Presentació
UdG Grups de treball

Què és AVATREQ i quins són els seus objectius?

AVATREQ (Avaluació del Treball en Equip) és una plataforma digital que presenta informació sobre la competència del treball en equip i la seva avaluació, així com recursos i eines per millorar la seva aplicació a les aules universitàries.

Concretament inclou: 
a) Material informatiu per al professorat (recollit també en una guia docent descarregable).
b) Material formatiu per a l’alumnat.
c) Recursos en línia per a l’avaluació del treball en equip.

Els recursos en línia que inclou la plataforma per a l’autoavaluació i l’avaluació per companys del treball en equip són:

  • Qüestionaris d’avaluació individual i grupal per a l’alumnat.
  • Rúbriques d’avaluació útils per respondre els qüestionaris.
  • Informes de retorn que es generen en base a les respostes dels alumnes als qüestionaris.

Descobreix AVATREQ d’una ullada

Què és el treball en equip?

Aquest concepte pot ser definit i entès de moltes maneres, totes vàlides. La Xarxa d’Innovació Docent d’Avaluació el concep com el treball realitzat per un col·lectiu de persones que interactuen i treballen conjuntament unes tasques interdependents per tal d’arribar a un objectiu comú (Calin, 2001 i Durán, 2018).

Quins instruments d’avaluació del treball en equip aporta AVATREQ?

Els instruments que s’inclouen a AVATREQ són d’autoavaluació i d’avaluació entre iguals. En l’autoavaluació, la persona s’avalua a si mateixa, mentre que en l’avaluació entre iguals una persona o equip de persones avalua el nivell, la validesa o la qualitat d’una tasca d’una altra persona o equip de persones (Martí et al., 2019).

Per poder realitzar avaluacions d’aquest tipus es posen a disposició dos qüestionaris adreçats a l’alumnat: un qüestionari de resposta individual i un de resposta grupal. 

Quina és la utilitat dels qüestionaris i com s’estructuren?

Els qüestionaris d’avaluació permeten a l’alumnat valorar les seves pròpies actuacions i les dels altres membres en relació amb el treball en equip efectuat. En el qüestionari individual, els ítems a valorar fan referència a l’actuació individual dels diferents membres del grup, incloent-hi la de la persona mateixa que respon el qüestionari (l’ítem 13 només l’ha de respondre la persona que emplena el qüestionari). El qüestionari grupal inclou ítems que fan referència a les accions de tot l’equip com a conjunt i les valoracions dels ítems han de ser consensuades entre tots els membres.

Tots dos qüestionaris inclouen apartats per justificar les respostes donades, de manera que cal aportar arguments i evidències vàlides de situacions que s’hagin donat en el desenvolupament de l'activitat.

Com s’organitzen els qüestionaris d’avaluació?

En dimensions, que inclouen cadascuna diferents ítems d’avaluació.

El qüestionari per a l’avaluació individual valora les dimensions següents:

A) Participació i col·laboració.

B) Qualitat del treball.

C) Comunicació amb els altres membres de l’equip.

D) Organització i guiatge.

E) Contribució d’habilitats i coneixements al treball en equip.

F) Capacitat d’autoreflexió i autoregulació/autoaprenentatge.

Cada dimensió comprèn d’1 a 3 ítems d’avaluació.

El qüestionari per a l’avaluació grupal valora les dimensions següents:

A) Comunicació.

B) Organització.

C) Dinàmica de treball.

D) Grau de satisfacció.

Cada dimensió comprèn d’1 a 4 ítems.

Com es valora cada ítem d’avaluació?

Cada ítem s’ha graduat en 4 nivells d’assoliment, amb informació descriptiva per a cada un, que l’alumnat pot visualitzar en el moment de respondre. Així, per a cada ítem l’alumnat ha de valorar d’1 a 4, tenint en compte que el nivell 1 fa referència al no assoliment de l’ítem, el nivell dos a un grau mitjà-baix d’assoliment, el nivell 3 a un grau mitjà-alt d’assoliment i el nivell 4 a l’assoliment complet. Els quatre nivells d’assoliment de cada ítem són sumatius i acumulatius, és a dir, cada un sempre inclou i supera l’anterior. 

A qui es recomana que respongui els qüestionaris d’avaluació, i quan?

L’alumnat haurà d’emplenar els qüestionaris d’avaluació. Es recomana que es responguin dues vegades per assignatura. D’aquesta manera es podrà analitzar el progrés de l’estudiantat en la competència del treball en equip.

No obstant això, els docents poden adaptar el moment de resposta segons la matèria o assignatura.

Què és una rúbrica?

És una eina que permet valorar objectivament els processos o resultats educatius de l’alumnat. Està formada per una taula on consten els ítems d’avaluació (què s’avalua) i els diferents nivells d’assoliment (quina qualificació s’obté), i on, a la intersecció entre aquests dos elements, s’hi explica com assolir un determinat nivell per a un determinat ítem. A partir de la lectura dels ítems de la rúbrica es pot determinar què cal per realitzar un bon treball en equip.

Quina és la utilitat de les rúbriques dins l’eina AVATREQ, i quantes n’hi ha?

Les rúbriques d’avaluació són els instruments que faciliten a l’alumnat contestar els qüestionaris d’avaluació, atès que per a cada dimensió i per a cada ítem que s’avalua del treball en equip s’hi indica quins elements cal superar per arribar a un determinat nivell d’assoliment.

S’utilitzaran dues rúbriques d’avaluació, una per a l’avaluació individual del treball en equip i l’altra per a l’avaluació grupal del treball en equip.

Què són els informes de retorn?

Són uns informes que es generen automàticament un cop contestats els qüestionaris d’avaluació. Es genera un informe individual per a cada estudiant (derivat del qüestionari individual) i un altre per a tot l’equip (derivat del qüestionari grupal). En aquests informes s’hi mostren els resultats obtinguts i les valoracions fetes pels companys respecte a la competència del treball en equip, tant de forma escrita com amb gràfics, i es donen recomanacions per millorar aquesta competència. A més, inclouen un apartat en què l’alumnat pot escriure objectius per al futur que els permetin millorar els aspectes on s’ha assolit un nivell més baix que el desitjat. Alhora, els resultats obtinguts també són accessibles per al professorat, i això facilita que puguin ser útils per qualificar els estudiants, o que es puguin tractar de la manera que els docents trobin més adequada.

Com s’obté la qualificació final del treball fet (acció opcional)?

Si es vol “opcionalment” calcular la qualificació final del treball es farà a partir de la coavaluació de la participació de l’alumnat i el professorat. Abans o després de saber la nota assignada a l’equip (en funció del que decideixi el docent), els alumnes hauran d’assignar-se el percentatge de participació en el treball fet. Llavors, es multiplicarà la nota donada pel professorat pel nombre de membres de l’equip, i es repartirà aquest últim nombre entre els diferents membres de l’equip, en funció del percentatge que s’hagin assignat.

Qui ha elaborat les rúbriques, els qüestionaris i els informes de retorn?

Tot el material esmentat anteriorment ha estat elaborat per la Xarxa d’Innovació Docent d’Avaluació de la Universitat de Girona (Raquel AlquezarGerard Arbat, Lidia Feliu, Sara Malo, Carolina Martí, Anna Planas, Joan Pujol, i Joan Josep Suñol).

Amb qui ens hem de posar en contacte si tenim més dubtes?

Us podeu adreçar a les persones responsables del projecte sobre el treball en equip de la UdG a través del correu treballenequip@udg.edu.

Referències bibliogràfiques