PRINCIPALS APLICACIONS

 

L’anàlisi de nombrós programari educatiu permet fer la següent diferenciació:

Fruit de les propostes interactives que vehiculen, del tipus i qualitat d’interfície de comunicació que s'hagi incorporat per a permetre la comunicació entre l'usuari i el material, i de les característiques de les propostes didàctiques que s’hi hagin incorporat, es pot constatar una gran diferència entre els programes educatius.

Amb ells s’està posant a l’abast de l’educació un ventall considerable de recursos susceptibles de ser integrats en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

És fàcil sospitar que, en un futur no massa llunyà, l’augment de les possibilitats interactives, en quan a rapidesa de comunicació entre l’usuari i la màquina i en quan a noves estratègies i recursos comunicatius, afegides a les millores tècniques en el camp de la producció multimèdia (més capacitat de processament i de memòria, millor qualitat d’imatge i de so, noves normes de compressió/descompressió i majors possibilitats d’emmagatzement,...), es canalitzin cap a la producció d’eines cada vegada més assequibles als usuaris i més obertes a les seves necessitats; eines cada vegada més ràpides amb més funcions i de major qualitat.

Seran productes que tindran els esquemes cada vegada menys rígids, menys preestablerts, per tal d’atorgar una major llibertat a l’usuari, i estaran dotades de recursos que facilitin al màxim la interacció amb l’usuari, augmentant les opcions de comunicació i reduint el temps de resposta.

En definitiva, la tendència és arribar a produir materials que siguin cada vegada més interactius i que les informacions que es vehiculin a través d’ells augmentin de qualitat (major definició d’imatge -estàtica i en moviment- i millor sortida de so).

 
 

"Aquesta conjugació de la interactivitat i del multimèdia conmocionarà les nostres relacions amb la «informació» donant a cadascú un accés instantani, directe i personalitzat al «coneixement». La tecnologia multimèdia permetrà extraure ràpidament una informació i presentar-la de la manera més adient i la «interactivitat» permetrà a l’usuari prendre part activa en els processos"

Coomans, 1995

 
 
Són molts els autors que afirmen que aquests materials desencadenaran un canvi necessari en la forma d’accedir al coneixement i, com a conseqüència, els processos d’ensenyament i aprenentatge hauran d’experimentar una inevitable adaptació al nou context en el que tindran lloc. Però, per poder pensar en aquest futur, possiblement no massa llunyà, es fa necessari analitzar els recursos que tenim en el nostre present.
 

Quines són les potencialitats didàctiques d'aquests recursos?

 

«…no hem de ser poetes del futur sinó gent pràctica per actuar a l’escola demà.»

S.Papert, 1995