Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200130 OPERACIONS BÀSIQUES EN ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius  

L’objectiu de l’assignatura és l’estudi de les operacions bàsiques més utilitzades en la indústria química. Per cada equip s’estudia el seu disseny i operació.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Tema 1.- Introducció a les operacions de transferència de matèria
Fonaments del disseny en operacions basades en processos d'equilibri. Operacions bàsiques de separació. Difusió i transferència de matèria entre fases.

Tema 2.- Destil.lació i Rectificació
Equilibri vapor-líquid. Destil.lació flash. Rectificació: operació i disseny. Mètode de Mc Cabe-Thiele. Mètode de Ponchon -Savarit.

Tema 3.- Absorció
Solubilitat de gasos en líquids. Columnes de plats: operació i disseny. Columnes reblertes: operació i disseny.

Tema 4.- Extracció
Equilibris entre fases. Equips d'extracció. Extracció amb una etapa d'equilibri. Extracció multietapa.

Tema 5.- Adsorció
Adsorbents i processos d'adsorció. Isotermes d'adsorció. Equips d'adsorció.

Tema 6.- Bombes
Tipus de bombes. Característiques. Selecció

 
Bibliografia  


- J.M. Coulson and J.F. Richardson, Chemical engineering, vol. 6: Design. Pergamon. Oxford (1983)

- W.L. McCabe, J.C. Smith y P. Harriott "Operaciones básicas de la Ingeniería Química". 40 ed. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid (1991).

-R.E. Treybal. "Operacions de transferencia de masa". 2ª ed. Mc Graw-Hill. Mexico (1988)

-L.T.Biegler, I.E. Grossmann, J.J. Siirola, A.W. Westerberg. "Systematic methods of chemical process desing". Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. Prentice Hall. Upper Saddle River (1997)

R.G. Griskey. "Transport phenomena and unit operations. A combined approach". Ed. John Wiley and Sons, New York, 2002

 
Mètodes docents  

En les pràctiques d'aula els alumnes realitzaran problemes de forma individual i tutoritzat pel professor aplicant les eines i coneixements donats a les classes teòriques.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant un examen escrit que consta bàsicament de problemes amb alguna pregunta teòrica de concepte.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes  

Català