Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100095 TÈCNIQUES BÀSIQUES DEL LABORATORI QUÍMIC


Objectius  

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

TEMA 1: MATERIAL I TÉCNIQUES BÀSIQUES
Introducció.
Manipulació de sólids i líquids.
Preparació de dissolucions.
Determinació de densitats.
Representació gràfica de les dades.
Tècnica de separació per extracció.

TEMA 2: OBSERVACIÓ I MESURA DE PARAMETRES EN PROCESSOS QUíMICS.
Reaccions redox. Poder oxidant dels halogens.
Reaccions àcid base: mesura del PH
Equilibris de solubilitat: factors que afecten a la solubilitat
Observació i descripció de reaccions químiques
Propietats físiques i identificació de compostos.
Síntesi inorgànica: obtenció de sólids i cristalització

TEMA 3: VALORACIONS PER MÈTODES QUÍMICS I FÍSICO-QUÍMICS.
Anàlisi gravimètrica
Anàlisi volumètrica
Determinació de la concentració de carbonats.
Determinació de concentracions per espectroscòpia UV-VIS.
Determinació per mètodes electroquímics
Cinètica química

TEMA 4: ESTUDI AL LABORATORI DE PROBLEMES REALS DE LA VIDA QUOTIDIANA

 
Bibliografia  


Apunts preparats pel Departament de Química.
 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es tindran en compte les aptituds i actituds demostrades per l'alumne al laboratori, la realització correcte dels informes de laboratori, la habilitat i correció en la utilització del material i les tècniques de laboratori, i la comprensió dels conceptes bàsics de la Química i de la seva aplicació experimental.

Prova final del rendiment acadèmic estarà basada en un examen experimental al final del periode de pràctiques i en un altre examen escrit en la data corresponent.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes