Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100078 QUÍMICA ANALÍTICA


Objectius  

L’objectiu prioritari és proporcionar els fonaments necessaris per a poder compendre els diferents mètodes d’anàlisi. Ja que l’aplicació és l’objectiu final de l’anàlisi química, es tracta també d’aplicar els coneixements adquirits.

El curs es centra en l’estudi dels mètodes clàssics o mètodes químics d’anàlisi.

Donat que la finalitat de la Química Analítica és eminenment pràctica, la resolució de problemes jugarà un paper molt important en l’ensenyament de l’assignatura.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Introducció a la Química Analítica

1. Química Analítica: objecte i importància.
Química Analítica i Anàlisi Química. Escales de treball. Etapes del procés analític. Elecció del mètode analític.Selectivitat i sensibilitat.
Preparació de la mostra. Eliminació d’interferències. Volumetries i gravimetries. Mètodes instrumentals: classificació.

Anàlisi Qualitativa

4. Tractament en mostres sòlides.
Assaigs previs en mostres sòlides. Anàlisi per via seca. Dissolució de mostres sòlides. Assaigs de solubilitat. Disgregació.

5. Anàlisi de cations.
Reactius inorgànics i orgànics. Aplicació a la identificació directa de cations. Anàlisi sistemàtica: marxes analítiques del sulfhídric i del carbonat.

Anàlisi Quantitativa

6. Avaluació dels resultats analítics.
Exactitud i precisió de les mesures experimentals. Errors determinats i indeterminats. Tractament estadístic dels resultats: distribució normal. Expressió dels resultats analítics. Criteris de comparació i rebuig de resultats.

7. Anàlisi volumètrica
Introducció als mètodes volumètrics. Reaccions utilizables en l’anàlisi volumètrica. Classificació dels mètodes volumètrics. Operacions generals: material volumètric. Dissolucions patró: patrons primaris.
Corbes de valoració: quantitativitat. Indicadors: interval de viratge, elecció de l’indicador. Errors de valoració.

8. Volumetries àcid-base.
Generalitats. Acidimetria i alcalimetria: corbes de valoració a partir de diagrames logarítmics. Indicadors àcid-base: elecció de l’indicador. Càlcul de l’error de valoració. Preparació i estandarització de dissolucions valorants. Aplicacions de les volumetries àcid-base.

9. Volumetries de formació de complexos.
Introducció. Corbes de valoració. Valoracions amb EDTA. Indicadors metal.locròmics. Aplicacions.

10. Volumetries d’oxidació-reducció.
Introducció. Potencial en el punt d’equivalència. Corbes de valoració. Indicadors redox. Tractaments previs de reducció i oxidació. Preparació i estandardització de les dissolucions valorants, indicació del punt final, aplicacions. Valoracions en què intervé el iode: mètodes directes i indirectes, condicions de treball, indicadors.

11. Volumetries de precipitació.
Introducció. Corbes de valoració. Detecció del punt final. Error de valoració. Mètode de Mohr. Mètode de Volhard. Mètode de Fajans. Altres aplicacions.

12. Anàlisi gravimètrica.
Conceptes generals. Condicions experimentals de la precipitació. Formació del precipitat: nucleació i creixement de les partícules, estat col.loidal. Puresa del precipitat: co-precipitació i post-precipitació.
Reactius precipitants inorgànics i orgànics. Precipitació en medi homogeni. Tractament del precipitat. Càlculs en l’anàlisi gravimètrica. Aplicacions.

 
Bibliografia  


F. BURRIEL, F. LUCENA, S. ARRIBAS, J. HERNANDEZ. Química Analítica Cualitativa. Paraninfo. Madrid, 1989.

M. AGUILAR. Introducción a los Equilibrios Iónicos. Reverté, Barcelona, 1998.

D.C. HARRIS. Análisis Químico Cuantitativo. 2ª edició, Editorial Reverté, Barcelona, 2001.

D.A. SKOOG, D.N. WEST, F.J. HOLLER. Fundamentos de Química Analítica (4ª Edició). Reverté, Barcelona, 1997.

F. BERMEJO. Química Analítica. General, Cuantitativa e Instrumental (7ª Edició, 2 Vols.). Paraninfo, Madrid, 1991.

O. BUDEWSKY. Fonaments de l’Anàlisi Química. Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993.

R.A. DAY, A.L. UNDERWOOD. Quantitative Analysis. Ellis-Horwood, Chichester, 1991.

D. COOPER, C. CORAN. Classical Methods (Vols. 1 i 2). De la sèrie Analytical chemistry by open Learning, Wiley, Chichester, 1987

G.H. JEFFERY, J. BASSETT, J. MENDHAM, R.C. DENNEY. Vogel’s Textbook of Quantitative Chemical Analysis (5ª Edició). Longman, Londres, 1989.

L.F. HAMILTON, S.G. SIMPSON. Cálculos de Química Analítica. McGraw-Hill, Nova York, 1976.

J.C. MILLER, J.N. MILLER. Statistics for Analytical Chemistry (3ª Edició). Ellis Horwood, Chichester, 1993. (Traducció al castellà, 1984).

R. KELLNER, J.M. MERMET, M. OTTO, H.M. WIDMER. Analytical Chemistry, Willey-VCH, 1998.

J.F. RUBINSON, K.A. RUBINSON. Química Analítica Contemporánea, Prentice Hall, México, 2000.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Per a valorar el nivell de coneixements assolit per l’alumne es realitzarà un examen final que consistirà en la resolució de problemes i de qüestions teòriques.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes