Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200108 ANÀLISI APLICADA


Objectius  

Ensenyar a l’alumne a aplicar els coneixements teòrics i pràctics que han adquirit en les assignatures prèviament cursades, de l’àrea de coneixement de Química Analítica, en els distints camps analítics.

El caràcter aplicat de l’assignatura justifica que es profunditzi en la resolució de diferents problemes pràctics que poden sorgir en els laboratoris de control o d’investigació.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

PROGRAMA DE TEORIA

 

Mètodes automàtics d’anàlisi.

 

 1. Automatització de les etapes prèvies del procés analític.

Introducció. Classificació. Graus d’automatització. Camps d’aplicació de l’anàlisi automàtic. Automatització de les etapes prèvies.

 1. Mètodes discontinus i ruboritzats.

Analitzadors discontinus: introducció; classificació. Analitzadors ruboritzats: introducció; característiques; camps d’aplicació.

 1. Mètodes continus segmentats.

Introducció. Components bàsics. Característiques. Aplicacions.

 1. Mètodes continus no segmentats.

Introducció. Fonaments de l’anàlisi en flux. Components bàsics : sistemes de propulsió ; sistemes d’injecció; sistemes de transport i reacció; sistemes de detecció. Modalitats de l’anàlisi en flux. Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi per injecció seqüencial. Aplicacions.

 1. Automatització de processos cromatogràfics.

Preparació i control de la fase mòbil. Introducció de mostra. Control de temperatura. Sistema de derivatització post-columna. Sistemes de detecció continus. Adquisició i tractament de dades. Acoblament de la cromatografía amb altres tècniques.

 

Anàlisi i control de paràmetres Clínics

 

 1. Generalitat de l’anàlisi clínic

Introducció. Automatització del laboratori clínic. Tipus de mostres. Anticoagulants. Presa, preparació i conservació de la mostra. Control de qualitat. Valors normals.

 1. Mètodes enzimàtics d’anàlisi

Introducció. Cinètica de les reaccions enzimàtiques. Mètodes determinatius. Enzims immobilitzats. Característiques i aplicacions.

 1. Tècniques de immunoassaig

Introducció. Immunoreactius. Fonaments de l’immunoassaig : producció d’anticossos. Tècniques d’immunoassaig. Enzimoimmunoassaig.

 1. Control de paràmetres clínic

Introducció. Determinació d’espècies inorgàniques. Determinació d’hidrats de carboni. Determinació de proteïnes. Determinació de lípids.

 1. Control toxicològic.

Introducció. Concepte de toxicitat. Problemes de l’anàlisi toxicològic. Control toxicològic de fàrmacs. Control toxicològic de drogues de abús.

 

Anàlisi d’Aliments i control de la qualitat alimentària

 

 1. Generalitats de l’anàlisi alimentari

Introducció. Qualitat i control de qualitat en els aliments. Definicions i tipus d’aliments. Codi alimentari espanyol.

 1. Presa i tractament de la mostra

Introducció. Determinació de paràmetres bàsics. Humitat. Humitat relativa en l’equilibri. Cendres. Acidesa i pH.

 1. Macronutrients

Introducció. Proteïnes. Hidrats de carboni. Lípids

 1. Components minoritaris en aliments

Introducció. Espècies inorgàniques. Vitamines: liposolubles i hidrosolubles.

 1. Additius alimentaris

Introducció. Classificació. Colorants. Conservants. Antioxidants. Edulcorants sintètics.

 1. Control toxicològic.

Introducció. Paràmetres de mesura i control de toxicitat. Determinació de tòxic en aliments.

 

Altres tipus d’anàlisi aplicat

 

 1. Control de contaminació ambiental
 2. Anàlisi toxicològic
 3. Anàlisi d’obres del patrimoni artístic
 4. Monitorització de processos industrials
 
Bibliografia  


Mètodes automàtics d’anàlisi:

      M. Valcárcel, M.S. Cárdenas. Automatización y miniaturización en Química Analítica. Ed. Springer-Verlag Ibérica, S.A., Barcelona, 2000.

      J. Ruzika, E. Hansen. Flow Injection Analysis. Ed. Wiley, New York, 1988.

 

Anàlisi i control de paràmetres clínics:

      A.J. Pesce, L.A. Kaplan. Química clínica: métodos. Buenos aires. Ed. Paramericana, 1990.

      D.F. Calbreath. Clinical chemistry: a fundamental textbook. Philadelphia. Ed. Saunders, 1992

      R.J. Henry, D.C. Canon, J.W. Winkelman. Química clínica: bases y técnica. Barcelona, 1990

 

Análisi d’Aliments i control de la qualitat alimentària

      H.D. Belitz, W. Grosch. Química de los alimentos. Acribia, Zaragoza, 1997

      O.R. Fennema. Química de los alimentos. Acribia, Zaragoza, 1993

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es realitzarà l’examen final establert en la convocatòria oficial, a més a més de la possibilitat de realitzar un examen parcial i treballs al llarg del curs.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes