Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200132 ENGINYERIA AMBIENTAL


Objectius  

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumne a la necessitat d'un plantejament que incorpori els aspectes ambientals en la seva activitat posterior com a professional químic. En aquest sentit es presenta l'estudi dels processos de tractament d'aigües residuals i de contaminants atmosfèrics que han de subministrar la base necessària per integrar aquest tipus d'operacions en els processos de producció.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.Balanços de matèria i energia. Química ambiental.

2.Matemàtiques del creixement. Consum de recursos. Cicle de producció. Creixement de poblacions. Cultius de microorganismes. Demografia: dinàmica de la població humana

3.Recursos aquàtics. Contaminants de les aigües. DQO-DBO. Patògens. Nutrients. Sals. Contaminació tèrmica. Metalls. Pesticides. Orgànics volàtils

4.Qualitat de les aigües superficials. Rius. Model de DBO en rius. Nitrificació. Efecte de la DBO en rius. Llacs i embassaments. Eutrofitzacio. Estratificacio termica. Acidificacio de llacs

5.Tractament d'aigües potables. Legislació bàsica. Sistemes de tractament. Coagulació-floculació. Sedimentació. Filtració. Desinfecció. Duresa i alcalinitat. Descalcificació.

6.Tractament d'aigües residuals. Legislació. Pretractaments. Tractaments primaris. Tractament secundari biològic. Llacunatge. Tractaments terciaris

7.Tractament de residus riscosos. Legislació i identificació de residus. Tractaments físics i químics. Tractaments biològics. Incineració de residus. Dipòsits en abocadors

8. Contaminació atmosferica. Legislació. Monòxid de carboni. Òxids de nitrogen. Smog fotoquímic i ozó atmosferic. Hidrocarburs. Partícules en suspensió. Òxids de sofre.

9.Metereologia. Gradient tèrmic i estabilitat atmosferica. Inversions tèrmiques. Dispersió atmosferica de contaminants. Plomalls de xemeneies. Model gaussia. Concentracions de contaminants.

10.Tractament de gasos. Rentat. Filtrat. Electrofiltres. Contaminació de vehicles automòbils. Contaminació per radon

 
Bibliografia  


-G.M. Masters, 1991 Introduction to environment engineering and science. Prentice-Hall.

-M.L. Davis and D.A. Cornwell Introduction to environmental engineering. McGraw-Hill. New York

-R.S. Ramalho "Tratamiento de aguas residuales".Reverté, Barcelona (1991).

-Metcalf-Eddy "Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas ". Labor SA, Barcelona (1985).

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota vindrà donada per un examen escrit que consistirà en una part de teoria i una altre de problemes
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes