Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2003-2004

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

120,00

36,00

6,00

18,00

0

180,00

Segon

48,00

24,00

36,00

12,00

0

120,00

Total

168,00

60,00

42,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3107AD0066

DRET DE L'EMPRESA (INTRODUCCIÓ AL DRET)

L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral

T

3,00+3,00

A

2

B

2

3107AE0009

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0013

MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0008

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contempori, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemas más importants de l'economia mundial durant el segle XX.

OB

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0010

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.

OB

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0017

SOCIOLOGIA

Institucions socials. Marc social i polític de l’activitat econòmica. Estructura i canvis socials. L’empresa com a institució social i com a organització. Desenvolupament tecnològic, condicions de treball i qualificació.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

3100000966

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ESCRITA (ECONÒMIC)

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió escrita en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

1

3100001321

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL PER A L'ECONOMIA

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió oral en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

2

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107AE0001

COMPTABILITAT GENERAL

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0005

ECONOMIA MUNDIAL

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

1 2

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0011

INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0014

MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0003

ECONOMIA DE L'EMPRESA I

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

1 3

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0004

ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

1 3

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0006

ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

1 3

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0012

MACROECONOMIA I

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0015

MICROECONOMIA I

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar.

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AD0001

COMPTABILITAT GENERAL I ANALÍTICA

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

2 4

3,00+3,00

A

1

3107AD0002

DIRECCIÓ COMERCIAL

Màrqueting i planificació estartègica. Els mercats i l'anàlisi del consumidor. Estratègia comercial. Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis

2 4

6,00+3,00

A

A

3107AD0003

DIRECCIÓ FINANCERA

Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.

2 4

6,00+3,00

A

A

3107AD0004

ECONOMETRIA

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

2 4

6,00+3,00

A

A

3107AD0005

CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

2 5

3,00+3,00

A

1

3107AD0006

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.

2 5

6,00+3,00

A

A

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107AE0007

HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

1 2

3,00+3,00

A

2

B

2

3107AE0016

SISTEMES FISCALS

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

1 3

3,00+3,00

A

1

B

1

3107AD0007

DRET LABORAL

Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.

2 4

3,00+3,00

A

1

3107AD0008

DRET MERCANTIL

Introducció al dret empresarial privat en els següents aspectes: 1.- ordenador de l’estructura de les empreses (societats i crisis empresarials). 2.- regulador de les seves relacions (competència empresarial). 3.- patents i marques. 4.- examen dels seus principals instruments (títols valors i contractació).

2 4

3,00+3,00

A

2

3107AD0009

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Polítiques de recursos humans a l’empresa. Congruència entre capacitats, habilitat i aptituds i la seva aplicació en el procés de treball. Valoració del rendiment. Adaptació dels recursos humans als canvis en l’organització del treball. Importància de la qualitat en la direcció de recursos humans.

2 4

3,00+3,00

A

2

3107AD0010

DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I OPERACIONS

Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.

2 5

3,00+3,00

A

1

3107AS0001

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

2

6,00+0

A

2

3107AS0002

MATEMÀTIQUES PER A ECONOMISTES

Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.

2

6,00+0

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107AD0011

POLÍTICA ECONÒMICA

Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.

3,00+3,00

A

1

3107AD0015

INTRODUCCIÓ AL SECTOR PÚBLIC

El pressupost públic: ingressos, sistema fiscal i despeses. Empreses públiques. El sector públic a l'economia espanyola.

3,00+3,00

A

1

3107AD0018

MERCATS TURÍSTICS

Competència en els mercats turístics: diferenciació, fixació de preus i relacions verticals.

3,00+3,00

A

1

3107AD0024

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.

3,00+3,00

A

1

3107AD0025

ANÀLISI COMPTABLE SUPERIOR

Anàlisi dels comptes intermitjos, segmentades i sectorials. Tècniques de predicció i comptabilitat provisional. Models d’avaluació de la solvència. Problemàtica de l'anàlisi dels grups d'empreses i entitats públiques.

3,00+3,00

A

2

3107AD0034

HISTÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.

3,00+3,00

A

2

3107AD0037

INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

Evolució del procés de construcció europea. Institucions comunitàries. Ordenament jurídic. Pressupost. Fons estructurals i de cohesió. Dret de la competència i ajuts públics. Polítiques comunes i comunitàries.

3,00+3,00

A

2

3107AD0039

MATEMÀTICA ACTUARIAL

Mètodes i tècniques d'investigació d'operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

3,00+3,00

A

1

3107AD0040

MATEMÀTICA DE LES OPERACIONS FINANCERES

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

3,00+3,00

A

1

3107AD0042

SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS

Els actors socials del treball: patronal, estat i sindicats. Història de les relacions laborals a Espanya i Catalunya. Concertació social, negociació col·lectiva i conflictivitat laboral. Relacions laborals a Europa.

3,00+3,00

A

2

3107AD0044

MERCATS FINANCERS

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.

3,00+3,00

A

2

3107AD0045

CREACIÓ D'EMPRESES

Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.

3,00+3,00

A

1

3107AD0046

MERCATS I ORGANITZACIONS

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

3,00+3,00

A

2

3107AD0047

POLÍTICA DE PREUS

Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercat i discriminació de preus. Subhastes.

3,00+3,00

A

2

3107AD0050

ANÀLISI ESTRATÈGICA SECTORIAL

Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.

3,00+3,00

A

1

3107AD0052

ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT

Assegurament de la qualitat versus gestió de la qualitat total. Normatives internacionals de gestió de la qualitat i de gestió del medi ambient. Sistemes de gestió ambiental a l'empresa. La prevenció de riscos laborals a l'empresa. Gestió integral de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el medi ambient a l'empresa.

3,00+3,00

A

1

3107AD0056

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE PIMES

Elements bàsics per a l’anàlisi i diagnòstic de PIMES. Factors principals a valorar. Diagnòstics de competitivitat.

3,00+3,00

A

2

3107AD0059

FISCALITAT APLICADA A LES ACTIVITATS I OPERACIONS EMPRESARIA

La imposició sobre el benefici empresarial dels empresaris individuals i de les societats. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils.

3,00+3,00

A

2

3107AD0060

CONTROL ECONOMICOFINANCER DE L'EMPRESA

Elaboració de plans econòmics i financers. Sistemes de control. Anàlisi de desviacions. Disseny de sistemes d’incentius.

3,00+3,00

A

1

3107AD0061

POLÍTICA FINANCERA DE L'EMPRESA

Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.

3,00+3,00

A

2

3107AD0063

DRET LABORAL COL·LECTIU I DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

Règim jurídic de les relacions col·lectives de treball a l’empresa. Regulació de la seguretat i salut en el treball. Elements de Dret de la Seguretat Social per a la gestió empresarial.

3,00+3,00

A

2

3107AD0069

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

2

0+6,00

A

1