Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2007-2008

Ciències Ambientals, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103100253

Física

Física de fluids, termodinàmica, ones, electricitat i magnetisme

T

4,50+2,50

A

2

B

2

3103100254

Fonaments de química

Enllaç químic i estructura de la matèria. Dissolucions i reaccions. Química analítica, orgànica i inorgànica.

T

4,50+2,50

A

1

B

1

3103100255

Biologia fonamental

Organització molecular i cel·lular. Microorganismes i genètica.

T

6,00+0

A

1

B

1

3103100257

Biologia vegetal

Biologia Vegetal / Característiques dels organismes vegetals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Els fongs i la seva biologia.

T

4,50+0

A

2

B

2

3103100259

Geologia general

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100261

Matemàtiques I

Càlcul, àlgebra lineal i geometria.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100263

Geografia humana

Estudi dels efectes socials de les alteracions del medi ambient i de les repercussions en el medi ambient de les transformacions i canvis socials

T

4,00+2,00

A

2

B

2

3103100277

Canvi i equilibri químics

Equilibri químic. Canvi químic i cinètica de la reacció. Fotoquímica. Química de l’aigua.

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100278

Pràctiques de biologia fonamental

Procediments pràctics de biologia fonamental.

OB

0+6,00

A

2

3103100280

Introducció a la problemàtica ambiental

Principis ambientals. Problemàtica ambiental a escala local, regional i global. Anàlisi crítica de les causes i els efectes.

OB

4,00+0

A

1

B

1

3103100281

Informàtica I

L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

OB

2,00+4,00

A

1

B

1

3103100282

Informàtica II

Algorismes i llenguatges de programació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. Bases de dades. Presentacions Gràfiques.

OB

1,00+5,00

A

2

B

2

3103LE0003

Química bàsica

Assignatura bàsica de química, amb continguts de repàs de química de batxiller.

LL

3,00+0

A

1

3103LE0004

Física bàsica

LL

3,00+0

A

1

3103LE0005

Matemàtiques bàsiques

LL

3,00+0

A

1

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103100251

Administració i legislació ambiental

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental. El delicte ecològic.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100252

Bases de l'enginyeria ambiental

Balanços de matèria i energia. Fenòmens de transport. Índexs de qualitat del medi. Processos de depuració físico-químics i biològics.

T

4,50+3,00

A

2

B

2

3103100256

Biologia animal

Biologia animal.

T

4,50+0

A

1

B

1

3103100258

Ecologia

Fonaments. Factors ambientals. Estructura i funció d'ecosistemes. Ecofisiologia. Ecologia humana.

T

7,50+4,50

A

2

B

2

3103100260

Processos i recursos geològics

Processos petrogenètics. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100262

Matemàtiques II

Equacions diferencials. Modelització

T

3,00+2,50

A

1

B

1

3103100264

Cartografia, fotointerpretació i teledetecció

Introducció a la cartografia, la fotointerpretació i la teledetecció

T

0+6,00

A

A

3103100275

Química ambiental

Processos químics en el medi natural. Contaminació. Origen i transport dels contaminants. Química del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera.

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100276

Física ambiental

Electromagnetisme i Ones electromagnètiques.

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100279

Pràctiques de biologia d'organismes i sistemes

Procediments pràctics de botànica i zoologia.

OB

0+6,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200265

Introducció a l'economia

Introducció a l'economia general i aplicada del medi ambient.

T

4,50+1,50

A

1

3103200266

Estadística

Estadística descriptiva. Fonaments de probabilitat. Distribucions de probabilitat. Mostreig. Estimació i contrastos d’hipòtesis. Anàlisi de la variància. Regressió lineal simple.

T

4,50+1,50

A

1

3103200268

Meteorologia i climatologia

Principis físics de la meteorologia. Dinàmica atmosfèrica. Elements i factors climàtics. Canvis climàtics.

T

4,50+1,50

A

1

SE

1

3103200269

Ordenació del territori i medi ambient

Processos i mètodes de planificació. Mapes. Ordenació del territori.

T

6,00+3,00

A

1

3103200273

Gestió de flora i fauna

Gestió i conservació de flora i fauna.

T

4,50+1,50

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200267

Avaluació de l'impacte ambiental

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

T

4,50+4,50

A

A

3103200270

Projecte

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

T

0+11,00

A

2

SO

1

3103200271

Toxicologia ambiental i salut pública

Ecotoxicologia. Assajos de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.

T

4,50+1,50

A

1

3103200272

Contaminació i tractament de sòls

Erosió i desertització de sòls. Qualitat de sòls. Contaminació de sòls i aigües. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

T

4,50+1,50

A

1

3103200274

Contaminació atmosfèrica

Tècniques d'anàlisi i control.

T

4,50+1,50

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200284

Medi ambient i turisme

El fenomen turístic a la societat contemporània. Estudi de l'impacte ambiental del turisme. El turisme alternatiu i l'ecoturisme.

2

6,00+3,00

A

1

3103200285

Riscos naturals

Riscos naturals. Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació dels desastres naturals.

2

6,00+3,00

A

2

3103200288

Restauració del patrimoni natural

2

6,00+3,00

A

2

ER

2

3103200289

Dret ambiental

Estudi de l'ambient com objecte de les diferents branques del Dret. Anàlisi de la normativa sectorial, amb especial referència, segons el casos, a la normativa catalana, i dels mecanismes de protecció del medi ambient. Tanmateix, aquest curs es farà un tractament especial a aspectes de la biotecnologia sobre el medi ambient.

2

6,00+3,00

A

2

3103200290

Economia del medi ambient i dels recursos naturals

Externalitats ambientals. Instruments econòmics de la política del Medi Ambient. Elecció intertemporal. Explotació de recursos renovables i no renovables. Creixement econòmic i Medi Ambient. Desenvolupament sostenible.

2

6,00+3,00

A

2

3103200291

Valoració social dels riscos i gestió de residus

Presentació dels aspectes humans i socials que expliquen l'exposició de les societats al risc i de les formes de gestió que les societats han dut a terme per fer-hi front.

2

6,00+3,00

A

1

3103200292

Problemàtica ambiental dels Països Catalans

Al llarg d’aquesta assignatura s’analitzaran quins són els principals problemes ambientals que en l’actualitat pateixen els Països Catalans, amb una especial i prioritària atenció al cas de Catalunya. Aquest anàlisi de la problemàtica ambiental es realitzarà amb la voluntat d’abordar-la des d’una perspectiva complexa que prengui en consideració les distintes variables que hi intervenen: ecològiques, socials, econòmiques, polítiques i culturals. I donant un especial èmfasi a la seva dimensió territorial i multiescalar.

2

6,00+3,00

A

2

ER

1

3103200297

Ecologia aplicada

Ecosistemes forçats. Eutrofització. Contaminació i processos d'autodepuració. Ecosistemes pertorbats. Ecologia dels incendis. Principis de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200298

Hidrogeologia

Distribució global de l'aigua. El cicle hidrogeològic. Nocions d'hidrogeologia superficial. Hidràulica de les aigues subterrànies. Aquifers. Qualitat de les aigues. Intrusió marina. Transport de contaminants

2

6,00+3,00

A

2

ER

2

3103200299

Geobotànica

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals. Visió general de la vegetació de la Terra.

2

6,00+3,00

A

1

3103200300

Tractament de residus

L'objectiu de l'assignatura és donar a conèixer a l'alumne els diferents tipus de tecnologies que es poden utilitzar en el tractament de residus. S'estudien tecnologies aplicades a tractament de les aigües residuals (urbanes i industrials) i als residus sòlids tant urbans com especials. Es descriu cadascuna de les tecnologies, les seves aplicacions, les avantatges i desaventatges respecte d'altres processos i s'inicia a l'alumne en l'anàlasi dels paràmetres característics pel seu disseny.

2

6,00+3,00

A

2

ER

1

3103200301

Microbiologia ambiental

El paper dels microorganismes a la Biosfera. Comunitats microbianes d'aigües i sòls i factors que les condicionen. Metodologies per a l'estudi dels microorganismes a la natura. Conseqüències ambientals de les activitats bacterianes (transformacions biogeoquímiques, contaminació, biodegradació, ...). Utilitats i aplicacions ambientals dels microorganismes: bioremediació.

2

6,00+3,00

A

2

3103200302

Ecologia de sistemes aquàtics

2

6,00+3,00

A

2

ER

2

3103200306

Tècniques de minimització d'impacte industrial

2

6,00+3,00

A

2

ER

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2