració de molècules. Espectroscòpia. Difracció de raigs X, difracció d'electrons.

4,50+1,50

A

2

3103200127

ENGINYERIA MOLECULAR

Relacions estructura-activitat de molècules d'interès farmacològic. Paquets de mecànica i dinàmica molecular.

4,50+1,50

A

2

3103200129

REACTORS QUÍMICS

Reactors ideals (discontinus, tanc agitat, pistó de flux). Aplicació a reaccions simples i a reaccions complexes. Factors termodinàmics. Reactors en fase heterogènia (catàlisi). Reactors biològics.

4,50+1,50

A

1

3103200130

OPERACIONS BÀSIQUES EN ENGINYERIA QUÍMICA

Operacions de transport de fluids Intercanviadors de calor. Separacions físiques (destil·lacions, absorció, extracció, adsorció). Separadors mecàniques (filtració, decantació).

4,50+1,50

A

2

3103200132

ENGINYERIA AMBIENTAL

Contaminació ambiental: mesura, correcció i reglamentació. Avaluacions d'impacte ambiental.

4,50+1,50

A

1

3103200136

TREBALL EXPERIMENTAL

Treball experimental tutelat a realitzar en els laboratoris de la Universitat.

2

0+12,00

A

1

B

2

Lliure elecció recomanada

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103L00246

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

0+6,00

A

1

B

2

3103L00311

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES, E

2

0+6,00

A

1

B

2