Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2002-03

3103100068 ELECTRICITAT I ONES


Objectius  

Que l'alumne conegui els conceptes bàsics associats a l'eltromagnetisme i les ones electromagnètiques, que agafi intuïció en la fenomenologia corresponent, que en vegi aplicacions concretes i que manegi correctament les eines d'anàlisi que se li donin, per resoldre petits exercissis
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- Ones 1.1- Ones harmòniques.Definicions: període, freqüències angular i lineal, longitud d’ona, número d’ones angular i lineal. Velocitat de l’ona. 1.2- Transport d’energia. Velocitat de propagació de l’energia. Intensitat. 1.3- Principi de superposició. Interferències constructives i destructives. Experiment de Young de les dues escletxes. 1.4- Difracció. Principi d’incertesa. El sonar. Limit de resolució visual. 1.5- Ones estacionàries. Ressonància. Quantificació de l’energia. 1.6- Paquets d’ones. Velocitat de grup i velocitat de fase.Velocitat d’una partícula quàntica. 1.7- Equació d’ones. 2- Electroestàtica 2.1- Electricitat i gravitació. 2.2- La càrrega elèctrica. La matèria des d’un punt de vista elèctric. Conductors i aïllants. 2.3- Llei de Coulomb. Principi de superposició. 2.4- El camp elèctric. El dipol elèctric. Distribucions contínues de càrrega. 2.5- Energia potencial elèctrica. Potencial elèctric. Força electromotriu. 2-6- Condensadors. Energia d’un condensador. Capacitat i dielèctrics. Energia y camp eléctric. 2.7- El corrent elèctric. Resistència elèctrica i llei d’Ohm. Resistències i dissipació.Conduccions iòniques i conductivitat. Seguretat elèctrica. 3.- Magnetisme 3.1- El camp magnètic. Presentació. 3.2- Llei de Biot-Savart. Els imants permanants. 3.3- Forces electromagnètiques. Efecte Hall. 3.4- Moment magnètic. 3.5- Moviment d’una càrrega puntual. L’espectròmetre de masses. 3.6- Inducció magnètica. Llei de Faraday-Lenz. 3.7- El solenoide vs condensador. 3.8- Corrent altern. Valors eficaços. Reactàncies. Impedància. 4.- Ones electromagnètiques 4.1- Les equacions de Maxwell. Hipòtesi de Maxwell. Propietats dels camps elèctric i magnètic. Ones electromagnètiques 4.2- L’espectre electromagnètic. Principis d'òptica física. Aplicacions en telecomunicacions. 4.3- Densitat d’energia. Intensitat. Vector de Poynting. 4.4- Quantitat de moviment d’una ona e.m. 4.5- Pressió de la radiació. 5.- Radioactivitat 5.1- Rajos gamma. Procés d’aniquilació. Reaccions nuclears. 5.2- Fusió i fisió nuclears. 5.3- Activitat d’una font radioactiva. 5.4- Partícules radioactives (radiació alfa i beta). 5.5- Datació radioactiva. 5.6- Interacció amb la matèria. Dosi física i dosi biològica. . Interferència i difracció

. Representació de camps

. Càrrega i descàrrega d'un condensador

. Velocitat del so en l'aire (IiII)

. Deflectró

 
Bibliografia  


Alonso i Finn. Física (II). Addison-Wesly.

Feynman. Física (II). Addison-Wesly

Kane i Sternheim. Física. Ed. Reverté.

MacDonald i Burns. Física para las ciencias de la vida y la salud. Fondo educativo Interaanericano.

Sears, Zemansky i Young. Física. Ed. Aguilar. Tipler. Física. Ed. Reverté

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Un examen al final del quadrimestre consistent en 4 exercissis pràctics sobre conceptes treballats durant el curs i 2 preguntes de teoria Es puntuarà cada exercissi pràctic sobre 2,i les preguntes de teoria sobre 1, de manera que la nota final d'aquest examen s'evaluarà sobre 10. Aquesta nota representarà el 80% de la nota final; el 20% restant correspondrà a la nota obtinguda per les pràctiques de laboratori, que s'evaluarà a partir de la feina feta al laboratori i el quadern de pràctiques, sobre un total de 10 punts.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes