CONCEPTUALITZACIÓ

 

Una primera aproximació al concepte de "programa educatiu" ens permet definir-lo com aquella aplicació informàtica que ha estat dissenyada per a ser utilitzada en contextos d'ensenyament-aprenentatge, per tant, amb clars objectius educatius que permeten considerar-lo un mitjà més al servei de l'educació.

Aquests tipus d'aplicacions no són les úniques que es poden utilitzar a l'aula, quan es parla d'integració curricular de les TIC també cal considerar l'utilització educativa que poden tenir aplicacions de caràcter més general (tractament de textos, bases de dades, programes d'edició gràfica …) i que s'utilitzen com a eines amb diverses finalitats no necessàriament educatives. En aquest darrer cas, la qualificació d'educativa es referexi a l'ús que se'n fa, no a l'aplicació en sí.

Molts autors ofereixen diferents taxonomies i classificacions basades en les diferents funcionalitats de les aplicacions, els seus objectius … etc. Aquestes taxonomies revelen també les orientacions psico-pedagògiques que fonamenten alguns d'aquests programes.