Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200112 QUÍMICA DELS COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS


Objectius  

Introduir l’estudiant en la Química dels Compostos Organometàl·lics a través de l’estudi de les propietats i reactivitats d’aquests compostos
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Introducció
1. Desenvolupament històric de la Química Organometàl.lica
2. Classificació dels Compostos Organometàl.lics
3. Característiques de l'enllaç metall-carboni

II. Compostos Organometàl.lics dels elements dels grups principals
4. Mètodes generals de preparació
5. Metalls Alcalins
5.1. Compostos organolítics
5.2. Compostos organometàl.lics dels elements alcalins pesants
6. Metalls alcalinoterris
6.1. Compostos organometàl.lics del Beril.li
6.2. Organomagnesians
6.3. Compostos organometàl.lics de calci estronci i bari
7. Elements del grup 12
7.1. Compostos organometàl.lics de zinc
7.2. Compostos organocàdmics
7.3. Organomercurials
8. Compostos organometàl.lics dels elements del grup del bor
8.1. Compostos organometàl.lics de bor
8.2. Organoborans
8.3. Carborans i heterocarborans
8.4. Compostos organoalumínics
8.5. Compostos organometàl.lics de gal.li indi i tal.li
9. Compostos organometàl.lics dels elements del grup 11
9.1. Organometàl.lics de coure i plata
9.2. Compostos organometàl.lics d'or
10. Els elements del grup del carboni
10.1.Compostos organosilícics
10.2. Organometàl.lics de germani
10.3. Compostos organometàl.lics d'estany
10.4. Organometàl.lics de plom
11. Compostos organometàl.lics dels elements del grup 15
11.1. Estat d'oxidació V
11.2. Estat d'oxidació III
11.3. Concatenació
11.4. Enllaços múltiples
12. Compostos organometàl.lics de seleni i tel.luri

III. Compostos organometàl.lics dels metalls de transició
13. Propietats generals dels organometàl.lics dels metalls de transició
14. Lligands s donors
14.1. Preparació i propietats dels complexos alquílics i arílics
14.2. Estabilitat termodinàmica i labilitat cinètica
15. Lligands s donors/p acceptors
15.1. Complexos alquenílics, alquinílics i arílics
15.2. Carbens i carbins
15.3. Carbonils metàl.lics
15.3.1. Preparació, estructura i propietats
15.3.2. Reactivitat
15.3.3. Complexos hidrur-carbonil i halur-carbonil de metalls de transició
15.4. Isonitrils
16. Lligands s p -donors/p -acceptors
16.1. Complexos olefínics
16.2. Els alquins com a lligands
16.3. Complexos alílics i enílics
16.4. Sistemes p cíclics com a lligands
16.4.1. Ciclopentadienil
16.4.2. Altres hidrocarburs aromàtics
16.4.3. Heterocicles

IV Temes especials
17. Compostos organometàl.lics i catàlisi
17.1. La regla dels 16/18 electrons
17.2. Transposicions en hidrocarburs
17.3. Isomerització de molècules insaturades
17.4. Arilació/Vinilació d'olefines
17.5. Metàtesi d'alquens
17.6 Oligimerització i polimerització
17.7. Oxidació d'alquens
17.8. Hidrogenació d'olefines
17.9. Reaccions de Fischer-Tropsch
17.10. La reacció de water-gas shift
17.11. El procès Monsanto per l'àcid acètic
17.12 Hidroformilació
17.13. Hidrocianació
17.14. La carbonilació de Reppe
17.15. Activació d'enllaços C-H en alcans.

Durant el desenvolupament del temari de teoria s'aniran proposant i realitzant assíduament qüestions, problemes i exercicis, relacionats amb el programa de teoria, i amb la intenció de consolidar i aplicar els coneixements adquirits. A mesura que es van adquirint els coneixements s'introduiran, en forma de seminaris, les aplicacions dels compostos organometál.lics (Temes especials)

 
Bibliografia  


Textos bàsics

Elschenbroich, Ch.; Salzer, A. (1991). Organometallics. A concise introduction. Ed. VHC. Weinheim. 495 p.

Powell, P. (1988). Principles of organometallic chemistry. Ed. Chapman & Hall. London. 414 p.

Llibres de consulta

Crabtree, R. H. (1988). The organometallic chemistry of the transition metals. Ed. Wiley-Interscience. New York. 422 p.

Spessard, G. O.; Miessler, G. L. (1996) Organometallic Chemistry. Ed. Prentice-Hall. New Jersey.561 p.

Bochmann, M. (1994). Organometallics 1. Complexes with transition metal-carbon s bonds. Ed. Oxford Science Publications. Oxford.

Bochmann, M. (1994). Organometallics 2. Complexes with transition metal-carbon p bonds. Ed. Oxford Science Publications. Oxford.

Owen, S. M.; Brooker, A. T. (1991). A guide to modern inorganic chemistry. Ed. Logman Scientific & Technical. Essex.

Mortreux, A.; Petit, F. (1988). Industrial applications of homogeneous catalysis. Ed. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Prova final del rendiment acadèmic

Criteris d’avaluació: Assimilació de la matèria.

Es valorarà:

  • coneixement adquirit i grau de comprensió
  • capacitat d'aplicació dels coneixements
  • capacitat d'anàlisi
  • capacitat de síntesi i relació
  • capacitat d'integració de conceptes i coneixements
  • capacitat de discernir entre diferents possibilitats
  • participació a les classes pràctiques
 
Informació addicional  

Al servei de fotocòpies es poden trobar un recull amb les transparències que habitualment s’utilitzen a les classes i també un recull amb els enunciats dels problemes proposats per l’assignatura

 
Llengua de les classes