Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100082 INTRODUCCIÓ A L'EXPERIMENTACIÓ EN SÍNTESI QUÍMICA


Objectius  

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Reaccions en síntesi inorgànica (7.5 crèdits)

1. Obtenció del perborat sòdic
Reaccion: hidròlisi, Substitució nucleòfila
Estudis: característiques redox. Descomposició Tèrmica. Aplicacions

2. Preparació del tiosulfat sòdic
Reaccions: addició oxidativa, eliminació reductiva, complexació.
Estudis: característiques redox. Determinació del grau d'hidratació d'un producte

3. Obtenció de sals de plom.
Reaccions: oxidació, reducció, complexació
Estudis: recristal·lització.

4. Preparació del tetraiodur d'estany.
Reaccions: oxidació, reducció, complexació
Estudis: Propietats i estabilitat relativa dels seus estats d'oxidació.

5. Síntesi de l'alum de crom
Reaccions: reducció, complexació, hidròlisi
Estudis: recristal.lització

6. Obtenció d'halogenurs i halogenats alcalins
Reaccions: desproporció
Estudis: precipitació fraccionada. Determinació de la puresa d'un compost

7. Sínmtesi de compostos de nitrogen
Reaccions: oxidació, reducció, àcid-base.
Estudis: Propietats del monòxid i diòxid de nitrogen i de l'amoníac. Determinació de nitrats pel mètode de Grots.

8. Preparació del peroxodisulfat potàssic
Reaccions: oxidació electrolítica
Estudis: característiques redox
 
II. Reaccions en síntesi orgànica (7,5 crèdits)

Pràctica 1. Extracció. Extracció líquid-líquid i extracció de sòlids.
Tècniques i operacions bàsiques: extracció líquid-líquid, filtració per gravetat i al buit, secat de sòlids i solucions, soxhlet.

Pràctica 2. Síntesi de l'acetanilida. Reacció d' acilació d'una amina aromàtica.
Tècniques i operacions bàsiques: cristal.lització, decoloració amb carbó actiu, determinació de punts de fusió.

Pràctica 3. Preparació de l'orto i para-nitroanilina. Reacció de substitució electròfila aromàtica i posterior hidròlisi d'amides.
Tècniques i operacions bàsiques: recristal.lització, decoloració amb carbó actiu, cromatografia en capa fina, filtració per gravetat i al buit.

Pràctica 4. Síntesi de l'acetat d'isoamil. Reacció d'esterificació d'un alcohol.
Tècniques i operacions bàsiques: reflux, extracció líquid-líquid, destil.lació a pressió atmosfèrica.

Pràctica 5. Obtenció del ciclohexè. Reacció de deshidratació d'alcohols.
Tècniques i operacions bàsiques: destil.lació a pressió atmosfèrica, extraccions líquid-líquid, destil.lació fraccionada.

Pràctica 6. Preparació de ciclohexanona. Reacció d'oxidació d'alcohols a cetones.
Tècniques i operacions bàsiques: destil.lació per arrossegament de vapor, extraccions líquid-líquid, determinació de punts de fusió.

Pràctica 7. Obtenció de l'àcid adípic.
Tècniques i operacions bàsiques: decoloració amb carbó actiu, cristal.lització, determinació de punts de fusió.

Pràctica 8. Extracció de l'oli de canyella: obtenció de cinnamaldehid.
Tècniques i operacions bàsiques: destil.lació per arrossegament de vapor, extraccions líquid-líquid, recristal.lització, determinació de punts de fusió.

Pràctica 9. Sals de diazoni aromàtiques. Nitrosació de la p-nitroanilina i reacció de copulació per obtenir el vermell para.
Tècniques i operacions bàsiques: recristal.lització, determinació de punts de fusió.

Pràctica 10. Obtenció del salicilat de metil. Reacció d'esterificació.
Tècniques i operacions bàsiques: reflux, extraccions líquid-líquid.

 
Bibliografia  


Angelici, R. J. (1979). Técnica y síntesis en química inorgánica. Ed. Reverté. Barcelona. 267 p.

Adams, D. M.; Raynor, J. B. (1966). Química inorgánica práctica avanzada. Ed Reverté. Barcelona. 179 p.

Greenwood,N. N; Earsnshaw, A. (1984). Chemisty of the elements. Ed. Pergamon. Oxford. 1542 p.

Cotton, F. A.; Wilkinson, G. (1969/1985 vàries edicions). Química Inorgánica avanzada. Ed. Limusa. Mèxic. 1173 p (1969/1988 vàries edicions). Advanced inorganic chemistry. Ed. Wiley. Nova York. 1455 p.

Varis autors. (1973). Comprenhensive inorganic chemistry. Ed. Pergamon. Oxford. 5 volums.

Skoog, D. A.; West D. N. (1970). Fundamentos de química analítica. Ed. reverté. Barcelona. 915 p.

Rochow, E. G. (1981). Química inorgánica descriptiva. Ed. Reverté. Barcelona. 315 p.

Arribas, S. (1993). Análisis cualitativo inorgánico. Ed Paraninfo. Madrid. 206 p.

H.D. Durst i G.W. Gokel: "Química Orgánica Experimental", Ed. Reverté, 1985.

D.L.Pavia, G.M. Lampman i G.S. Kriz: "Química Orgánica Experimental", Ed. EUNIBAR, 1976.

J.W. Zubrick: "The Organic Chem Lab survival manual", J.Wiley & Sons, Inc, 1992.

L.F. Fieser: "Experimentos de Química Orgánica", Ed. Reverté, 1967.

D.L. Pavia, G.M. Lampman i G.S. Kriz: "Introduction to Organic Laboratory Techniques", Saunders Col. Pub.,1988.

D.J. Pasto i C.R. Johnson: "Determinación de estructuras orgánicas". Ed. Reverté, 1974.

D.H. Rosenblat i G.T. Davis: "Laboratory Course in Organic Chemistry", Ed. Allyn & Bacon, 1971.

M.P. Cava i M.J. Mitchell: "Selected Experiments in Organic Chemistry", Ed. Benjamin, 1969.

Clark i J.R. Most: "Experimental Organic Chemistry", J. Wiley & Sons, 1988.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

- Disseny i preparació de les experiències, habilitat en la utilització del material i les tècniques de laboratori, capacitat de resolució de problemes.

- Aptituds i actituds demostrades per l'alumne al laboratori.

- Realització de la llibreta de laboratori.

- Prova final del rendiment acadèmic.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes