Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200093 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA


Objectius  

Aprofondir en els aspectes mecanístics de les reaccions orgàniques i ampliar els coneixements adquirits en el curs de química orgànica.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. Estudi dels mecanismes de les reaccions orgàniques. Principals tipus de mecanismes. Control cinètic vs. control termodinàmic. Estat de transició, efectes cinètics i principis relacionats. Mètodes de determinació dels mecanismes de les reaccions orgàniques.

2. -Alquilació de carbonis nucleòfils.Enolats i enamines
Formació d¹enolats: regioselectivitat i estereoselectivitat. Alquilació d¹enolats: C-alquilació versus O-alquilació. Alquilació d¹aldehids, d¹ésters i de nitrils. Formació i alquilació d¹enamines. Alquilació per addició conjugada: la reacció de Michael.

3.-Reaccions de carbonis nucleòfils amb grups carbonils.
Condensació aldòlica i relacionades. Reacció de Mannich. Reacció de Knoevenagel. Condensació de Darzens. Acilació de carbanions:Condensació de Claisen, Dieckmann i relacionades.Reacció de Thorpe i de Thorpe-Ziegler.Dimerització de cetenes.

4.-Reaccions d'olefinització de carbonils: la reacció de Wittig i relacionades.
La reacció de Wittig.Fosforans estabilitzats i no estabilitzats.Reacció de Horner-Wittig o modificació de Wadsworth-Edmmons.Reaccions dels compostos carbonílics amb carbanions a-trimetilsilil:Reacció de Peterson.-Ilurs de sofre.

5.-Addicions electrofíliques a enllaços múltiples C-C:hidroboració
Síntesi i reaccions dels organoborans.Diborà en reaccions de reducció.Hidroboració d'alquins.Reaccions de carbonilació d'alquilborans. Reactius electrofílics de sofre i de seleni.

6.- Compostos Organometàl.lics.
Organomagnèsics i organolitis.Concepte d'inversió de reactivitat. Organometàl.lics de zinc i cadmi. Reacció de Reformatsky. Organocuprats. Derivats orgànics de níquel i pal.ladi.Derivats de silici.

7.- Reaccions de reducció.
Hidrogenació catalítica.Reduccions amb hidrurs metàl.lics del Grup III.-Hidrurs del Grup IV.-Reduccions amb metalls.Altres mètodes de reducció.

8.-Reaccions d'oxidació.
Oxidació d'alcohols. Oxidació de dobles ennllaçosC-C: metalls de transició, epoxidació i ozonòlisi. Ruptura oxidativa de glicols. Descarboxilació oxidativa.Oxidació d'aldehids i cetones.Altres reaccions d'oxidació.

9.Cicloaddicions, ReaccionsElectrocícliques, Transposicions i Eliminacions Unimoleculars
Reaccions Electrocícliques.-Transposicions sigmatròpiques: transposició de Cope i de Claisen.-La reacció de Diels-Alder: diens i dienòfils.La Reacció Eno.-Reaccions 1,3-dipolars.Reaccions de formació de ciclobutans.Reaccions de cicloaddició fotoquímiques.Reaccions d'eliminació unimoleculars.

10.-Quimioselectivitat i protecció de grups funcionals.
Concepte de quimioselectivitat. Exemples. Característiques d'una modificació protectora .Protecció de grups hidroxil, amino, carbonil, i carboxil.

11.-Introducció als Productes Naturals.
Estructura i nomenclatura dels principals tipus de productes naturals. Orígen biogenètic i aplicacions. Sessions de problemes guiades i sessions de problemes tipus avaluació de control.

 
Bibliografia  


1. CAREY, F.A. i SUNDBERG, R.J.*;" Advanced Organic Chemistry, Part A: Structure and Mechanisms", 3rd. Ed., 1993, Plenum Press, N.Y

2. CAREY, F.A. i SUNDBERG, R.J.*, " Advanced Organic Chemistry, Part B: Reaction and Synthesis", 3rd. Ed., 1993, Plenum press, N.Y.

3. MARCH,J.*,"Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanism, and Structure", 4th Ed.,1992, John Wiley & Sons, Inc. London.

4. HOUSE, H.O., "Modern Synthetic Reactions", 2nd. Ed.,1972, W.A. Benjamin, Monlo Park, California.

5. CARRUTHERS, W., "Some modern methods of Organic Synthesis", 3rd. Ed., 1986, Cambridge University Press. Cambridge.

6. SMITH, M. B. "Organic Chemistry", 1th. Ed., 1994, Mcgraw Hill.

7. GREENE, T.W., "Protective Groups in Organic Synthesis", 1991, John Wiley and Sons Inc., London.

8.STOWELL,J.C.*,"Intermediate Organic Chemistry"2nd.Ed.John Wiley,1994.

9.-FLEMING,I."Frontier Orbitals and Organic Chemical Reactions"John Wiley, 1978.

10.-LASZLO,P*"Organic Reactions.Simplicity and Logic".John Wiley, 1995

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L’ avaluació del curs consisteix en un examen escrit. La nota final tindrà en compte l'avaluació dels exercicis tipus test d'avaluació per aquells estudiants que els hagin realitzat de forma vàlida.
 
Informació addicional  

Transpàrencies, fotocopies o matèrial a la web del professor.
 
Llengua de les classes