Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100072 MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ


Objectius  

Introduir a l’alumne en els coneixements bàsics de la metodologia i algorismes per a la resolució numèrica de problemes que apareixen en ciències i en tecnologia.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Errors i aproximacions
1.1 Generalitats i definicions. Fases de la resolució d'un problema i fonts d'error associades. Error absolut i error relatiu. Errors maximals.
1.2 Representació numèrica. Representació de nombres enters. Representació de nombres reals en coma flotant. Sistema de representació binari.
1.3 Error en la representació de les dades i la seva propagació. Fórmula de la propagació de l'error maximal. Errors d'arrodoniment.
1.4 Errors de truncament deguts al mètode.
1.5 Estabilitat i inestabilitat numèriques: algorismes inestables i problemes mal condicionats.

2. Zeros de funcions
2.1 Introducció: Equacions no lineals. El teorema de Bolzano i el mètode de la bisecció.
2.2 El mètode de Newton-Raphson o de la tangent. Interpretació geomètrica. La importància del punt inicial. Exemples.
2.3 Teoria d'iteració. Mètodes iteratius simples. Representació gràfica de les iteracions: gràfics de teranyina i gràfics d'escala. Un teorema de punt fix.
2.4 Convergència dels mètodes iteratius. Definició de l'ordre de convergència i exemple de càlcul per al mètode de Newton.

3.- Interpolació de funcions
3.1 Conceptes d’interpolació. Tipus d'interpolació.
3.2 Polinomis interpoladors. Existència i unicitat del polinomi interpolador.
3.3 Interpolació de Lagrange
3.4 El mètode de Newton o de les diferències dividides.
3.5 Error d’interpolació
3.6 El fenomen de Runge.

4. Aproximació de funcions
4.1 Introducció: El concepte d'aproximació i el mètode dels mínims quadrats.
4.2 Regressió lineal.
4.3 Linearització de relacions no lineals.
4.4 Aproximació polinòmica. Les equacions normals.

5.- Derivació i integració numèriques
5.1 Derivació numèrica. La fórmula en diferències. Derivació interpolatòria.
5.2 Integració numèrica. Introducció. El mètode dels rectangles.
5.3 El mètode dels trapezis. Error d'integració.
5.4 El mètode de Simpson. Error d'integració.

6.- Integració d’equacions diferencials ordinàries
6.1 Introducció: Interpretació d'una EDO com a camp de direccions.
6.2 Mètode d’Euler.
6.3 Mètode de Heun.
6.4 Mètodes de Runge-Kutta de segon ordre.

A més de les sessions de teoria, hi haurà classes de problemes i sessions de pràctiques amb ordinador. La classe de problemes consisteix en la resolució dels exercicis d’una llista que es facilita als estudiants en començar el curs. Les pràctiques d’ordinadors consisteixen en tres sessions a l’aula d’informàtica per tal de familiaritzar-se amb els conceptes i mètodes numèrics estudiats.

 
Bibliografia  


-Fuentes M.; Poch J.(1999) "Introducció als Mètodes Numêrics". Publicacions Docents Universitat de Girona.

-Chapra-Canale (1989). "Métodos numéricos para ingenieros" McGraw-Hill.

-Grau, M.; Noguera, M. (1993) "Càlcul Numèric" Ediciones UPC

-Aubanell, A.; Benseny, A.; Delshams, A. (1991) "Eines bàsiques Càlcul Numèric" Manuals de la UAB.

-Burden, R.; Faires, J.Douglas. (1985) "Análisi Numérico" Grupo Editorial Iberoamericano

-Càlcul Numèric, Miquel Barceló, Carlos Bonet,... Departament de Matemàtica Aplicada ETSEIB -UPC, 1991.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’avaluació es realitzarà mitjançant un examen final, la nota del qual serà un 80-90% de exercicis de l’assignatura i el 10-20% restant correspondrà a preguntes sobre les pràctiques.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes