Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100071 ESTADÍSTICA


Objectius  

Introduir a l’alumne en la metodologia de l’anàlisi de dades. Estudiar les distribucions de probabilitat més usuals de la seva titulació. Conèixer i saber aplicar les tècniques més usuals d'estimació i contrastos d'hipòtesi.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I Marc general d'actuació de l'estadística

II Anàlisi exploratòria de dades univariants
1. Variables estadístiques i el seu suport
2. Anàlisi de variables qualitatives: taules i gràfics
3. Anàlisi de variables quantitatives discretes: taules, gràfics i valors característics
4. Anàlisi de variables quantitatives continues: taules, gràfics i valors característics
5. Transformacions de variables quantitatives continues

III Teoria de la probabilitat
1. Fenòmens aleatoris i espais de probabilitat
2. Probabilitat. Propietats elementals
3. Probabilitat condicionada i independència d'esdeveniments
4. Teorema de la probabilitat total. Teorema de Bayes
5. Variables aleatòries

IV Variables aleatòries quantitatives discretes
1. Aspectes generals
2. Funció de densitat de probabilitat i funció de distribució. Paràmetres
3. Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
4. Models discrets de probabilitat
4.1. Distribució uniforme discreta
4.2. Distribucions de Bernoulli i Binomial
4.3. Distribució de Poisson
5. Funcions de variables aleatòries discretes
6. Inferència estadística
6.1. Conceptes fonamentals
6.2. Estimadors puntuals de màxima versemblança de paràmetres
6.3. Estimació per interval de paràmetres

V Variables aleatòries contínues
1. Aspectes generals
2. Funció de densitat i funció de distribució. Paràmetres
3. Mesures característiques. Esperança, variància, percentils
4. Models continus de probabilitat
4.1. La distribució uniforme contínua
4.2. La distribució normal o de Laplace-Gauss
4.3. La distribució exponencial
5. Altres models continus
5.1 Variables aleatòries continues amb suport la recta real positiva
5.2. Variables aleatòries continues amb suport l'interval (0,c)
6. Funcions de variables aleatòries continues i teorema del límit central
7. Inferència estadística
7.1. Conceptes fonamentals
7.2. Estimadors puntuals de màxima versemblança de paràmetres
7.3. Estimació per interval de paràmetres

VI Contrastos de hipòtesi
1. Distribucions associades al mostreig
2. Contrastos sobre paràmetres
2.1. Models continus de probabilitat
3. Contrastos de bondat d'ajust
3.1. Variables quantitatives discretes
3.2. Variables quantitatives continues Les pràctiques de l'assignatura d'Estadística consisteixen en classes de problemes, és a dir, de resolució dels exercicis proposats en un dossier facilitats als estudiants en començar el curs. Aquests exercicis es corresponen amb allò que s'està explicant en aquell moment, de tal manera que la resolució dels problemes forma part del desenvolupament normal de les classes de teoria.

Es faran pràctiques de laboratori amb un paquet estadístic incloent les següents:

1. Iniciació al programa SPSS
2. Anàlisi exploratori de dades
3. Transformacions de variables
4. Càlcul de probabilitats i percentils amb SPSS
5. Estimació de paràmetres
6. Contrastos d'hipòtesi
7. Taules de contingència

 
Bibliografia  


Bibliografía bàsica

- Larson, H. J. (1995). Introducción a la Teoría de Probabilidades e Inferencia Estadística. Editorial Limusa, México (MEX). 6ª ed., 466 p.

- Mood, A. M., F. A. Graybill, and D. C. Boes (1986). Introduction to the theory of statistics. McGraw Hill, New York, NY (USA). 17ª ed., 564 p.

- Visauta Vinacua, B. (1997). Análisis Estadístico con SPSS para Windows. McGraw-Hill, Madrid (E). 304 p.

-Lizosain, L. y Joaristi, L.  (2003). Gestión y análisis de datos con SPSS. Thomson, Madrid. 480 p.

- Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. (1997). Introducción a la estadística. Editorial Limusa, México (MEX), 3ª ed., 788 p.

- Lipschutz, S., Schiller, J. Introducción a la probabilidad y Estadística. McGrawHill. 452 p.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'alumne consta de les següents qualificacions:

La nota de pràctiques amb SPSS i la nota de l'examen final.

La avaluació de les pràctiques es podrà fer de dues formes: mitjançant una prova  pràctica al final de les sessions o bé per qüestions específiques dintre de l'examen final de l'assignatura. També es podrà demanar el lliurament d'exercicis al llarg del curs.

L'examen final consta de problemes i qüestions teòriques tipus test que poden incloure matèria impartida a les classes pràctiques.

Aproximadament, la nota de pràctiques te un pes del 10%, les qüestions teòriques tipus test d'un 30%, i els problemes d'un 60%.

En l'examen de problemes està permès l'ús d'una calculadora, taules estadístiques, un llibre a elecció de l'alumne i un resum de no més de cinc pàgines escrites per ambdues cares.

 
Informació addicional  

A principi de curs es publicarà el següent material:

1. Apunts de teoria amb problemes
2. Colecció de taules d'estadística
3. Dossier de pràctiques

 
Llengua de les classes