Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100069 ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius  

L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer als alumnes les bases de l'enginyeria química: balanços de matèria i energia, i fenòmens de transport (matèria, energia i quantitat de moviment). A més es descriuran les operacions bàsiques més utilitzades industrialment centren l'atenció en el disseny de columnes de rectificació.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Tema 1.- Els processos químics

Tema 2.- Balanç macroscòpic de matèria en sistemes

Tema 3.- Balanç macroscòpic de matèria en sistemes amb reacció química

Tema 4.- Balanç macroscòpic d'energia

Tema 5.- Balanç macroscòpic d'energia mecànica

Tema 6.- Destil.lació i rectificació de mescles binàries

Tema 7.- Transport de matèria

Tema 8.- Transport d' energia

 
Bibliografia  


Llibres de texte:

-J. Costa, S. Cervera, F. Cunill, S. Esplugas, C. Mans y J. Mata "Curso de Química Técnica: Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte en la Ingeniería Química". Reverté, Barcelona (1991).

-D.M. Himmelblau "Principios y calculos básicos de la Ingeniería Química". 5ª ed.Compañía Editorial Continental, México (1981).

-G.V. Reklaitis "Balances de materia y energía". Nueva Editorial Interamericana, México (1986).

-J.M. Coulson y J.F. Richardson "Ingeniería Química". (Tomo I), 3ª ed. Reverté, Barcelona (1979).

-E. Costa "Ingeniería Química". (Vol. 1-5). Alhambra, Madrid (1984-1988).

-W.L. McCabe, J.C. Smith y P. Harriott "Operaciones básicas de la Ingeniería Química". 4ª ed. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid (1991).

-E. Henley y E. Rosen "Cálculo de balances de materia y energía". Reverté, Barcelona (1978).

-O. Levenspiel "Ingeniería de las reacciones químicas". Reverté, Barcelona (1974).

-C.O. Bennett y J.E. Myers "Transferencia de cantidad de movimiento, calor y materia".Reverté, Barcelona (1979).

-R.B. Bird, W.E. Stewart y E.N. Lightfoot "Fenómenos de transporte".Reverté, Barcelona (1982).

-J.M. Coulson, J.F. Richardson, J.R. Backhurst, J.H. Harker, D.G. Peacok y R.K. Sinnott "Ingeniería Química: Flujo de fluidos, transmisión de calor y transferencia de materia". 3ª ed. Reverté, Barcelona (1984).

-A. Vian y J. Ocón "Elementos de Ingeniería Química". 3ª ed. Aguilar, Madrid (1976).

-J. Ocón y G. Tojo "Problemas de Ingeniería Química". Aguilar, Madrid (1976).

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota vindrà donada per un examen escrit que consistirà en una part de teoria i una altre de problemes
 
Informació addicional  

Enginyeria química: lequia.udg.edu/docencia/enginyeria_quimica/
 
Llengua de les classes