Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200085 EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA I


Objectius  

L’assignatura de 12 crèdits pràctics té com a objectius l’aprenentatge de la metodologia experimental, de l’anàlisi de dades, la interpretació de resultats, el disseny d’experiments i la forma correcta de treballar en el laboratori químic quan es realitzen determinacions analítiques i mesures quimicofísiques.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Pràctiques de laboratori

Seminari: Seguretat i tractament de residus al laboratori. Tractament estadístic de dades analítiques.

1. Valoracions en medis no-aquosos: anàlisi de tensioactius aniònics.

2. Tècniques de separació:
Separació de coure i níquel per bescanvi iònic.
Determinació d'hidrocarburs en mostres d'aigua per cromatografia de gasos.

3.Potenciometria:
Determinació potenciomètrica del contingut en fluorurs en pasta de dents comercial.

4. Mètodes atòmics:
Determinació de sodi i potassi per fotometria de flama.

5. Espectrofotometria UV-visible:
Determinació de nitrits en productes càrnics curats.

6. Volumetries d'oxidació-reducció:
Determinació del SO2 i de l'àcid ascòrbic en vins.

7. La Qualitat en els resultats analítics. Exercici d'intercomparació.

8.Determinació de la solubilitat d'un compost iònic per valoració.

9. Idealitat de solucions mitjançant corbes de solubilitat.

10. Conformació de macromolècules per viscosometria.

11. Espectre d’una partícula en una caixa.

12. Determinació potenciomètrica de constants d'estabilitat: el sistema coure-alanina.

13. Determinació de fenol mitjançant valoració conductomètrica amb KOH.

14. Anàlisi espectrofotomètrica d’una reacció química per determinar la seva constant d'equilibri.

15. Estudi de la cinètica d’una reacció per conductometria.

16. Cinètica de la reacció persulfat-iodur.

 
Bibliografia  


1. Bockris, J.O'M., Reddy, A.K.N., Modern electrochemistry, 2 vols., Londres, Macdonald & Co., 1970. (Existeix trad. al castellà).

2. Laitinen, H.A., Harris, W.E., Análisis Químico, Ed Reverté, 1982.

3. Lewis, G.N., Randall, M., Thermodynamics, 2a ed., Nova York, McGraw-Hill, 1961

4. Matthewa, G.P., Experimental physical chemistry, Oxford, Oxford U.P., 1986.3. Sime, R.J., Physical chemistry: methods, techniques and experiments, Philadelphia, Saunders C.P., 1990.

5. Miller, J.C. i Miller J.N., Estadística para Química Analítica, 2a. Edició, Addison-Wesley Iberoamericana, 1993.

6. Valcárcel, M., Silva, M, Teoría y práctica de la extracción líquido-líquido, Madrid, Ed. Alhambra.

7. Villavechia, V., Química analítica aplicada, 2 vols., Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

8. Vogel, A., Textbook of quantitative inorganic analysis, Londres, Longman.

9. Willard, H.H. et al., Métodos Instrumentales de Análisis, Grupo Editorial Iberoamericano, 1991.

10. Jennings W., Analytical Gas Chromatography, Academic Pres Inc., 1987.

11. Valcárcel, M., Ríos, A., La Calidad en los Laboratorios Analíticos, Barcelona, Ed. Reverté, 1992.

Revistes: Journal of Chemical Education

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació contemplarà la qualificació del treball personal realitzat al laboratori, durant la pràctica i mitjançant la presentació de l'informe corresponent, una prova escrita i un examen pràctic (només a la part de Química Analítica).
L'objectiu principal de l'avaluació és poder confrontar els objectius planificats en la programació de l'assignatura amb els coneixements assolits per l'estudiant. En el domini cognoscitiu i de l'aprenentatge es valoren: el coneixement de teories, aplicacions, mètodes i instruments, el grau de comprensió, la capacitat d'aplicació i de relació justificada pels objectius concrets del programa, el fet d'assolir un cert estil de raonament i pensament creatiu, el domini de tècniques experimentals i de manipulació de dades empíriques, l'anàlisi de propietats i la capacitat de treballar amb problemes reals.
 
Informació addicional  

El llibret de pràctiques es pot adquirir al Servei de Fotocòpies de la Facultat de Ciències al començament del segon semestre.

Els alumnes interessats en temes de Seguretat i Tractament de Residus poden consultat la pagina web de l'area de Química Analítica:

fces.udg.edu/~analitic/protecc

 
Llengua de les classes