APLICACIONS D'ÀMBIT LOCAL I APLICACIONS A LA XARXA

 

Donat l'estat de la tecnologia actual pel que fa a desenvolupament de comunicacions a través de la xarxa, quan es parla de programari educatiu cal tenir en compte també tots aquells recursos que es poden trobar a Internet.

En aquest sentit, molts autors parlen de CBT (Computer Based Training) i WBT (Web Based Training) per tal de diferenciar i caracteritzar aquests materials, els que proposen els processos d'ensenyament basats en l'ordinador i els que els fonamenten en el web.

Les característiques tècniques de cadascun d'aquests entorns marquen les seves semblances i les seves diferències.

Els que anomenem aplicacions d'àmbit local gaudeixen de totes les prestacions que en aquests moments es poden donar en qualsevol màquina de tecnologia avançada:

  • Bona qualitat de reproducció dels elements multimèdia.
  • Un elevat nivell d'interactivitat a partir de la presentació d'activitats a fer a l'usuari (amb possibilitats de tutorització i seguiment d'aquestes activitats).
  • Un bon nivell de personalització o adequació al nivell de l'usuari.
  • Seguiment de les tasques fetes per l'usuari i elaboració posterior d'informes.
  • Cerca de continguts seguint diferents tipus d'indexació.

Per altra banda, però, segons quin sigui el contingut del programa, cal evidenciar el perill d'obsolescència ràpida de la informació que contenen.

Les aplicacions a la xarxa ofereixen, a més a més d'algunes de les prestacions anteriors, altres eines que els hi donen potencialitats educatives diferents:

  • Eines de comunicació on-line (xat, videoconferència).
  • Eines de comunicació off-line (correu electrònic).
  • Espais de debat: fòrums.
  • Entorns de treball col·laboratiu.
  • Recursos per a la cerca d'informació en el lloc web visitat i en altres espais de la xarxa.

Cal pensar però en la necessitat de poder tenir un ample de banda suficient per accedir a recursos multimèdia (vídeo) de gran qualitat.

Algunes productores de materials multimèdia han optat pel que podríem anomenar "sistemes híbrids" doncs complementen les seves produccions que s'executen localment amb enllaços a llocs web on es poden localitzar els recursos de comunicació i de debat que s'han esmentat.