Universitat de Girona

Guia de la titulació

Assignatures curs 2005-2006

BIOLOGIA, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

110,00

40,00

0

0

0

150,00

Segon

45,00

0

84,00

31,00

0

160,00

Total

155,00

40,00

84,00

31,00

0

310,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

H

3103100001

ESTADÍSTICA

Distribucions de probabilitat. Regressió i correlació. Mostreig. Constrast d'hipòtesis. Anàlisi de variància. Introducció a l'anàlisi multivariant.

T

3,00+2,00

A

2

B

2

3103100002

BIOQUÍMICA

Principis de bioquímica estructural. Enzimologia. Metabolisme. Biologia molecular.

T

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100003

BOTÀNICA

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

T

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100006

FÍSICA DELS PROCESSOS BIOLÒGICS

Biomecànica. Control i estabilitat. Processos de transport. Bioelectromagnetisme. Radiació i radioactivitat. Òptica.

T

3,00+2,00

A

1

B

1

3103100010

MATEMÀTIQUES PER A BIÒLEGS

Càlcul. Àlgebra lineal. Equacions diferencials.

T

2,00+3,00

A

1

B

1

3103100012

QUÍMICA PER A BIÒLEGS I

Bases químiques dels processos biològics i de les aplicacions dels agents biològics. Factors químics del medi ambient.

T

3,00+2,00

A

1

B

1

3103100013

ZOOLOGIA

Bases d'organització animal. Promorfologia i principals tipus estructurals. Bionomia animal. Processos bàsics del desenvolupament. Diversitat animal i línies filogèniques. Introducció a la zoologia aplicada.

T

6,00+4,00

A

1

B

1

3103100019

BIOLOGIA CEL·LULAR

Organització molecular de les cèl·lules. Genètica cel·lular. Fisiologia cel·lular. Divisió i creixement.

OB

6,00+4,00

A

1

B

1

3103100020

GEOLOGIA PER A BIÒLEGS

Origen, materials i història de la Terra. Dinàmica cortical i tectònica de plaques. Topografia. Meteorologia i climatologia. Geodinàmica externa. Estratigrafia i paleontologia.

OB

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100240

QUÍMICA PER A BIÒLEGS II

Estudi dels compostos de carboni. Estructura i reactivitat dels compostos orgànics.

OB

3,00+2,00

A

1

B

1

3100001921

QUÍMICA BÀSICA

LL

4,50+0

A

1

3100001922

FÍSICA BÀSICA

LL

4,50+0

A

2

3100001923

MATEMÀTIQUES BÀSIQUES

LL

4,50+0

A

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100004

HISTOLOGIA ANIMAL I VEGETAL

La cèl·lula: estructura i funció. Teixits vegetals. Teixits animals. Bases d'organografia microscòpica en animals.

1 2

6,00+4,00

A

1

B

1

3103100005

ECOLOGIA

Factors ambientals. Autoecologia. Poblacions. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació.

1 2

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100007

FISIOLOGIA ANIMAL

Funcions dels òrgans i sistemes dels animals i la seva regulació. Estudi de les lleis que els regeixen. Fisiologia

1 2

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100008

FISIOLOGIA VEGETAL

Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.

1 2

6,00+4,00

A

2

B

2

3103100009

GENÈTICA

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis en el material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Genètica de poblacions. Genètica evolutiva. Genètica humana.

1 2

6,00+4,00

A

1

B

1

3103100011

MICROBIOLOGIA

Microorganismes: estructura, funció i taxonomia. Ecologia microbiana. Introducció a la virologia. Genètica microbiana. Microbiologia aplicada.

1 2

6,00+4,00

A

1

B

1

3103200014

ANÀLISI AVANÇADA DE DADES

Anàlisi multivariant i sèries temporals, aplicada a 'experimentació biològica.

2

3,00+6,00

A

1

3103200015

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES

Mètodes i tècniques de camp i de laboratori en experimentació microbiològica.

2

3,00+6,00

A

2

3103200016

BOTÀNICA APLICADA

Mètodes i tècniques de camp i de laboratori

2

3,00+6,00

A

2

3103200017

INSTRUMENTACIÓ BIOQUÍMICA

Mètodes i tècniques de laboratori en experimentació bioquímica.

2

3,00+6,00

A

1

3103200018

MICROSCÒPIA

Mètodes i tècniques de microscòpia.

2

3,00+6,00

A

1

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103100021

EXPERIMENTACIÓ

Mostreig i presa de dades. Disseny i avaluació d'experiments biològics. Models lineals. Ús de paquets de càlcul estadístic.

1 2

3,00+2,00

A

1

B

1

3103100022

EVOLUCIÓ BIOLÒGICA

Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.

1 2

6,00+4,00

A

2

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103200023

COMUNITATS ANIMALS

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

2

4,50+2,50

A

2

3103200024

BIOLOGIA DELS ARTRÒPODES

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

2

3,00+2,00

A

2

3103200025

BIOLOGIA DELS VERTEBRATS

Anatomia funcional comparada dels vertebrats. Alimentació, reproducció i locomoció. Territori, migracions i ritmes estacionals.

2

4,50+2,50

A

1

3103200027

ETOLOGIA

Estudi comparat del comportament animal. Evolució de la conducta. El fenomen social. Etologia de primats i humana.

2

4,50+2,50

A

1

3103200030

BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT

Processos de gametogènesi i fecundació. Tècniques de manipulació de gàmetes i de fecundació assistida.

2

4,50+2,50

A

2

3103200031

BIOLOGIA CEL·LULAR VEGETAL

Estudi dels models i especialitzacions morfofuncionals en les cèl·lules vegetals. Enginyeria genètica en les plantes.

2

4,50+2,50

A

1

3103200032

AMPLIACIÓ DE BIOLOGIA CEL·LULAR

Processos de comunicació, creixement i renovació cel·lular. Cèl·lules tumorals i càncer.

2

3,00+2,00

A

1

3103200035

GEOBOTÀNICA

2

4,50+2,50

A

1

3103200036

TIPOLOGIA I CARTOGRAFIA VEGETAL

Regnes florístics. Vegetació i fitogeografia de la Península Ibèrica. Tècniques cartogràfiques aplicades a l'estudi de la vegetació.

2

3,00+2,00

A

2

3103200037

CORMÒFITS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

2

4,50+2,50

A

2

3103200038

TAL·LÒFITS I (ALGUES)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les algues unicel·lulars i pluricel·lulars.

2

3,00+2,00

A

2

3103200041

ENZIMOLOGIA I QUÍMICA DE PROTEÏNES

Estructura, propietats i funció de les proteïnes. Tècniques de purificació i caracterització de proteïnes. Catalitzadors biològics. Cinètica enzimàtica.

2

4,50+2,50

A

1

3103200042

BIOLOGIA MOLECULAR

Síntesi proteica. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Tècniques de DNA recombinant. Mecanismes de regulació de l'expressió gènica.

2

4,50+2,50

A

2

3103200043

REGULACIÓ METABÒLICA

Descripció, integració i regulació de les rutes metabòliques. Acció hormonal. Metabolisme intermediari de carbohidrats, lípids, aminoàcids i nucleòtids.

2

4,50+2,50

A

1

3103200045

IMMUNOLOGIA

2

3,00+2,00

A

2

3103200047

ECOLOGIA DE POBLACIONS

Dinàmica de les poblacions animals. Competència. Depredació. Dinàmica de poblacions sotmeses a explotació.

2

4,50+2,50

A

1

3103200048

LIMNOLOGIA

El medi aquàtic epicontinental. Estudi de les comunitats i ecosistemes aquàtics i el seu funcionament.

2

4,50+2,50

A

1

3103200049

ECOLOGIA MARINA

El medi marí. El sistema pelàgic. El sistema bentònic. Funcionament dels ecosistemes marins.

2

4,50+2,50

A

2

3103200050

BIOGEOGRAFIA

Factors determinants de la distribució dels éssers vius. Hipòtesis biogeogràfiques. Vicariància. Dispersió. Deriva continental. Biogeografia insular i biogeografia zonal.

2

3,00+2,00

A

2

3103200052

GENÈTICA MOLECULAR

Tècniques bàsiques en genètica molecular. Estructura i mobilitat del genoma eucariòtic. Replicació i transcripció dels àcids nucleics. Retrovirus i càncer. Enginyeria genètica.

2

4,50+2,50

A

2

3103200054

GENÈTICA DE POBLACIONS

La variació genètica en les poblacions naturals. L'equilibri de Hardy-Weinberg i els factors que l'afecten. Anàlisi de la variació contínua.

2

4,50+2,50

A

1

3103200055

GENÈTICA HUMANA

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Pedigrós. Desenvolupament. Citogenètica humana. Metabolisme i malalties. Genètica de poblacions humanes i evolució.

2

4,50+2,50

A

2

3103200058

MICROBIOLOGIA II

Metabolisme i genètica bacterians.

2

4,50+2,50

A

1

3103200059

ECOLOGIA MICROBIANA

Ecosistemes microbians. Microambients terrestres i aquàtics. Interaccions entre grups bacterians. Microbiologia de la depuració d'aigües.

2

4,50+2,50

A

2

3103200060

VIROLOGIA

Virus bacterians. Virus d'animals. Virus de vegetals. Metodologia d'estudi.

2

4,50+2,50

A

2

3103200061

MICROBIOLOGIA APLICADA

Microbiologia analítica. Fermentacions industrials. Microbiologia dels aliments. Biotecnologia. Producció d'antibiòtics. Depuració microbiològica d'aigües residuals.

2

3,00+2,00

A

1

3103200062

GEOMICROBIOLOGIA

Estudi dels cicles biogeoquímics en què intervenen els microorganismes.

2

3,00+2,00

A

1

3103200064

MICROBIOLOGIA CLÍNICA

2

3,00+2,00

A

2

3103200066

TEMES ESPECIALS EN BIOLOGIA AVANÇADA

2

4,50+2,50

A

1

Lliure elecció recomanada

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle Curs

CT+CP

G

D

H

3103000243

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES

0+6,00

A

1

B

2

3103000310

PRÀCTIQUES EN EMPRESES, INSTITUCIONS PÚBLIQUES O PRIVADES I

0+4,00

A

1

B

2