Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2009-2010

Ciències Ambientals, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103100251

Administració i legislació ambiental

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental. El delicte ecològic.

T

4,50+1,50

A

2

B

2

3103100252

Bases de l'enginyeria ambiental

Balanços de matèria i energia. Fenòmens de transport. Índexs de qualitat del medi. Processos de depuració físico-químics i biològics.

T

4,50+3,00

A

2

B

2

3103100256

Biologia animal

Biologia animal.

T

4,50+0

A

1

B

1

3103100258

Ecologia

Fonaments. Factors ambientals. Estructura i funció d'ecosistemes. Ecofisiologia. Ecologia humana.

T

7,50+4,50

A

2

B

2

3103100260

Processos i recursos geològics

Processos petrogenètics. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

B

1

3103100262

Matemàtiques II

Equacions diferencials. Modelització.

T

3,00+2,50

A

1

B

1

3103100264

Cartografia, fotointerpretació i teledetecció

Introducció a la cartografia, la fotointerpretació i la teledetecció

T

0+6,00

A

A

3103100275

Química ambiental

Processos químics en el medi natural. Contaminació. Origen i transport dels contaminants. Química del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera.

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100276

Física ambiental

Electromagnetisme i Ones electromagnètiques.

OB

4,50+1,50

A

1

B

1

3103100279

Pràctiques de biologia d'organismes i sistemes

Procediments pràctics de botànica i zoologia.

OB

0+6,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200265

Introducció a l'economia

Introducció a l'economia general i aplicada del medi ambient.

T

4,50+1,50

A

1

3103200266

Estadística

Estadística descriptiva. Fonaments de probabilitat. Distribucions de probabilitat. Mostreig. Estimació i contrastos d’hipòtesis. Anàlisi de la variància. Regressió lineal simple.

T

4,50+1,50

A

1

3103200268

Meteorologia i climatologia

Principis físics de la meteorologia. Dinàmica atmosfèrica. Elements i factors climàtics. Canvis climàtics.

T

4,50+1,50

A

1

3103200269

Ordenació del territori i medi ambient

Processos i mètodes de planificació. Mapes. Ordenació del territori.

T

6,00+3,00

A

1

3103200273

Gestió de flora i fauna

Gestió i conservació de flora i fauna.

T

4,50+1,50

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200267

Avaluació de l'impacte ambiental

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

T

4,50+4,50

A

A

3103200270

Projecte

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

T

0+11,00

A

2

3103200271

Toxicologia ambiental i salut pública

Salut pública. Principals indicadors de salut. Epidemiologia ambiental. Teoria epidemiològica de la causalitat. Disseny d'estudis epidemiològics. Toxicologia. Relació dosi-resposta. Dosis letals i dosis llindars. Assajos de toxicitat. Ecotoxicologia. Malalties microbianes i parasitàries transmeses pels aliments. Contaminants d'origen industrial: metalls, pesticides, fibres, solvents i vapors. Contaminants atmosfèrics. Agents físics i salut.

T

4,50+1,50

A

1

3103200272

Contaminació i tractament de sòls

Erosió i desertització de sòls. Qualitat de sòls. Contaminació de sòls i aigües. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

T

4,50+1,50

A

1

3103200274

Contaminació atmosfèrica

Tècniques d'anàlisi i control.

T

4,50+1,50

A

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100253

Física

Física de fluids. Termodinàmica. Ones. Electricitat i magnetisme.

1

4,50+2,50

A

2

3103100254

Fonaments de química

Enllaç químic i estructura de la matèria. Dissolucions i reaccions. Química analítica, orgànica i inorgànica.

1

4,50+2,50

A

1

3103100255

Biologia fonamental

Organització molecular i cel·lular. Microorganismes i genètica.

1

6,00+0

A

1

3103100257

Biologia vegetal

Biologia Vegetal / Característiques dels organismes vegetals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Els fongs i la seva biologia.

1

4,50+0

A

2

3103100259

Geologia general

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

1

4,00+3,00

A

1

3103100261

Matemàtiques I

Càlcul, àlgebra lineal i aplicacions.

1

4,50+1,50

A

1

3103100263

Geografia humana

Estudi dels efectes socials de les alteracions del medi ambient i de les repercussions en el medi ambient de les transformacions i canvis socials

1

4,00+2,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100277

Canvi i equilibri químics

Equilibri químic. Canvi químic i cinètica de la reacció. Fotoquímica. Química de l’aigua.

1

4,50+1,50

A

2

3103100278

Pràctiques de biologia fonamental

Procediments pràctics de biologia fonamental.

1

0+6,00

A

2

3103100280

Introducció a la problemàtica ambiental

Principis ambientals. Problemàtica ambiental a escala local, regional i global. Anàlisi crítica de les causes i els efectes.

1

4,00+0

A

1

3103100281

Informàtica I

L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

1

2,00+4,00

A

1

3103100282

Informàtica II

Algorismes i llenguatges de programació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. Bases de dades. Presentacions Gràfiques.

1

1,00+5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200283

Gestió d'espais naturals

Bases geoecològiques per a la gestió del medi natural. Models tipificats de gestió. Principis polítics i econòmics aplicats a la gestió d'espais protegits.

2

6,00+3,00

EJ

2

3103200284

Medi ambient i turisme

El fenomen turístic a la societat contemporània. Estudi de l'impacte ambiental del turisme. El turisme alternatiu i l'ecoturisme.

2

6,00+3,00

EF

1

3103200285

Riscos naturals

Riscos naturals. Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació dels desastres naturals.

2

6,00+3,00

A

2

3103200286

Educació ambiental

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament que es concentren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

2

6,00+3,00

EF

1

3103200288

Restauració del patrimoni natural

2

6,00+3,00

A

2

EJ

2

3103200289

Dret ambiental

L'assignatura Dret Ambiental és la lògica continuació de l'assignatura Administració i legislació ambiental. En aquesta última assignatura l'estudiant va assolir uns coneixements jurídics mínims que el permetran seguir l'assignatura ara proposada en la qual es tracten diferents intruments de protecció ambiental. L'estudiant treballa amb els principals textos normatius d'abast autonòmic, estatal, europeu i internacional sobre medi ambient. En aquest curs es farà una especial referència al control integrat de la contaminació donada la seva recent i problemàtica implementació al nostre país.

2

6,00+3,00

A

2

3103200290

Economia del medi ambient i dels recursos naturals

Externalitats ambientals. Instruments econòmics de la política del Medi Ambient. Elecció intertemporal. Explotació de recursos renovables i no renovables. Creixement econòmic i Medi Ambient. Desenvolupament sostenible.

2

6,00+3,00

A

2

3103200291

Valoració social dels riscos i gestió de residus

Presentació dels aspectes humans i socials que expliquen l'exposició de les societats al risc i de les formes de gestió que les societats han dut a terme per fer-hi front.

2

6,00+3,00

A

1

3103200292

Problemàtica ambiental dels Països Catalans

Al llarg d’aquesta assignatura s’analitzaran quins són els principals problemes ambientals que en l’actualitat pateixen els Països Catalans, amb una especial i prioritària atenció al cas de Catalunya. Aquest anàlisi de la problemàtica ambiental es realitzarà amb la voluntat d’abordar-la des d’una perspectiva complexa que prengui en consideració les distintes variables que hi intervenen: ecològiques, socials, econòmiques, polítiques i culturals. I donant un especial èmfasi a la seva dimensió territorial i multiescalar.

2

6,00+3,00

A

2

3103200296

Biodiversitat

Diversitat ecològica i diversitat genètica. Valor de la biodiversitat. Impacte de l'home. Selecció natural. Canvis genètics selectius induïts per l'activitat humana. Mutació: natural i induïda. Bases genètiques de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

EF

1

3103200298

Hidrogeologia

Distribució global de l'aigua. El cicle hidrogeològic. Nocions d'hidrogeologia superficial. Hidràulica de les aigues subterrànies. Aquifers. Qualitat de les aigues. Intrusió marina. Transport de contaminants

2

6,00+3,00

A

2

3103200299

Geobotànica

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals. Visió general de la vegetació de la Terra.

2

6,00+3,00

A

1

3103200300

Tractament de residus

Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de residuos sólidos. Tratamiento de residuos especiales.

2

6,00+3,00

A

2

3103200301

Microbiologia ambiental

El paper dels microorganismes a la Biosfera. Comunitats microbianes d'aigües i sòls i factors que les condicionen. Metodologies per a l'estudi dels microorganismes a la natura. Conseqüències ambientals de les activitats bacterianes (transformacions biogeoquímiques, contaminació, biodegradació, ...). Utilitats i aplicacions ambientals dels microorganismes: bioremediació.

2

6,00+3,00

A

2

3103200302

Ecologia de sistemes aquàtics

Descripció de l'estructura i funcionalisme dels ecosistemes aquàtics. Ecosistemes marins.Llacunes costaneres i aiguamolls. Ecosistemes lacustres. Ecosistemes fluvials.Embassaments

2

6,00+3,00

A

2

3103200306

Tècniques de minimització d'impacte industrial

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2