Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100079 QUÍMICA INORGÀNICA


Objectius  

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Introducció

1. Química Inorgànica.
1.1 Definició i objectius.
1.2 Tipus de substàncies.

2. Revisió de les eines i conceptes necessaris.
2.1 Propietats atòmiques
2.2 Enllaç Químic: iònic, covalent i metàl.lic. Forces cohesives no de valència.
2.3 Estats d'oxidació i reactivitat: Diagrames de Latimer i Frost.

II. Elements del blocs.

3. L'hidrogen.
3.1 Propietats generals.
3.2 Formes de l'hidrogen.
Hidrogen atòmic (isòtops), hidrogen molecular, ions de l'hidrogen. Isòmers d'espin nuclear.
3.3 Preparació i aplicacions
Obtenció de l'hidrogen. Reaccions químiques i aplicacions.
3.4 Compostos de l'hidrogen.
Hidrurs iònics, covalents i metàl.lics. Pont d'hidrogen.

4. El grup 1: Els metalls alcalins.
4.1 Característiques generals del grup.
Propietats i reactivitat dels elements, particularitat del liti.
4.2 Obtenció i aplicacions dels elements.
4.3 Compostos dels metalls alcalins.
Estructura i enllaç: hidrurs, halogenurs, combinacions oxigenades (òxids, peròxids, superòxids, hidròxids, oxosals), compostos de coordinació i organometàl.lics.

5. El grup 2: Els metalls alcalino-terris.
5.1 Característiques generals del grup.
Propietats i reactivitat dels elements, comportament diferenciat del beril.li i relació diagonal liti-magnesi.
5.2 Obtenció i aplicacions dels elements.
5.3 Compostos dels metalls alcalino-terris.
Hidrurs, halogenurs, combinacions oxigenades (òxids, peròxids, oxosals, carburs), compostos de coordinació i organometàl.lics (importància del magnesi).

III. Elements del bloc p.

6.El grup 13: B, Al, Ga, In, Tl.
6.1 Característiques generals del grup.
Propietats i reactivitat dels elements. Estats d'oxidació i l'efecte del parell inert.
6.2 Estat natural, obtenció i aplicacions dels elements

7. El grup 13 (cont.): Bor
7.1 El bor, un element únic.
7.2 Borurs.
L'enllaç deficient en electrons. Estructura i propietats. Reactivitat.
7.3 Borans i carborans. Estructura i enllaç. Aplicacions del diborà i del tetrahidroborat.
7.4 Organoborans.
7.5 Halogenurs de bor. Els àcids de Lewis.
7.6 Combinacions oxigenades i derivats. Òxids, àcids i borats
7.7 Compostos bor-nitrogen.

8. El grup 13 (cont.): Al, Ga, In Tl.
8.1 La similitud de l'alumini amb el beril.li i la diferència amb el bor.
8.2 Amfoterisme.
8.3 Hidrurs i hidrurs complexes.
8.4 Halogenurs.
8.5 Combinacions oxigenades. Òxids, hidròxids i oxosals. Propietats i aplicacions.
8.6 Compostos de coordinació i organometàl.lics. Aplicacions dels compostos organometàl.lics de l'alumini.

9. El grup 14: C, Si, Ge, Sn, Pb.
9.1 Característiques generals del grup. Formes alotròpiques, la concatenació. Propietats i reactivitat dels elements, els estats d'oxidació.
9.2 Estat natural, obtenció i aplicacions dels elements.

10. El grup 14 (cont.): El carboni.
10.1 Els compostos d'intercalació del grafit.
10.2 Carburs i cianurs.
10.3 Hidrocarburs, halogenurs i oxohalogenurs de carboni.
10.4 Òxids i carbonats.
10.5 Compostos organometàl.lics dels elements de la taula Periòdica.  Els compostos de carboni com a lligands.

11. El grup 14 (cont.): El Silici, un element important.
11.1 Els siliciurs.
11.2 La diferència amb el carboni. Els silans, els halogenurs de silici i la concatenació.
11.3 Combinacions amb l'oxigen.
Òxids i silicats (ortosilicats, pirosilicats, silicats cíclics, silicats en cadenes, silicats laminars, silicats tridimensionals), propietats i aplicacions.
11.4 Compostos organometàl.lics Silicones.

12. El grup 14 (cont.): Ge, Sn, i Pb.
12.1 Hidrurs i halogenurs.
12.2 Combinacions oxigenades Caràcter àcid-base.
12.3 Compostos de Coordinació i organometàl.lics.

13. El grup 15: N, P, As, Sb, Bi.
13.1 Característiques generals del grup.
Formes alotròpiques, la concatenació. Propietats i reactivitat dels elements, els estats d'oxidació.
13.2 Estat natural, obtenció i aplicacions dels elements.

14. El grup 15 (cont.): El nitrogen.
14.1 Combinacions amb hidrogen.
Amoníac, hidrazina, hidroxilamina, azida d'hidrogen.
14.2 Halogenurs i oxohalogenurs de nitrogen.
Les bases de Lewis.
14.3 Combinacions oxigenades
Òxids, oxoàcids i oxosals.

15. El grup 15 (cont.): El fòsfor.
15.1 Fosfurs i Fosfines.
Compostos organofosforats.
15.2 Halogenurs, oxohalogenurs i tiohalogenurs de fòsfor.
15.3 Calcogenurs, oxoàcids i oxosals de fòsfor.
Adobs nitrogenats i fosforats.
15.4 Fosfacens.
 
16. El grup 15 (cont.): As, Sb, Bi.
16.1 Compostos intermetàl.lics.
16.2 Hidrurs.
16.3 Halogenurs, oxohalogenurs i halogenurs complexes.
16.4 Combinacions oxigenades.
Òxids, oxoàcids, hidròxids i oxosals.
16.5 Compostos organometàl.lics.
 
17. El grup 16: O, S, Se, Te, Po.
17.1 Característiques generals del grup.
Formes alotròpiques, la concatenació. Propietats i reactivitat dels elements, els estats d'oxidació.
17.2 Estat natural, obtenció i aplicacions dels elements.
 
18. El grup 16 (cont.): L'oxigen.
18.1 Combinacions amb l'hidrogen.
Aigua i peròxid d'hidrogen.
18.2 Òxids dels elements de la taula periòdica.
Classificacions. Peròxids.
18.3 L'oxigen com a base de Lewis.
La hemoglobina.
 
19. El grup 16 (cont.): El sofre.
19.1 Sulfurs d'hidrogen.
19.2 Halogenurs i oxohalogenurs.
19.3 Combinacions oxigenades.
Òxids, oxoàcids i oxosals.
19.4 Compostos organosulfurats.
 
20. El grup 16 (cont.): Se, Te, Po.
20.1 Hidrurs i halogenurs.
20.2 Combinacions amb l'oxigen.
Òxids, hidròxids, oxoàcids i oxosals.
20.3 Derivats orgànics.
 
21. El grup 17: Els halògens.
21.1 Característiques generals del grup.
Propietats i reactivitat dels elements, els estats d'oxidació.
21.2 Obtenció i aplicacions dels elements.
 
22. El grup 17 (cont.): Compostos dels halògens.
22.1 Halogenurs d'hidrogen i hidràcids.
22.2 Interhalògens i pseudohalògens.
Ions polihalogenur.
22.3 Òxids, oxoàcids i oxosals.
22.4 Els halogenurs dels elements de la taula periòdica.

23. El grup 18: Els gasos nobles.
23.1 Característiques generals del grup.
Propietats dels elements.
23.2 Compostos dels gasos nobles.
Clatrats.
23.3 Química del xenó.
Estructura i enllaç.
 
IV. Elements dels blocs d i f

24. Els metalls de transició i transició interna
24.1 Propietats Generals
Propietats i reactivitat dels elements. La diferència entre la primera sèrie de transició i les segona i tercera. Estats 'oxidació. Geometries.
24.2 Estat natural i obtenció.
MetalúrgiaDurant el desenvolupament del temari de teoria s'aniran proposant i realitzant assiduament qüestions, problemes i exercicis, relacionats amb el programa de teoria, i amb la intenció de consolidar i aplicar els coneixements adquirits, això com per a familiaritzar-se amb el major número possible de substàncies.

 
Bibliografia  


Textos bàsics

Sharpe, A. G. (1988). Química inorgánica. Ed. Reverté. Barcelona. 784 p. (1992).

Inorganic chemistry. Ed. Logman.

Mackay, K. M.; Mackay, R. A. (1975). Introducción a la química inorgánica moderna. Ed. Reverté. Barcelona. 530 p.

Lagowski, J. J. (1976). Química inorgánica moderna. Ed. Reverté. Barcelona. 839 p.
 

LLibre de lectura recomanada

Rochow, E. G. (1981). Química inorgánica descriptiva. Ed. Reverté. Barcelona. 315 p.
 
Llibres de consulta

Cotton, F. A.; Wilkinson, G. (1978/1985 vàries edicions). Química Inorgánica básica. Ed. Limusa. Mèxic. 657 p.

Cotton, F. A.; Wilkinson, G. (1969/1985 vàries edicions). Química Inorgánica avanzada. Ed. Limusa. Mèxic. 1173 p

Cotton, F. A.; Wilkinson, G.(1969/1988 vàries edicions). Advanced inorganic chemistry. Ed. Wiley. Nova York. 1455 p.

Douglas, B. E.; McDaniel, D. H. (1986). Conceptos y modelos de química inorgànica. Ed. Reverté. Barcelona. 666 p.

(1983). Concepts and models of inorganic chemistry. Ed. Wiley. Nova York. 800 p.

Purcell, K. F.; Kotz, J. C. (1979). Química Inorgánica. Ed. Reverté. Barcelona. 1377 p. (2 volums)

Huheey, J. E. (1983). Inorganic chemistry. Ed. Harper & Collins.Nova York. 936 p.

Miessler, G. L.; Tarr, D. A. (1991) Inorganic chemistry. Ed. Prentice-Hall. Londres. 623 p.

Wulfsberg, G. (1991). Principles of descriptive inorganic chemistry. Ed. Univ. Science. Books. Mill Valey. 461 p.

Massey, A. G. (1990). Main group chemistry. Ed. Ellis-Horwood. Chichester. 537 p.

Shriver, D. F.; Atkins, P. W.; Langford, C. H. (1990). Inorganic chemistry. Ed. Oxford. Oxford.

706 p.

Lee, J. D. (1969-1992 varies edicions). Concise inorganic chemistry. Ed. Chapman & Hall. Londres. 1032 p.

Greenwood,N. N; Earsnshaw, A. (1984). Chemisty of the elements. Ed. Pergamon. Oxford. 1542 p.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Criteris d'avaluació: Assimilació de la matèria.
Es valorarà:
  • Coneixement adquirit i grau de comprensió.
  • Capacitat d'aplicació dels coneixements.
  • Capacitat d'anàlisi.
  • Capacitat de síntesi i relació.
  • Capacitat d'integració de conceptes i coneixements.
  • >
  • Capacitat de discernir entre diferents possibilitats.
  • Participació a les classes pràctiques.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes