Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100067 FÍSICA


Objectius  

Conèixer els principis bàsics de la física clàssica (física newtoniana). Estudiar els teoremes de conservació del moment lineal, de l'energia i del moment cinètic per a una partícula i per a un sistema de partícules. Estudiar els principis bàsics de la mecànica de fluids i introduir els fenòmens de transport.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Programa de teoria

1.- Anàlisi vectorial. Vectors i escalars. Suma i diferència de vectors. Descomposició d'un vector. Productes escalar i vectorial. Derivació i integració de vectors. Gradient d'una funció escalar. Camps conservatius.

2.- Cinemàtica. Vectors posició, velocitat i acceleració. Moviment rectilini: uniforme i uniformement accelerat. Components normal i tangencial de l'acceleració. L'acceleració de la gravetat. Moviment d'un projectil. Moviment circular. Les transformacions de Galileo.

3.- Dinàmica. Lleis de Newton. Exemples: plans inclinats i politges. Llei de gravitació universal: pes i massa. Sistemes de referència no inercials. La força centrífuga. La força de Coriolis. Forces de frec.

4.-Treball i energia. Treball. Teorema de l'energia cinètica. Energia potencial i forces conservatives. Potencial gravitatori i elàstic. Principi de conservació de l'energia. Potència. Energia potencial i forces moleculars.

5.- L'oscil.lador harmònic. Resolució dinàmica de l'oscil.lador. Energia. Pèndol simple. Oscil.lacions amortides. Oscil.lacions forçades.

6.- Dinàmica d'un sistema de partícules. Generalització de la segona llei de Newton. Centre de massa. Quantitat de moviment. Xocs. Moment angular d'un sistema de partícules.

7.- Sòlid rígid. Rotació al voltant d'un eix. Moment angular. Moment d'Inèrcia. Equació fonamental de la dinàmica de rotació. Conservació de l'energia. El giròscop i la baldufa. Estàtica.

8.- Hidrostàtica. Fluids ideals. Pressió. Variació de la pressió amb l'alçada. Principi de Pascal. Principi d'Arquímedes. Tensió superficial. Capilaritat.

9.- Hidrodinàmica. L'equació de Bernouilli. L'efecte Ventouri. Viscositat. Llei de Poiseuille. Moviments de sòlids dins de fluids. Llei de Stokes. Sustentació d'ales d'avions i ocells.

10.- Fenòmens de transport. Llei de Fourier. Llei de Fick. Equació de difusió. Exemples senzills.

Programa de pràctiques

Moviment circular i rotacions

Càlcul de la viscositat de l'aigua

El pèndol de kater

Calor latent de vaporització de l'aigua

Radiació, conducció i convecció

Emissió de radiació d'ona llarga

 
Bibliografia  


Física Vol (I-II) Tipler Reverté

Física Vol (I-II), Alonso Finn, Fondo Educativo Interamericano

Física, Gettys, Keller, Skove, MacGraw-Hill

Física, Sears, Zemansky, Aguilar

 
Mètodes docents  

Classes de teoria, de problemes i pràctiques al laboratori.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Un examen al final del quatrimestre on s'avaluaran els coneixements teòrics i els de problemes.

És condició necessària per aprovar l'assignatura realitzar i aprovar les pràctiques de laboratori, que també són avaluades a partir de la presentació d'un quadern de pràctiques i que modulen la nota final.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes