Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2011-2012

Biologia, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

110,00

40,00

0

0

0

150,00

Segon

45,00

0

84,00

31,00

0

160,00

Total

155,00

40,00

84,00

31,00

0

310,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200016

Botànica aplicada

Mètodes i tècniques de camp i de laboratori utilitzats en biologia vegetal.

T

3,00+6,00

A

2

3103200018

Microscòpia

Mètodes i tècniques de microscòpia.

T

3,00+6,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200023

Comunitats animals

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

2

4,50+2,50

A

2

EJ

2

3103200024

Biologia dels artròpodes

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

2

3,00+2,00

EF

1

SJ

2

3103200025

Biologia dels vertebrats

Anatomia funcional comparada dels vertebrats. Alimentació, locomoció i reproducció.

2

4,50+2,50

A

1

3103200026

Zoologia aplicada

2

3,00+2,00

EJ

2

SF

1

SJ

2

3103200027

Etologia

Introducció a l'estudi del comportament animal. Etologia i Ecologia del comportament.

2

4,50+2,50

A

1

3103200028

Zoologia evolutiva

2

3,00+2,00

EJ

2

SF

1

SJ

2

3103200029

Parasitologia

2

3,00+2,00

SF

1

SJ

2

3103200030

Biologia de la reproducció i desenvolupament

Processos de gametogènesi i fecundació. Tècniques de manipulació de gàmetes i de fecundació assistida.

2

4,50+2,50

A

2

3103200031

Biologia cel·lular vegetal

Biologia cel.lular i molecular dels vegetals. Enginyeria genètica vegetal. Algunes aplicacions biotecnològiques en plantes.

2

4,50+2,50

A

1

3103200032

Ampliació de biologia cel·lular

Interaccions cel·lulars: receptors i sistemes de transducció del senyal. Migració cel.lular. Bases cel.lulars de la immunologia. Cèl·lules tumorals i immunoteràpia del càncer.

2

3,00+2,00

EJ

2

3103200033

Organografia microscòpica animal comparada

2

4,50+2,50

EF

1

EJ

2

SF

1

SJ

2

3103200035

Geobotànica

Anàlisi dels factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les comunitats vegetals. Metodologia descriptiva de la vegetació.

2

4,50+2,50

A

1

3103200036

Tipologia i cartografia vegetal

Regnes florístics. Vegetació i fitogeografia de la Península Ibèrica. Tècniques cartogràfiques aplicades a l'estudi de la vegetació.

2

3,00+2,00

SJ

2

3103200037

Cormòfits: sistemàtica i evolució

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

2

4,50+2,50

A

2

3103200038

Tal·lòfits I (algues)

Biologia, sistemàtica i evolució de les algues eucariotes.

2

3,00+2,00

A

2

3103200039

Tal·lòfits II (fongs)

2

3,00+2,00

SF

1

SJ

2

3103200040

Gestió ambiental

2

3,00+2,00

EF

1

SJ

2

3103200041

Enzimologia i química de proteïnes

Estructura, propietats i funció de les proteïnes. Tècniques de purificació i caracterització de proteïnes. Catalitzadors biològics. Cinètica enzimàtica.

2

4,50+2,50

EJ

2

SJ

2

3103200042

Biologia molecular

Estructura dels àcids nucleics. Tipus d'àcids nucleics y la seva funció. Organització interna d'un genoma: diferències entre procariota i eucariota. Tècniques de DNA recombinant i les seves aplicacions.

2

4,50+2,50

A

2

3103200043

Regulació metabòlica

Descripció, integració i regulació de les rutes metabòliques. Acció hormonal. Metabolisme intermediari de carbohidrats, lípids, aminoàcids i nucleòtids.

2

4,50+2,50

A

1

3103200045

Immunologia

La immunologia estudia els mecanismes de defensa contra la gran quantitat d’agents infecciosos que ens ataquen diàriament. Aquests mecanismes de defensa, que ens permeten viure en un estat d’immunitat contra la infecció, es poden dividir en innats, o constitucionals, que no son afectats pel contacte previ amb l’agent infecciós, i adquirits, desenvolupats i activats a partir del contacte amb l’agent, més específics i efectius, tant humoral com cel·lular. L’assignatura es una introducció al estudi d’aquests mecanismes de defensa, així com una visió de les diverses patologies que es deriven de la seva disfunció, com les malalties autoimmunes, la hipersensibilitat i la immunodeficiència.

2

3,00+2,00

A

2

3103200047

Ecologia de poblacions

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

2

4,50+2,50

A

1

3103200048

Limnologia

El medi aquàtic epicontinental. Estudi de les comunitats i ecosistemes aquàtics i el seu funcionament.

2

4,50+2,50

A

1

3103200049

Ecologia marina

El medi marí. El sistema pelàgic. El sistema bentònic. Funcionament dels ecosistemes marins.

2

4,50+2,50

A

2

3103200050

Biogeografia

Factors determinants de la distribució dels éssers vius. Hipòtesis biogeogràfiques. Vicariància. Dispersió. Deriva continental. Biogeografia insular i biogeografia zonal.

2

3,00+2,00

SF

1

SJ

2

3103200051

Ecologia terrestre

2

4,50+2,50

EJ

2

SF

1

SJ

2

3103200052

Genètica molecular

Tècniques bàsiques en genètica molecular. Estructura i mobilitat del genoma eucariòtic. Replicació i transcripció dels àcids nucleics. Retrovirus i càncer. Enginyeria genètica.

2

4,50+2,50

EF

1

EJ

2

3103200053

Diversitat genètica i conservació

2

4,50+2,50

EJ

2

SJ

2

3103200054

Genètica de poblacions

La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. L'equilibri de Hardy-Weinberg i els factors que l'afecten. Estructura de les poblacions

2

4,50+2,50

A

1

3103200055

Genètica humana

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Desenvolupament. Citogenètica humana. Metabolisme i malalties. Consell genètic. Genètica de poblacions humanes i evolució.

2

4,50+2,50

A

2

3103200056

Genètica aplicada

2

3,00+2,00

EF

1

EJ

2

PJ

2

SJ

2

3103200057

Expressió genètica i regulació

2

3,00+2,00

EF

1

EJ

2

PJ

2

SJ

2

3103200058

Microbiologia II

Metabolisme, Fisiologia i Genètica bacteriana. Regulació de l'activitat metabòlia i expressió gènica en procariotes.

2

4,50+2,50

A

1

3103200059

Ecologia microbiana

La Teoria Ecològica aplicada al món microbià. Noves aproximacions metodològiques a l'estudi dels microorganismes en el seu ambient. Genòmica ambiental. Ecosistemes microbians. Cicles biogeoquímics. Interaccions entre grups bacterians.

2

4,50+2,50

A

2

3103200060

Virologia

Concepte de virus i característiques distintives. Estructura de les partícules virals i característiques dels genomes vírics. Classificació, origen i evolució dels virus. Fases i regulació del cicle viral. Patogènia, profilaxi i tractament. Ecologia i Sistemàtica viral.

2

4,50+2,50

A

2

3103200061

Microbiologia aplicada

Microbiologia analítica. Fermentacions industrials. Microbiologia dels aliments. Biotecnologia. Producció d'antibiòtics. Depuració microbiològica d'aigües residuals.

2

3,00+2,00

SJ

2

3103200062

Geomicrobiologia

Anàlisi del paper que desenvolupen els microorganismes en els cicles biogeoquímics (C, N, S, Fe, ...), gràcies a les seves capacitats metabòliques, i les conseqüències i utilitats ambientals de la seva activitat.

2

3,00+2,00

A

1

3103200063

Fisiologia bacteriana

2

3,00+2,00

SJ

2

3103200064

Microbiologia clínica

Microbiologia Clínica

2

3,00+2,00

A

2

3103200066

Temes especials en biologia avançada

2

4,50+2,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103000243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

SJ

2

3103000310

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades I

0+4,00

A

1

B

2