Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200127 ENGINYERIA MOLECULAR


Objectius  

Introduir l'alumne en els mètodes emprats en la determinació de paràmetres que permeten relacionar estructura i propietats, especialment les mesures de semblança i les de topologia molecular. Presentar a l'estudiant les aplicacions de la mecànica quàntica al disseny de molècules i l'estudi de fenòmens químics.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Introducció històrica: Les relacions estructura-propietats i l'evolució de la química

2. Fonaments matemàtics: Correlació lineal. La matriu de correlació a l'espai de les propietats i en el dels objectes. Components principals.

3.La descripció mecanoquàntica de les molècules. Funcions densitat. Matrius densitat de primer ordre. Projecció sobre espais n-dimensionals. Descripció discreta d'operadors.

4. El fonament teòric de les relacions estructura-propietats. Mesures de semblança quàntica. Núvols moleculars i punts-molècula. Índexs de semblança.

5. Distribució de Maxwell-Boltzmann. Mesures de semblança molecular de superfícies energètiques.

6. Topologia molecular. Mesures de semblança topològiques. Índexs topològics clàssics. Índexs topològics quàntics.

7. Aplicacions de la semblança molecular. Disseny molecular. Descripció de fenòmens químics. Regularment, segons preveu el pla d'estudis, es dedicaran uns crèdits a la resolució de problemes i exercicis i es proposaran a l'estudiant exercicis complementaris perquè els pugui resoldre com a autoavaluació. Els exercicis es basen en el programa de teoria i tenen per objectiu relacionar els coneixements teòrics adquirits amb la seva aplicació pràctica.
 
Bibliografia  


Johnson, Maggiora (Ed), Concepts and Applications of Molecular Similarity, J. Wiley, 1990, New York

Carbó (Ed), Molecular Similarity and Reactivity, Kluwer, 1995, Dordrecht

Sanz, Giraldo, Manaut (Ed), QSAR and Molecular Modelling, Prous, 1995, Barcelona

Carbó, Domingo, Algebra matricial y lineal,, Schaum-McGraw-Hill, 1987, Madrid
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitza mitjançant una prova escrita que consta de qüestions aplicades (problemes) i qüestions teòriques. L'objectiu principal és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes