Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2003-2004

ECONOMIA, pla d'estudis de 1999

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

123,00

33,00

6,00

18,00

0

180,00

Segon

60,00

12,00

36,00

12,00

0

120,00

Total

183,00

45,00

42,00

30,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3107AE0008

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contempori, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemas más importants de l'economia mundial durant el segle XX.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0009

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0013

MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3107EC0052

INTRODUCCIÓ AL DRET

L’ordenament jurídic. Institucions de dret públic i de dret privat. Bases constitucionals del sistema econòmic

T

3,00+3,00

A

2

B

2

3107AE0010

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.

OB

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0017

SOCIOLOGIA

Institucions socials. Marc social i polític de l’activitat econòmica. Estructura i canvis socials. L’empresa com a institució social i com a organització. Desenvolupament tecnològic, condicions de treball i qualificació.

OB

3,00+3,00

A

1

B

1

3100000966

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ESCRITA (ECONÒMIC)

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió escrita en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

1

3100001321

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL PER A L'ECONOMIA

Conèixer i aplicar els criteris i els recursos necessaris per a l'expressió oral en l'àmbit professional de l'economia i l'empresa

LL

3,00+0

A

2

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107AE0001

COMPTABILITAT GENERAL

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0005

ECONOMIA MUNDIAL

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

1 2

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0007

HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

1 2

3,00+3,00

A

2

B

2

3107AE0011

INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0014

MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

1 2

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0015

MICROECONOMIA I

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar.

1 2

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0004

ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

1 3

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0006

ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

1 3

6,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0012

MACROECONOMIA I

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

1 3

9,00+3,00

A

A

B

A

3107EC0001

ECONOMETRIA

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i la seva formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

2 4

6,00+3,00

A

A

3107EC0002

ECONOMIA APLICADA

Actuacions instrumentals i sectorials. Estudi dels objectius de la política econòmica. Organismes internacionals.

2 4

6,00+3,00

A

A

3107EC0003

MACROECONOMIA II

Estudi avançat dels fonaments microeconòmics de les funcions agregades que descriuen el comportament dels mercats en els models macroeconòmics. Models dinàmics i cicles econòmics. Teoria monetària.

2 4

9,00+3,00

A

A

3107EC0004

MICROECONOMIA II

Teoria de la demanda i de la producció per a l’estudi de les aplicacions economètriques i l’anàlisi de l’equilibri general. Aplicacions de la teoria del benestar. Construcció de models.

2 4

9,00+3,00

A

A

3107EC0005

ECONOMIA DE L'EMPRESA II

L’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

2 4

6,00+3,00

A

A

3107EC0006

ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC

El Presupuesto Público: Ingresos, Sistema Fiscal y Gastos. Empresas Públicas. El Sector Público en la economía española.

2 5

6,00+3,00

A

A

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107AE0003

ECONOMIA DE L'EMPRESA I

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

1 3

9,00+3,00

A

A

B

A

3107AE0016

SISTEMES FISCALS

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

1 3

3,00+3,00

A

1

B

1

3107EC0007

ECONOMIA INTERNACIONAL

Política del comerç internacional. El nou proteccionisme. Interrelació i coordinació de polítiques macroeconòmiques. Mobilitat internacional del capital i globalització dels mercats financers. Estructuració en blocs econòmics. Problemes de deute exterior.

2 5

3,00+3,00

A

1

3107EC0008

ECONOMIA INDUSTRIAL

Organització interna de l'empresa. Models d'agència. Fusions i adquisicions. Realització via teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d'entrada i competència potencial. Temes de política industrial: liberalització, privatització i defensa de la competència.

2 5

3,00+3,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3107EC0013

ECONOMIA DEL TURISME

Anàlisi econòmica del sector turístic a l’economia espanyola i mundial.

3,00+3,00

A

1

3107EC0014

ECONOMIA AGRÀRIA

Estudi del funcionament i evolució del sector agrari en les economies occidentals. Problemàtica de les economies agràries del Tercer Món.

3,00+3,00

A

1

3107EC0020

ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

Fonaments de l'elecció intertemporal. Explotació de recursos renovables. Resultats genèrics i aplicació a recursos específics. Explotació de recursos no renovables. Resultats genèrics i recursos específics. Debat sobre sostenibilitat i altres temes actuals.

3,00+3,00

A

2

3107EC0023

ECONOMIA DE LA INFORMACIÓ

Informació asimètrica. Model bàsic de Teoria de l'Agència. Risc moral, selecció adversa i senyalització: models i aplicacions

3,00+3,00

A

2

3107EC0028

MATEMÀTICA ACTUARIAL

Mètodes i tècniques d’investigació d’operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

3,00+3,00

A

1

3107EC0029

MATEMÀTICA DE LES OPERACIONS FINANCERES

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

3,00+3,00

A

1

3107EC0031

POLÍTIQUES COMERCIALS

En aquesta assignatura s'analitza la presa de decisions estratègiques en producte, preu, distribució i comunicació.

3,00+3,00

A

1

3107EC0033

MERCATS FINANCERS

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Risc de canvi.

3,00+3,00

A

2

3107EC0037

HISTÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l’economia catalana en el món contemporani.

3,00+3,00

A

2

3107EC0040

ESTRUCTURA SOCIAL

Desigualtats i grups socials. Aspectes econòmics i laborals de l'estructuració social. Estructures socials comparades. La societat industrial catalana.

3,00+3,00

A

2

3107EC0043

DRET MERCANTIL

Plantejament i nocions sobre el dret de propietat industrial. Dret de societats i dret de la insolvència empresarial.

3,00+3,00

A

2

3107EC0045

INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

Evolució del procés de construcció europea. Institucions comunitàries. Ordenament jurídic. Pressupost. Fonts estructurals i de cohesió. Dret de la competència i ajuts públics. Polítiques comunes i comunitàries.

3,00+3,00

A

2

3107EC0050

POLÍTICA ECONÒMICA

Anàlisi macroeconòmica dels objectius i instruments de la política econòmica internacional.

3,00+3,00

A

1

3107AS0003

MICROECONOMIA I

2

9,00+3,00

A

A

3107AS0004

MACROECONOMIA I

2

9,00+3,00

A

A

3107EC0056

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

2

0+6,00

A

2