Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2005-2006

Criminologia, pla d'estudis de 2004

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Segon

4

60,00

0

0

0

0

60,00

Segon

5

30,00

0

18,00

12,00

0

60,00

Segon

Total

90,00

0

18,00

12,00

0

120,00

Observacions


L’apartat de Lliure elecció d’aquesta guia especifica les assignatures que s’ofereixen com a complements de formació i de les quals només es poden matricular els estudiants que les han de cursar obligatòriament.

Complements de formació:
Si heu de cursar complements de formació, tant si us en matriculeu per primera vegada com si no els heu superat el curs anterior, és necessari:
1. Que us en matriculeu obligatòriament i amb prioritat sobre les assignatures troncals i obligatòries.
2. Que us matriculeu del nombre d’assignatures necessari per cobrir la totalitat de crèdits (p. ex., si heu de cursar 6 crèdits de psicologia, no us podeu matricular només d'una assignatura de 4,5 crèdits: caldrà que us matriculeu de les dues assignatures ofertes, tot i que sumen 9).

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0001

Criminologia

Teories de la Criminalitat. Criminologia diferencial. Criminologia especial.

T

6,00+0

A

1

3104CR0002

Dret processal penal

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0003

Introducció al sistema penal

Análisis de las bases de la responsabilidad penal y de los delitos más relevantes.

T

3,00+1,50

A

2

3104CR0004

Medicina legal i ciència forense

T

4,00+2,00

A

1

3104CR0005

Mètodes d'investigació en ciències socials

Introducció a la investigació científica.

T

3,00+3,00

A

2

3104CR0007

Política criminal

La asignatura se centra en ofrecer al alumnado recursos que le permitan analizar y evaluar críticamente una determinada opción político-criminal, así como a conocer algunas de las tendencias político-criminales actuales.

T

4,00+2,00

A

2

3104CR0009

Principis de dret penal

Introducció general al Dret Penal. Fonaments i límits del Dret Penal.

T

4,50+0

A

1

3104CR0011

Psicologia criminal

T

6,00+3,00

A

A

3104CR0012

Sociologia del dret

Comprensió del paper del dret en la configuració política i social de les societats, a partir d'una anàlisi històrica i actual de les principals teories i casos de la Sociologia del dret. Dret, llei, estat, poder, política, igualtat, desigualtat, dominació, explotació, justícia, democràcia, participació.

T

6,00+3,00

A

A

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3104CR0006

Penologia

Anàlisi del sistema de penes previst a l´ ordenament penal espanyol.

T

4,50+1,50

A

2

3104CR0008

Prevenció i tractament de la delinqüència

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0010

Problemes criminològics

Los principales problemas criminológicos. Delincuencia violenta. Delincuencia patrimonial. Drogas y delincuencia. El control de la delincuencia. Delincuencia juvenil. Especial referencia a las nuevas formas de criminalidad.

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0013

Tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa en criminologia

Tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives. Enquestes i escales d'actitud. Anàlisi de dades. Observació. Entrevistes qualitatives. Anàlisi de contingut qualitatiu.

T

3,00+3,00

A

1

3104CR0047

Victimologia

T

3,00+3,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CR0017

Criminalitat organitzada

2

3,00+1,50

A

1

3104CR0019

Dones i sistema penal

2

3,00+1,50

A

2

3104CR0024

Història de la criminalitat i del control penal a Europa

2

3,00+1,50

A

2

3104CR0029

Joves i sistema penal

Conèixer els aspectes legals -internacionals, estatals i autonòmics-, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor; comprendre el concepte psicosocial del menor i obtenir capacitació pel disseny de programes des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com, habilitar pel correcte desenvolupament de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors

2

3,00+1,50

A

1

3104CR0038

Policia i societat

2

3,00+1,50

A

2

3104CR0040

Prevenció i gestió de conflictes socials

Conflictes; els conflictes en les relacions socials. Escalada i desescalada. El rol del Dret en la resolució de conflictes. La resolució pacífica de conflictes. Tècniques de gestió i de prevenció.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0063

Dret penitenciari

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

2

1,50+3,00

A

1

Optatives d'altres estudis

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3104CT0025

Processos judicials: nocions bàsiques

Coneixements bàsics per a entendre la dinàmica i conseqüències dels processos judicials en els àmbits civil, penal i contenciós-administratiu

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0028

Argumentació jurídica

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0030

Comptabilitat per a juristes

La comptabilitat coma instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0031

Criminologia

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

2

1,50+3,00

A

1

3104DR0037

Dret de danys

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0038

Dret de la competència

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0042

Dret de la protecció social

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0043

Dret de la seguretat i salut en el treball

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0046

Dret del consum

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0047

Dret del medi ambient

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació a través dels particulars.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0056

Dret local

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0064

Dret privat europeu i comparat I (sistemes)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0070

Dret social europeu

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0071

Dret urbanístic

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0072

Drets lingüístics

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0076

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo. La intervenció armada nordamericana i anglesa del 2003 a l'Irak.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0078

Els delictes davant el tribunal del jurat

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0080

Estratègia empresarial

Concepte d'estratègia. Estratègia i competitivitat. Elements d'anàlisi estratègics. Anàlisi intern i extern. Diferents tipus d'estratègia. Els recursos i les capacitats de les organitzacions.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0083

Fiscalitat de l'empresa

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0086

Gestió de serveis públics

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

2

3,00+1,50

B

1

3104DR0087

Història de les constitucions i de la codificació

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0088

Història del dret penal

El delicte en la doctrina del ius commune. Elements constitutius del delicte. Consideració particular de la pena i les seves classes en el Dret català.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0092

La tradició jurídica europea I (introducció i dret patrimonial)

Dret romà i tradició romanística en matèria de Dret patrimonial, amb especial referència als juristes catalans del "ius commune" (s.XIII al XVIII).

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0098

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0100

Organitzacions internacionals

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0101

Patrimoni públic

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0103

Personal al servei de les administracions públiques

Règim estatutari dels funcionaris públics: Drets individuals, col•lectius i de seguretat social. Règim jurídic del personal laboral de les administracions públiques. Convergència entre règim funcionarial i règim laboral.

2

3,00+1,50

B

1

3104DR0107

Pràctica contenciosa administrativa

El procés contenciós-administratiu. Les parts. L'objecte del procés: actuació administrativa impugnable. Execució de sentències i sistema de recursos.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0108

Pràctica processal civil I

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0111

Pràctica processal penal

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

2

3,00+1,50

A

1

3104DR0125

Tributació local

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

2

3,00+1,50

A

2

3104DR0126

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

2

3,00+1,50

A

1

3104GAP028

Desigualtats socials i polítiques públiques

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP038

Economia del sector públic

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP061

Polítiques econòmiques europees

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques comunitàries que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

2

3,00+1,50

A

1

3104GAP068

Sancions administratives

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

2

3,00+1,50

A

2

3104GAP069

Sistema impositiu espanyol

2

3,00+1,50

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3100001564

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia I

2

3,00+1,50

A

1

3100001565

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia II

2

3,00+1,50

A

2

3100001566

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I

Anàlisi de la realitat social. Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, organització, estructura social i canvi social.

2

3,00+1,50

A

1

3100001567

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II

Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisi de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

2

3,00+1,50

A

2

3100001928

Introducció al dret administratiu I

Complemento de formación.

2

3,00+1,50

A

1

3100001929

Introducció al dret administratiu II

Complemento de formación.

2

3,00+1,50

A

2