Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103200119 QUÍMICA DELS PRODUCTES NATURALS I BIOORGÀNICA


Objectius  

L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions.

S'aprofita per ampliar els coneixements mecanistics i sintètics en quimica orgànica, i la seva extensió a l'estudi dels mecanismes bioorgànics.

El primer bloc està especialment dedicat a l'estudi de la síntesi i aplicacions biològiques i biotecnològiques dels compostos relacionats amb sucres, aminoàcids, pèptids, nucleòtids i àcids nucleics.

La segona part està dedicada a l'estudi dels metabolits secundaris, la seva estructura i aplicacions,així com l'estudi de les principals rutes biogenètiques que condueixen a la seva formació, la comprensió dels models enzimàtics i dels mecanismes bioorgànics relacionats.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

I. Metabòlits primaris: Interés i Síntesi.

1. Hidrats de carboni: introducció, definició, clasificació. Monosacàrids: elucidació estructural de la glucosa. Nomenclatura D y L. Estructures cícliques en els sucres. Representació conformacional de sucres cíclics. Síntesi i reaccions de monosacàrids. Glicósids: estructura i síntesi. Grups protectors en la química de carbohidrats. Derivats halogenats. Aminosucres i glicosilamines. Oligosacàrids: classificació, nomenclatura, síntesi i determinació estructural d’oligosacàrids. Polisacàrids:classificació.

2. Aminoàcids, pèptids i proteïnes: introducció estructural. Síntesi d' alfa-aminoàcids racèmics, ressolució d’enantiomers i síntesi asimétriques. Protecció de grups alfa-amino , alfa-carboxil, i de funcions de cadenes laterals. Pèptids: formació de l’enllaç peptídic, activació del grup alfa-carboxil. Síntesi de pèptids en dissolució: estrategies sintétiques i de protecció, ortogonalitat. Síntesi de pèptids en fase sólida: estudi de les principals estrategies; ús de handles com moduladors de la síntesi.

3. Nucleósids, nucleótids i ácids nucleics: introducció. ADN: estructures primaria y secundaria. ARN. Síntesi de nucleósids i nucleótids. Síntesi d’oligonucleótids.

II.Metabòlits secundaris: Química Bioorgànica

4. Introducció, definició i classificació. Aspectes generals: aillament, elucidació estructural, síntesi, biogénesi. Principals rutes biosintètiques. Principals grups reactius en biosíntesi. Elucidació de rutes biosintétiques. Síntesis biomimétiques. Propietats físico-químiques i activitat biològica. Mecanismes de reconeixement molecular i activitat biològica: tipus d’enllaç amb el sustrat biològic, consideracions mecanístiques i estereoquímiques. Interaccions enzim-coenzim, enzim-sustrat, fàrmac-receptor.

5. Lípids: introducció i classificació. Àcids grasos: nomenclatura, estructura, origen natural i síntesi. Síntesi de prostaglandines. Glicérids: clasificació. Altres compostos relacionats.

6. Policétids. Definició i exemples. Unitats de Acil-CoA. Mecanisme general de la biosíntesi de policètids. Policètids derivats de l’acetat. Policètids derivats de distintes unitats de l’acetat. Macrólids.

7. Isoprenoids. Origen metabólic a partir del mevalonat. Unitat estructural isoprenoide. Hemiterpens. Monoterpens. Sesquiterpens. Diterpens. Triterpens. Esteroids. Importància biológica dels esteroids. Carotenoids.

8. Compostos derivats del Ac. Shikímic: introducció, ruta biosintética. Metabolits ArC3. Metabolits ArC1 y ArC2.

9. Alcaloïdes y altres compostos derivats d’aminoàcids. Rutes biosintétiques. Alcaloïds derivats del metabolisme de la ornitina i lisina. Alcaloïds derivats del metabolisme de fenilalanina i tirosina. Alcaloïds derivats del metabolisme del triptofà. Alcaloïds derivats del metabolisme de l’àcid antranílic. Altres compostos derivats d’aminoàcids. Pèptids i derivats.

10. Síntesi de Productes Naturals. Realització i presentació oral d’un treball relacionat amb compostos corresponents a les classes estudiades dins del programa, i preparat a partir d'un article publicat en una revista rellevant i corresponent a números editats entre juny de 2002 i desembre de 2002.

 
Bibliografia  


J. Mann, "Secondary Metabolism", Clarendon Press. Oxford (1987).

J. Staunton, "Primary Metabolism: a Mechanistic Approach", Clarendon Press, Oxford (1978).

J. Mann, R.S. Davidson, J. B. Hobbs, D. V. Banthorpe, J. B. Harborne; 1996; Natural Products: their chemistry and biological significance; Longman.

J. Jones, "Amino Acid and Peptide Synthesis", Oxford Science Publications, Oxford (1992).

R.M. Williams, "Synthesis of Optically Active alfa-Amino Acids", Pergamon Press, (1989).

G.M. Blackburn, M.J. Gait, "Nucleic Acids in Chemistry and Biology", IRL Press, Oxford, 1992.

H. Dugas, "Bioorganic Chemistry. A Chemical Approach to Enzyme action", Springer,3th Ed.(1996).

Els aspectes fonamentals de l'assignatura es troben també en els capítols avançats dels manuals de química orgànica recomanats a l'assignatura química orgànica.

Links dins la web del professor.

 
Mètodes docents  

Sessions d'aula de tipus magistral o seminaris sobre temes específics, en aquest últim apartat s'inclouen les presentacions dels estudiants.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

S'avalua principalment la demostració d'un nivell correcte de química orgànica aplicat a la discussió dels casos concrets que s'estudien durant el curs. Examen oral i escrit.

L'Examen Oral: cada estudiant prepara un treball d'acord amb un tema relacionat amb el curs, es valora especialment  la seva presentació i la demostració d'un nivell acceptable de comprensió i discussió entorn del treball i l'assignatura.

Examen escrit: el dia i hora establert pel calendari d'examens es realitza un examen escrit on s'avalua el nivell de comprensió i discussió entorn dels aspectes bàsics treballats a l'assignatura (amb llibres i apunts).

 
Informació addicional  

Transparències, fotocopies, diapositives, powerpoint. Algun material pot ser trobat a la web docent de l'Area de Química Orgànica, accesible a través de la web de la facultat, entrant a la plana del professor de l'assignatura.
 
Llengua de les classes