Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200092 COMPOSTOS DE COORDINACIÓ


Objectius  

Extensió de l'estudi sobre l'estructura, enllaç i propietats físiques i químiques dels compostos de coordinació.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Introducció.

1. Generalitats dels compostos de coordinació. Nomenclatura i formulació. Classes de lligands. Geometries. Estereoisomeria.

II. Teoria de l'enllaç en els compostos de coordinació.

2. Teoria de l'enllaç de valència. Teoria del camp cristal.lí. Avaluació d'energies d'estabilització del camp cristal.lí. Factors que afecten a l'energia de desdoblament dels orbitals d.

3. Limitacions del model del camp cristal.lí. Sèrie espectroquímica. Teoria del camp dels lligands i efecte nefeulaxètic. Teoria dels orbitals moleculars. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos octaèdrics, tetraèdrics i plano-quadrats. Diagrama d'orbitals moleculars per complexos que contenen lligands amb capacitat d'interacció p . Teorema de Jahn-Teller.

III. La teoría de grups aplicada a la química.

4. Elements de simetria. Grups puntuals. Definició de grup i les seves propietats. Representacions dels grups. Representacions reductibles i irreductibles. Taules de caràcters. Conseqüències del gran teorema de l'ortogonalitat. Algunes representacions reductibles importants.

5. Aplicació de la teoria de grups a orbitals. Operadors de projecció i les CLAS. Sistemes p . Hibridació de l'àtom central per complexos amb enllaços s . Càlcul dels coeficients dels orbitals híbrids. Hibridació de l'àtom central per complexos amb enllaços p . El mètode d'inspecció. Exemples il.lustratius.

IV. Espectroscopies IR, Raman i UV-Vis en els compostos de coordinació. Propietats magnètiques dels compostos de metalls de transició.

6. Espectroscopia IR i Raman. Vibracions armòniques i anarmòniques. Graus de llibertat dinàmics. Modes vibracionals. Espectroscopia Infrarroja IR. Espectroscopia Raman. Regles de selecció. Vibracions locals. Efectes especials: degeneració accidental i resonancia de Fermi.

7. Espectroscopia UV-Vis- Llei de Beer-Lambert. Regles de selecció. Mecanismes de relaxació. Nivells energètics de l'ió lliure: termes i estats. Desdoblament de termes degut al camp cristal.lí. Diagrames de correlació. Diagrames d'Orgel. Diagrames de Tanabe i Sugano.

8. Magnetisme. Comportament magnètic dels complexos dels elements de transició. Llei de Curie. Llei de Curie-Weiss. Equació de Van-Vleck.

V. Mecanismes de Reacció dels compostos de coordinació.

9. Reaccions de substitució: mecanismes associatius i dissociatius. Reaccions de transferència electrònica: mecanismes d'esfera externa y d'esfera interna. Reaccions d'adició oxidant i d'eliminación reductora. Reacciones fotoquímiques. Cada un dels temes descrits en aquest programa va acompanyat de problemes que es desenvoluparan paral.lement a les classes de teoría.

 
Bibliografia  


1. ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY. Cotton, F. A. and Wilkinson, G. Wiley & sons. Existeix una edició en castellà

2. CHEMISTRY OF THE ELEMENTS. Greenwood, N. N. and Earnshaw, A. Pergamon, 1984.

3. MODERN INORGANIC CHEMISTRY. Jolly, W. L. Mc Graw Hill, 1991. 2a Ed.

4. INORGANIC CHEMISTRY. Huheey. J. E. Harper & Row. Existeix una edició castellà.

5. INORGANIC CHEMISTRY. A UNIFIED APPROACH. Porterfield, W. W. Addison Wesley, 1984.

6. CHEMICAL APPLICATIONS OF GROUP THEORY. Cotton, F. A. Wiley & sons, 1990. 3a Ed. (hi ha una versió castellana).

7. INTRODUCCION A LA TEORIA DE GRUPOS PARA QUIMICOS. Davidson, G. Reverté, 1979.

8. PHYSICAL METHODS IN CHEMISTRY. Drago, R. S. Saunders, 1992.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluació es realitzarà mitjançant un examen teòric al final del curs. L’examen serà representatiu del temes desenvolupats pel professor al llarg del curs.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes