Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3100001921 QUÍMICA BÀSICA


Objectius Programa provisional  

Introduir l'alumne en els conceptes bàsics de química. Així, l'alumne hauria d'acabar el curs amb uns coneixements elementals d'estructura atòmica: protó, neutró i electró. També hauria de saber formular i anomenar compostos inorgànics i orgànics. Finalment, hauria de ser capaç d'igualar equacions químiques i fer càlculs estequiomètrics.
 
Prerrequisits  

No hi ha prerrequisits.
 
Contingut (Programa)  

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA QUÍMICA BASICA

 

 

 

1 Introducció: Classificació de la matèria. Elements, àtoms, compostos

                       mescles.

                       Mesures. Unitats. Xifres significatives

 

2 Estructura de la matèria:    Estructura atòmica. Model de Bohr. Nombres quàntics, nivells d’energia, orbitals.

Sistema periòdic. Estructures electròniques i taula periòdica. Tendències periòdiques de propietats atòmiques.

Molècules. Formulació. Molècules i ions. Nomenclatura en Química Inorgànica

 

3 Relacions de massa:          Nombre d’Avogadro. Mol

 

4 Equilibri químic i estequiometria:    Reaccions reversibles. Equacions químiques. Balanç d’equacions. Estequiometria i càlculs estequiomètrics. Expressió i aplicacions de la constant d’equilibri. Efecte de P, V, T.

 

5 Reaccions en solució aquosa:       Dissolucions. Solubilitat. Propietats, electrolits.

                                                           Reaccions de complexació.

Àcid-base. Reaccions dels àcids i de les bases. Definició de pH. Punt d’equivalència

Red-ox. Nombre d’oxidació. Balanç d’equacions red-ox    

6 Enllaç Químic:        Enllaç iònic

                                   Enllaç covalent

                                   Hibridació

 

7 Química Orgànica: Introducció. Estructura i nomenclatura dels compostos orgànics. Isomeria estructural. Representacions gràfiques i models moleculars.

 

8 Propietats fisico-químiques dels productes orgànics i principals

                                    aplicacions.  Biomolècules.

 

 
Bibliografia  


Bibliografia proposada:

 

Química y reactividad química. J. C. Kotz, P. M. Treichel. Editorial Thomson Paraninfo. 2003 (5a edició).

 

Fundamentos de química. M. Hein, S. Arena. Editorial Thomson Paraninfo. 2001 (10a edició).

 

Química General. Enlace químico y estructura de la materia. R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring. Editorial Prentice Hall. 2002 (8a edició)

 

Química. Principios y reacciones. W. L. Masterton, C.N. Hurley. Editorial Thomson Paraninfo. 2003 (4a edició).

 

Nomenclatura i Formulació:

Introducció a la nomenclatura química. Joaquim Sales, Jaume Vilarrasa. Editorial Reverté. 2003 (5a edició)

 

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes