AVALUACIÓ DELS MATERIALS

 
És necessària una avaluació de qualsevol material, prèvia a la seva utilització a l'aula

Els materials multimèdia, pel fet de presentar la informació a través de diversos canals i, a més a més, pel fet de ser interactius, tenen una sèrie de característiques que recomanen una avaluació prèvia a la seva utilització a l'aula.

Aquesta avaluació ha de partir d'una anàlisi exhaustiva dels mateixos per tal de poder arribar a un bon coneixement que permeti valorar-los i per tant, posteriorment, segons en el context en el qual s'hagin d'utilitzar, es prendrà la decisió d'incloure'ls com a recursos didàctics o no.

La utilització d'aquests recursos ha de respondre a una determinada funció dins del procés d'ensenyament i aprenentatge. La seva oportunitat rau en l'adequació del que ofereixen respecte a les necessitats que es desprenen d'una determinada proposta curricular.Qualsevol material pot ser útil per a ser utilitzat a l'aula?

Quin ha de ser el paper d'aquests recursos en una proposta curricular?