Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2012-2013

Biologia, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

110,00

40,00

0

0

0

150,00

Segon

45,00

0

84,00

31,00

0

160,00

Total

155,00

40,00

84,00

31,00

0

310,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200023

Comunitats animals

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

2

4,50+2,50

A

2

SJ

2

3103200025

Biologia dels vertebrats

Anatomia funcional comparada dels vertebrats. Alimentació, locomoció i reproducció.

2

4,50+2,50

A

1

SJ

2

3103200030

Biologia de la reproducció i desenvolupament

Processos de gametogènesi i fecundació. Tècniques de manipulació de gàmetes i de fecundació assistida.

2

4,50+2,50

A

1

SJ

2

3103200031

Biologia cel·lular vegetal

Biologia cel.lular i molecular dels vegetals. Enginyeria genètica vegetal. Algunes aplicacions biotecnològiques en plantes.

2

4,50+2,50

A

1

3103200035

Geobotànica

Anàlisi dels factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les comunitats vegetals. Metodologia descriptiva de la vegetació.

2

4,50+2,50

A

2

EJ

2

FJ

1

3103200037

Cormòfits: sistemàtica i evolució

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

2

4,50+2,50

A

1

3103200042

Biologia molecular

Estructura dels àcids nucleics. Tipus d'àcids nucleics y la seva funció. Organització interna d'un genoma: diferències entre procariota i eucariota. Tècniques de DNA recombinant i les seves aplicacions.

2

4,50+2,50

A

2

3103200043

Regulació metabòlica

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

2

4,50+2,50

A

2

EJ

2

3103200045

Immunologia

La immunologia estudia els mecanismes de defensa contra la gran quantitat d’agents infecciosos que ens ataquen diàriament. Aquests mecanismes de defensa, que ens permeten viure en un estat d’immunitat contra la infecció, es poden dividir en innats, o constitucionals, que no son afectats pel contacte previ amb l’agent infecciós, i adquirits, desenvolupats i activats a partir del contacte amb l’agent, més específics i efectius, tant humoral com cel·lular. L’assignatura es una introducció al estudi d’aquests mecanismes de defensa, així com una visió de les diverses patologies que es deriven de la seva disfunció, com les malalties autoimmunes, la hipersensibilitat i la immunodeficiència.

2

3,00+2,00

A

2

IB

2

3103200047

Ecologia de poblacions

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

2

4,50+2,50

A

1

3103200048

Limnologia

El medi aquàtic epicontinental. Estudi de les comunitats i ecosistemes aquàtics i el seu funcionament.

2

4,50+2,50

A

1

SJ

2

3103200049

Ecologia marina

El medi marí. El sistema pelàgic. El sistema bentònic. Funcionament dels ecosistemes marins.

2

4,50+2,50

A

1

3103200054

Genètica de poblacions

La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. L'equilibri de Hardy-Weinberg i els factors que l'afecten. Estructura de les poblacions

2

4,50+2,50

A

1

IB

2

3103200055

Genètica humana

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Desenvolupament. Citogenètica humana. Metabolisme i malalties. Consell genètic. Genètica de poblacions humanes i evolució.

2

4,50+2,50

A

2

EJ

2

FJ

1

3103200058

Microbiologia II

Metabolisme, Fisiologia i Genètica bacteriana. Regulació de l'activitat metabòlia i expressió gènica en procariotes.

2

4,50+2,50

A

2

FJ

1

IB

2

3103200059

Ecologia microbiana

La Teoria Ecològica aplicada al món microbià. Noves aproximacions metodològiques a l'estudi dels microorganismes en el seu ambient. Ecosistemes microbians. Microambients terrestres i aquàtics. Ambients extrems. Cicles biogeoquímics. Interaccions entre grups bacterians. Microbiologia de la depuració d'aigües.

2

4,50+2,50

A

1

EJ

2

3103200060

Virologia

Concepte de virus. Característiques distintives. Estructura i Genoma. Tipus de virus. Classificació, Origen i Evolució. Fases i Regulació del Cicle Viral. Patogènia, Profilaxi i Tractament. Sistemàtica Viral i principals malalties associades.

2

4,50+2,50

A

2

3103200064

Microbiologia clínica

2

3,00+2,00

A

2

3103200066

Temes especials en biologia avançada

Mètodes d'estudi en ecologia. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

2

4,50+2,50

A

1

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103000243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103000310

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades I

0+4,00

A

1

B

2