Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2005-2006

Dret, pla d'estudis de 2000

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

51,00

0

0

9,00

0

60,00

Primer

2

45,00

0

0

15,00

0

60,00

Primer

3

39,00

0

18,00

3,00

0

60,00

Primer

Total

135,00

0

18,00

27,00

0

180,00

Segon

4

60,00

0

0

0

0

60,00

Segon

5

45,00

0

9,00

6,00

0

60,00

Segon

Total

105,00

0

9,00

6,00

0

120,00

Total

Total

240,00

0

27,00

33,00

0

300,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0001

Dret constitucional I

La Constitució i l'ordenament jurídic. Els òrgans de l'Estat. El Tribunal Constitucional. L'Estat autonòmic.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

C

A

3104DR0002

Dret romà

El Dret a Roma i la seva recepció a Europa.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

C

A

3104DR0003

Història del dret espanyol

Estructures bàsiques i evolució del Dret espanyol.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

C

A

3104DR0004

Teoria del dret

El dret com a forma d'organització i com a sistema normatiu. La ciència del dret.Teoria del dret: la norma jurídica i el sistema jurídic. Interpretació i aplicació del dret. Conceptes jurídics fonamentals. Els problemes del dret just i l'eficàcia del dret.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

C

1

3104DR0005

Dret civil I

El dret privat: el dret de la persona.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

C

2

3104DR0008

Economia política i hisenda pública

Els "problemes econòmics" desde diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. Economia de l'empresa. El procés de globalització econòmica.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

C

A

3104GP0004

Seminari de potenciació de competències transversals

LL

0+2,00

A

A

3104LE0001

Instruments per a l’estudi del Dret

Instruments per l'estudi del dret. Orientació per a la pràctica dels estudis de dret. Creació de normes jurídiques: el concepte de legislació. Cerca de documents normatius. Aplicació de normes jurídiques: el concepte de jurisprudència. Cerca de decisions judicials. Expressió oral. Metodologia d'estudi tutorització.

LL

0+5,00

1

A

2

A

3

A

4

A

5

A

6

A

7

A

8

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0006

Dret penal I

L'ordenament penal: teoria del delicte i de la pena. La responsabilitat criminal.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0007

Dret civil II

Dret civil patrimonial: obligacions i contractes. Responsabilitat extracontractual.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0009

Dret constitucional II

L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Drets i llibertats: part general i part especial. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0010

Dret internacional públic

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0011

Introducció al dret processal

Funció jurisdiccional. Organització judicial. El procés i els seus principis rectors.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3100000828

Ampliació del dret constitucional: dret estatutari de Catalunya

Dret Estatutari de Catalunya. Cal matricular aquesta assignatura al mateix grup que es matricula l'assignatura Troncal Dret Constitucional II.

LL

3,00+0

A

2

B

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0012

Dret administratiu I

L'ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic de les administracions públiques. Posició de l'administrat i la seva tutela jurisdiccional. Pràcticum.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0013

Institucions del dret comunitari

L'ordenament comunitari. Relacions amb els ordenaments dels estats membres. Estructura, òrgans i poders de les comunitats. Garantia judicial dels drets.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0014

Dret penal II

Examen dels diferents delictes. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0015

Dret civil III

Dret civil patrimonial: propietat i drets reals. Dret immobiliari i registral. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0016

Dret administratiu II

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa. Dret administratiu de Catalunya.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0017

Dret financer i tributari I

Dret Financer i Tributari (part general). Dret pressupostari. Dret de les despeses públiques. El finançament públic. Dret dels ingressos públics. Dret tributari.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0018

Dret del treball i de la Seguretat Social

Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La jurisdicció laboral. Dret de la Seguretat Social. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0019

Dret civil IV

Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.

T

7,50+1,50

A

A

B

A

3104DR0020

Dret processal I

El procés civil. Procediments especials. Execució. L'arbitratge privat. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0021

Dret mercantil I

El concepte i les fonts del Dret mercantil. l'empresa, l'empresari mercantil i el seu estatut. El Dret de la competència i de la Propietat industrial i el Dret de societats.

T

9,00+3,00

A

A

B

A

3100000826

Ampliació de dret civil de Catalunya

Dret Civil de Catalunya. Dret de família i successions.

LL

3,00+0

A

A

3100000827

Ampliació del dret administratiu de Catalunya

Ampliació de Dret administratiu. Dret administratiu a Catalunya.

LL

3,00+0

A

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104DR0022

Dret financer i tributari II

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0023

Dret internacional privat

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0024

Dret mercantil II

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

T

6,00+3,00

A

A

B

A

3104DR0025

Dret eclesiàstic de l'Estat

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3104DR0026

Dret processal II

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal. Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3104DR0027

Filosofia del dret

El fenomen jurídic. Ontologia i axiologia jurídiques. Problemes filosòfics bàsics del dret.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0013

Dret penal del treball i de l'empresa

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

3,00+1,50

A

2

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

3,00+1,50

A

2

3104DR0030

Comptabilitat per a juristes

La comptabilitat coma instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

3,00+1,50

A

1

3104DR0031

Criminologia

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

1,50+3,00

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

3,00+1,50

A

1

3104DR0038

Dret de la competència

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

3,00+1,50

A

2

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

3,00+1,50

A

1

3104DR0043

Dret de la seguretat i salut en el treball

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

3,00+1,50

A

1

3104DR0046

Dret del consum

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

3,00+1,50

A

1

3104DR0047

Dret del medi ambient

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació a través dels particulars.

3,00+1,50

A

1

3104DR0056

Dret local

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

3,00+1,50

A

1

3104DR0063

Dret penitenciari

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

1,50+3,00

A

1

3104DR0064

Dret privat europeu i comparat I (sistemes)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

3,00+1,50

A

2

3104DR0070

Dret social europeu

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

3,00+1,50

A

2

3104DR0071

Dret urbanístic

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

3,00+1,50

A

2

3104DR0072

Drets lingüístics

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

3,00+1,50

A

2

3104DR0076

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo. La intervenció armada nordamericana i anglesa del 2003 a l'Irak.

3,00+1,50

A

2

3104DR0078

Els delictes davant el tribunal del jurat

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

3,00+1,50

A

1

3104DR0080

Estratègia empresarial

Concepte d'estratègia. Estratègia i competitivitat. Elements d'anàlisi estratègics. Anàlisi intern i extern. Diferents tipus d'estratègia. Els recursos i les capacitats de les organitzacions.

3,00+1,50

A

2

3104DR0083

Fiscalitat de l'empresa

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

3,00+1,50

A

1

3104DR0086

Gestió de serveis públics

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

3,00+1,50

B

1

3104DR0087

Història de les constitucions i de la codificació

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

3,00+1,50

A

2

3104DR0088

Història del dret penal

El delicte en la doctrina del ius commune. Elements constitutius del delicte. Consideració particular de la pena i les seves classes en el Dret català.

3,00+1,50

A

2

3104DR0092

La tradició jurídica europea I (introducció i dret patrimonial)

Dret romà i tradició romanística en matèria de Dret patrimonial, amb especial referència als juristes catalans del "ius commune" (s.XIII al XVIII).

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

3,00+1,50

A

1

3104DR0100

Organitzacions internacionals

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

3,00+1,50

A

1

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

3,00+1,50

A

2

3104DR0103

Personal al servei de les administracions públiques

Règim estatutari dels funcionaris públics: Drets individuals, col•lectius i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral de les administracions públiques. Convergència entre règim funcionarial i règim laboral.

3,00+1,50

B

1

3104DR0107

Pràctica contenciosa administrativa

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

3,00+1,50

A

1

3104DR0108

Pràctica processal civil I

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

3,00+1,50

A

2

3104DR0111

Pràctica processal penal

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

3,00+1,50

A

1

3104DR0125

Tributació local

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

3,00+1,50

A

1

3104GAP061

Polítiques econòmiques europees

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques comunitàries que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

3,00+1,50

A

1

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CR0017

Criminalitat organitzada

3,00+1,50

A

1

3104CR0019

Dones i sistema penal

3,00+1,50

A

2

3104CR0029

Joves i sistema penal

Conèixer els aspectes legals -internacionals, estatals i autonòmics-, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor; comprendre el concepte psicosocial del menor i obtenir capacitació pel disseny de programes des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com, habilitar pel correcte desenvolupament de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors

3,00+1,50

A

1

3104CR0038

Policia i societat

3,00+1,50

A

2

3104CR0040

Prevenció i gestió de conflictes socials

Conflictes; els conflictes en les relacions socials. Escalada i desescalada. El rol del Dret en la resolució de conflictes. La resolució pacífica de conflictes. Tècniques de gestió i de prevenció.

3,00+1,50

A

1

3104GAP028

Desigualtats socials i polítiques públiques

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

3,00+1,50

A

2

3104GAP038

Economia del sector públic

3,00+1,50

A

2

3104GAP068

Sancions administratives

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

3,00+1,50

A

2

3104GAP069

Sistema impositiu espanyol

3,00+1,50

A

2

3104CT0014

Antecedents i trajectòria de les institucions laborals espanyoles en el marc jurídic europeu

Orígen i evolució del dret i de les institucions públiques i laborals espanyoles.

2

3,00+1,50

A

1

3104CT0018

Treball i societat de la informació

Les noves tecnologies de la informació i les seves repercussions en l'estructura social, laboral i ocupacional en les relacions laborals. Escenaris futurs de treball i distribució del temps de treball i d'oci

2

3,00+1,50

A

1

3104CT0025

Processos judicials: nocions bàsiques

Coneixements bàsics per a entendre la dinàmica i conseqüències dels processos judicials en els àmbits civil, penal i contenciós-administratiu

2

3,00+1,50

A

1

3104CT0027

Estratègies de recursos humans

Direcció estratégica de recursos humans. Desenvolupament i aplicació del model estratégic dels RRHH. Models i experiències de Direcció Estratégica. Comportament organitzatiu, gestió del coneixement i del canvi a les organitzacions. Cultura i clima organitzatiu

2

3,00+1,50

A

2

3104CT0028

Polítiques socials: Estat del benestar

Importància, problemàtica i anàlisi comparativa entre països de les polítiques socials. Debat sobre l'Estat del Benestar

2

3,00+1,50

A

2

3104CT0032

Mitjans alternatius a la solució jurisdiccional de conflictes

Estudi dels mitjans alternatius de resolució de conflictes: la solució extrajudicial de conflictes (ADR). Negociació, mediació, conciliació i arbitratge.

2

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104GP0006

Pràctiques a la Creu Roja

PRÀCTIQUES A LA CREU ROJA Per tal d’obtenir els crèdits necessaris per continuar al Grup Pilot heu de fer 20 hores de pràctiques a la Creu Roja durant els mesos de juliol, agost o setembre, a la vostra elecció. Hi ha dues opcions per fer les pràctiques: A. Col•laborar en donar xerrades informatives sobre la Llei d’immigració a immigrants a localitats properes a Girona Exigeix que abans rebeu una breu formació per part de la Creu Roja sobre la Llei d’immigració i sobre les preguntes més freqüents que us poden fer. Després fareu vosaltres les xerrades en grups de dos estudiants de la Facultat de Dret acompanyant a voluntaris de la Creu Roja i atendreu les qüestions que us puguin plantejar els assistents a les xerrades. Haureu de fer unes 4 o 5 xerrades Horari: matins Llocs: - Girona - Arbúcies - Blanes (Lloret/Tossa) - Camprodon - Llagostera (Cassà de la Selva) - Palafrugell - Palamós - Llançà - Banyoles - Ripoll - Figueres - Santa Coloma de Farners - Olot - Sant Feliu de Guíxols - Roses B. Revisió dels Convenis subscrits per la Creu Roja Consisteix en fer una revisió jurídica dels Convenis que ha subscrit la Creu Roja de Girona amb diferents institucions. Les fareu en grups de 2 estudiants. Horari: una primera sessió al matí explicativa de la tasca a fer, després revisió dels Convenis en horari de tarda Lloc: Seu de la Creu Roja a Girona (Bonastruc de Porta, 13) Crèdits: 2’5 crèdits de lliure elecció orientada Durada: 20 hores de pràctiques Termini: mesos de juliol, agost i setembre

1

0+2,00

A

2

3100002092

European and comparative law II-B (torts)

4,50+0

A

2