POTENCIALITATS DIDÀCTIQUES

 
D’una banda, la integració de diferents tipus de recursos comunicatius (visuals, auditius, kinestèssics,...) adaptables a les característiques dels usuaris, fa que sigui possible considerar la capacitat del programari multimèdia actual com a facilitador de l’aprenentatge de nous conceptes de manera que sigui possible la transmissió de la informació en la forma que s’adeqüi millor a la manera en que cada subjecte la interpreta.  
Un elevat feedback entre màquina i usuari incrementen el rendiment i significació dels treballs 

De l’altra, les capacitats interactives del nou mitjà, fan que sigui possible la manipulació dels elements (dades, valors de variables, etc.) i es puguin observar els resultats de les actuacions.

Aquesta capacitat de resposta permet una intervenció i una anàlisi immediata de les conseqüències de la intervenció, podent ser possible experimentar amb els coneixements que hi hagi implicats.

Aquesta immediatesa temporal, existent entre l’acció del subjecte i l’obtenció d’una resposta facilitada pel sistema (interactivitat) augmenta el grau de rendiment i de significació del treball realitzat.

 
El tipus d'interactivitat defineix el tipus d'interacció

Si es pensa en altres mètodes tradicionals, en els quals el treball s'ha de fer sobre paper i per a ser avaluat ha d'haver passat per mans d'altres persones (mestres,...), s’aprecia que resulta inevitable que entre la realització de la tasca i el coneixement que el seu autor té del resultat aconseguit, hagi transcorregut un espai de temps considerable. Durant aquest temps és molt probable que l’individu s'hagi dedicat a fer altres coses, qüestió que, de ben segur, l'haurà descontextualitzat en relació a tasques anteriors, de manera que resultarà molt difícil que pugui analitzar, millorar i comprendre, amb el mateix grau de rendiment i significació que si ho hagués pogut fer immediatament.

Amb aquests productes, i gràcies a les possibilitats interactives, els subjectes poden percebre, de forma immediata, el resultat de les seves actuacions, de manera que el procés d'anàlisi sobre aquestes es produeix de forma consecutiva, sense que hi hagi d’haver un espai temporal que pugui ocasionar l'oblit del que s'hagi fet.

D’altra banda, cal considerar aquest nou entorn com a un nou espai per a l’expressió de la creativitat.

 
El llenguatge multimèdia és un nou sistema d'expressió

L’existència d’un llenguatge multimèdia, permet no sols pensar en ell com un llenguatge que pugui ser interpretat, sinó com un nou llenguatge que permeti combinar els diferents elements que proporciona per a expressar i crear dins del propi entorn. Així, apareix una potencialitat didàctica diferent a les de considerar el recurs com a mitjà de transmissió d’informació i com a possible entorn d’experimentació del coneixement, podent ser considerat com un recurs per a potenciar la vessant creativa de les persones. Tant en els programes que pretenen transmetre o afavorir l’adquisició de nous coneixements, com en aquells que posen en mans dels usuaris nous espais per a la creació i l’expressió, les possibilitats interactives dels materials es converteixen en l’aspecte principal de les potencialitats educatives dels productes.

 

Quins materials presenten aquestes potencialitats?