INTERACTIVITAT

 

 

 

 

Interactivitat és un mot de recent aparició  A part que els diferents elements informatius dels programes multimèdia s’estructurin en un sistema integrat, una altra de les seves característiques principals és la seva capacitat d’incorporar diferents estratègies interactives que permetin la comunicació entre els usuaris i el programa.

La paraula "interactivitat" és un mot de recent aparició, en l'actualitat força utilitzat però poc definit. 

Encara que no hi ha gaires documents de consulta general (diccionaris, enciclopèdies) que presentin una referència al terme, la definició més freqüent manté una estreta relació amb aspectes tècnics del camp de la informàtica i, en general, del món de la tecnologia. 

Des de la perspectiva tècnica, al definir la interactivitat es destaquen els següents trets característics:

"la pluridireccionalitat del lliscament de les informacions; el paper actiu de l’usuari en la selecció de les informacions sol.licitades; el particular ritme de la comunicació." 

Bettetini, 1995

Segons diversos autors, la interactivitat

"…implica una ergonomia que garanteix una gran accessibilitat, l’accés agradable a nombroses funcions disponibles sense esquemes preestablerts i un temps de resposta molt curt." 

Coomans, 1995

La interactivitat té una doble vessant El concepte d’interactivitat té una doble vessant, per una banda, implica la capacitat tècnica de concedir el màxim de possibilitats de comunicació entre l’usuari i la màquina i, per l’altra, implica fer que el temps de resposta de la màquina, respecte les accions realitzades per l’usuari, sigui reduït.

Així, una clara i completa definició d’interactivitat seria dir que és el 

"terme que descriu la relació de comunicació entre un usuari/actor i un sistema (informàtic, vídeo o altre). El nivell d'interactivitat mesura la possibilitat i la llibertat de l'usuari dins del sistema així com la capacitat de «resposta» d'aquest sistema vers l'usuari, en qualitat i en quantitat. Aquesta relació es pot posar en paral.lel amb l'esquema de la comunicació: emissor, receptor, resposta (en «feedback»)."

Danvers, 1994

La interactivitat, característica intrínseca dels productes multimèdia, incrementa quantitativament i qualitativa la capacitat dels usuaris d’intervenir en el desenvolupament de la presentació de la informació que incorporen els programes. 

Però, 

aquesta característica és igual en tots els programes?

quines potencialitats aporta a l’ensenyament?

Pensa-hi
Amb la possibilitat de que l'usuari intervingui o modifiqui el decurs d'una determinada emissió audiovisual s'ha experimentat una modificació del rol que s'atorgava als usuaris de productes tecnològics. 
D'espectadors a protagonistes 
El nivell d'intervenció de l'usuari i la capacitat de resposta de la màquina determinen el grau d'interactivitat  De ser espectadors, als quals es concedia l’única possibilitat de triar entre tenir engegat o apagat un determinat aparell emissor (radio o televisió), s'ha passat a requerir la seva participació per aconseguir l'òptima funcionalitat de l'element. 

Així, s'ha passat de l'emissió unidireccional dels antics programes radiofònics o televisius, al procés bidireccional en el qual el receptor-usuari es troba implicat en una experiència en que ell té més possibilitats d’intervenció.

L’existència de recursos que permetin que l’usuari estableixi un procés d’actuació participativa-comunicativa amb els materials serà el que definirà el grau d’interactivitat del producte. Com més gran sigui el nivell d’intervenció-decisió que es concedeixi a l’usuari, com més gran sigui el ventall d'opcions d'accés a la informació, com més senzill resulti comunicar-se amb el producte, i com més ràpid pugui ser realitzat aquests procés (tècnicament), major serà el nivell d'interactivitat de l'eina. 
Nivells d'interactivitat 
Si s'incrementen les possibilitats d'interactuar amb els productes, sent cada vegada més gran el grau de llibertat de l'usuari a l'hora de prendre decisions en relació a "què vol fer o cercar" i "com ho vol fer" i s'aconsegueix augmentar el grau d’eficàcia de l'aplicació en "obeir" les instruccions que li doni el subjecte, es podrà dir que el nivell d'interactivitat és major.