Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2004-2005

CIÈNCIES AMBIENTALS, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3103100253

FÍSICA

Física de fluids. Termodinàmica. Ones. Electricitat i magnetisme.

T

4,50+2,50

A

2

B

2

3103100254

FONAMENTS DE QUÍMICA

Enllaç químic i estructura de la matèria. Dissolucions i reaccions. Química analítica, orgànica i inorgànica.

T

4,50+2,50

A

1

B

1

3103100255

BIOLOGIA FONAMENTAL

Organització molecular i cel·lular. Microorganismes i genètica.

T

6,00+0

A

1

B

1

3103100257

BIOLOGIA VEGETAL

Biologia vegetal / Característiques dels organismes vegetals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Els fongs i la seva biologia.

T

4,50+0

A

2

B

2

3103100259

GEOLOGIA GENERAL

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100261

MATEMÀTIQUES I

Càlcul, àlgebra lineal i geometria. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

T

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100263

GEOGRAFIA HUMANA

Estudi dels efectes socials de les alteracions del medi ambient i de les repercussions en el medi ambient de les transformacions i canvis socials.

T

4,00+2,00

A

2

B

2

3103100277

CANVI I EQUILIBRI QUÍMICS

Equilibri químic. Canvi químic i cinètica de reacció. Fotoquímica. Química de l'aigua.

OB

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100278

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA FONAMENTAL

Procediments pràctics de biologia fonamental.

OB

0+6,00

A

2

3103100280

INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

Principis ambientals. Problemàtica ambiental a escala local, regional i global. Anàlisi crítica de les causes i els efectes.

OB

4,00+0

A

1

B

1

3103100281

INFORMÀTICA I

L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

OB

2,00+4,00

A

1

B

1

3103100282

INFORMÀTICA II

Algorismes i llenguatges de programació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. Bases de dades. Presentacions Gràfiques.

OB

1,00+5,00

A

2

B

2

3100001921

QUÍMICA BÀSICA

LL

4,50+0

A

1

3100001922

FÍSICA BÀSICA

LL

4,50+0

A

2

3100001923

MATEMÀTIQUES BÀSIQUES

LL

4,50+0

A

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100251

ADMINISTRACIÓ I LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental. El delicte ecològic.

1 2

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100252

BASES DE L'ENGINYERIA AMBIENTAL

Balanços de matèria i energia. Fenòmens de transport. Índexs de qualitat del medi. Processos de depuració físico-químics i biològics.

1 2

4,50+3,00

A

2

B

2

3103100256

BIOLOGIA ANIMAL

Biologia animal.

1 2

4,50+0

A

1

B

1

3103100258

ECOLOGIA

Fonaments. Factors ambientals. Estructura i funció d'ecosistemes. Ecofisiologia. Ecologia humana.

1 2

7,50+4,50

A

2

B

2

3103100260

PROCESSOS I RECURSOS GEOLÒGICS

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

1 2

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100262

MATEMÀTIQUES II

Càlcul. Àlgebra lineal i geometria. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

1 2

3,00+2,50

A

1

B

1

3103100264

CARTOGRAFIA, FOTOINTERPRETACIÓ I TELEDETECCIÓ

Introducció a la cartografia, la fotointerpretació i la teledetecció

1 2

0+6,00

A

A

3103200265

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

Introducció a l'economia general i aplicada del medi ambient.

2

4,50+1,50

A

1

3103200266

ESTADÍSTICA

Estadística descriptiva. Fonaments de probabilitat. Distribucions de probabilitat. Mostreig. Estimació. Contrastos d’hipòtesi. Anàlisi de la variància. Regressió i correlació. Introducció a l'anàlisi multivariant.

2

4,50+1,50

A

1

3103200267

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

2

4,50+4,50

A

A

3103200268

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

Principis físics de la meteorologia. Dinàmica atmosfèrica. Elements i factors climàtics. Canvis climàtics.

2

4,50+1,50

A

1

3103200269

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT

Processos i mètodes de planificació. Mapes. Ordenació del territori.

2

6,00+3,00

A

1

3103200270

PROJECTE

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

2

0+11,00

A

2

XJ

1

3103200271

TOXICOLOGIA AMBIENTAL I SALUT PÚBLICA

Ecotoxicologia. Assajos de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.

2

4,50+1,50

A

1

3103200272

CONTAMINACIÓ I TRACTAMENT DE SÒLS

Erosió i desertització de sòls. Qualitat i de sòls contaminació de sòls i aigües. Gestió i conservació de flora i fauna. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

2

4,50+1,50

A

1

3103200273

GESTIÓ DE FLORA I FAUNA

Erosió i desertització de sòls. Qualitat i contaminació de sòls i aigües. Gestió i conservació de flora i fauna. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

2

4,50+1,50

A

1

3103200274

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Tècniques d'anàlisi i control.

2

4,50+1,50

A

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100275

QUÍMICA AMBIENTAL

Processos químics en el medi natural. Contaminació. Origen i transport dels contaminants. Química del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera.

1 2

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100276

FÍSICA AMBIENTAL

Electromagnetisme i Ones electromagnètiques.

1 2

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100279

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA D'ORGANISMES I SISTEMES

Procediments pràctics de botànica i zoologia.

1 2

0+6,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103200283

GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS

Bases geoecològiques per a la gestió del medi natural. Models tipificats de gestió. Principis polítics i econòmics aplicats a la gestió d'espais protegits.

2

6,00+3,00

A

2

3103200284

MEDI AMBIENT I TURISME

El fenomen turístic a la societat contemporània. Estudi de l'impacte ambiental del turisme. El turisme alternatiu i l'ecoturisme.

2

6,00+3,00

A

1

3103200286

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament que es concentren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

2

6,00+3,00

A

1

3103200287

AMPLIACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Aprendre a operar amb un Sistema d'Informació Geogràfica. Aplicació d'aquesta d'eina d'anàlisi espacial a la planificació i gestió ambiental.

2

3,00+6,00

A

2

3103200288

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

2

6,00+3,00

A

2

3103200293

GEODINÀMICA EXTERNA I GEOMORFOLOGIA

Anàlisi qualitativa i quantitativa dels agents, processos i formes. Meteorització. Processos fluviotorrencials, marins i glacials. Altres processos: gravitatoris, eòlics, càrstics, biòtics i antròpics. Morfologia climàtica, litològica i estructural. Sistemes morfogenètics.

2

6,00+3,00

A

2

3103200294

INSTITUCIONS I POLÍTIQUES AMBIENTALS

Anàlisi de les polítiques públiques. Agenda de sistema i actuació dels poders públics. El medi i les polítiques internacionals. Relacions nord-sud.

2

6,00+3,00

A

2

3103200296

BIODIVERSITAT

Diversitat ecològica i diversitat genètica. Valor de la biodiversitat. Impacte de l'home. Selecció natural. Canvis genètics selectius induïts per l'activitat humana. Mutació: natural i induïda. Bases genètiques de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200297

ECOLOGIA APLICADA

Ecosistemes forçats. Eutrofització. Contaminació i processos d'autodepuració. Ecosistemes pertorbats. Ecologia dels incendis. Principis de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200300

TRACTAMENT DE RESIDUS

2

6,00+3,00

A

2

3103200301

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

2

6,00+3,00

A

2

3103200303

OCEANOGRAFIA I LIMNOLOGIA FÍSIQUES

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees, seques.

2

6,00+3,00

A

2

3103200304

PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

2

3,00+6,00

A

2

3103200305

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE SISTEMES

Formació de models. Ús dels models en simulació. Tècniques d'optimització. Control de sistemes.

2

6,00+3,00

A

2

3103200307

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES I INSTRUMENTALS

Sensors físics, químics, electroquímics i òptics. Instrumentació. Anàlisi automatitzada. Determinació de paràmetres químics ambientals.

2

3,00+6,00

A

2

3103200308

TECNOLOGIES COMPATIBLES

Desenvolupament de tecnologies compatibles amb el medi. Minimització de residus.

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció recomanada

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103L00243

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2