Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2014-2015

Doble Titulació Grau en Economia/Grau en Administració i Direcció d'Empreses, pla d'estudis de 2013

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Tercer

0

0

0

0

0

0

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G00006

Sociologia

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OB

0+6,00

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

3107G00001

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

B

0+6,00

A

2

B

2

C

2

D

2

E

2

3107G00002

Matemàtiques I

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

E

A

3107G00005

Història econòmica

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

E

A

3107G00007

Instruments d'economia aplicada (I)

B

0+6,00

A

1

B

1

C

1

D

1

E

1

3107G00010

Fonaments de l'empresa

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

B

0+6,00

A

2

B

2

C

2

D

2

E

2

3107G00012

Introducció a l'economia

90%

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

E

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G00003

Matemàtiques II

Càlcul diferencial i integral de funcions de vàries variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OB

0+6,00

A

1

B

1

C

1

3107G00009

Introducció a la comptabilitat

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs, per tant, avarca la titulació complerta. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat per aquest grau, però degut a que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, i també és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció, també s’inclourà en algunes assignatures d’aquestes àrees de coneixement. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i espec

OB

0+6,00

A

2

B

2

C

2

3107G00013

Microeconomia

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup B s'imparteix íntegrament en anglès.

OB

0+6,00

A

1

B

1

C

1

3107G00014

Macroeconomia

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OB

0+6,00

A

2

B

2

C

2

3107G00015

Economia internacional

Grup A docència en anglès

OB

0+6,00

A

2

B

2

C

2

3107G00016

Economia industrial

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OB

0+6,00

A

2

B

2

C

2

3107G00004

Estadística

Estadística descriptiva bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

3107G00008

Introducció al dret

100%

B

0+6,00

A

1

B

1

C

1

3107G00011

Economia de l'empresa

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

B

0+6,00

A

1

B

1

C

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G03006

Temes d'història econòmica contemporània

Temas de historia económica, con acento especial en las relaciones económicas internacionales, el crecimiento económico y las políticas de regulación

OB

0+6,00

A

2

3107G03018

Anàlisi microeconòmica

Aquesta assignatura aborda les qüestions habituals de l'anàlisi microeconòmica a partir de l'estudi d'articles clàssics. El curs s'organitza en 7 blocs de 2 setmanes, cada un corresponent als 7 capítols del programa. Les dues primeres sessions de classe són destinades a presentar i explicar el tema. La tercera i quarta classe de cada bloc es dedica a fer exercicis, discutir les ressenyes encarragades, fer el control de lectures i a l'autoavaluació.

OB

0+6,00

A

1

3107G03019

Anàlisi macroeconòmica

Dominar els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades i aplicar el coneixement al món real

OB

0+6,00

A

2

3107G03020

Economia pública

Justificación de la intervención del sector público en una economía de mercado. Consecución de los ingresos necesarios para financiar esta actividad de la manera más adecuada.

OB

0+6,00

A

1

3107G03021

Econometria

Macroeconometria: variables exògenes qualitatives; pertorbacions no esfèriques, heteroscedasticitat; introducció a l'anàlisi de sèries temporals; regressors estocàstics, models dinàmics. Microeconometria: models amb variable dependent discreta, models d'elecció binària; models amb variable dependent qualitativa politòmica; models amb variable dependent discreta; models amb variable dependent limitada; models per a dades de panell.

OB

0+12,00

A

A

3107G03022

Instruments d'economia aplicada (II)

Instrumentos para el análisis de tendencia y ciclos en las variables económicas, instrumentos para el análisis de la coyuntura económica, introducción a los modelos de equilibrio general computable, instrumentos para el estudio de la economía de largo plazo.

OB

0+6,00

A

2

3107G03023

Política econòmica I

Anàlisi dels principals objectius i instruments de la política econòmica: ocupació, estabilitat de preus, creixement econòmic, redistribució de la renta, polítiques de rendes i polítiques d’oferta, polítiques monetària i fiscal.

OB

0+6,00

A

1

3107G03025

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)

Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient i contaminació de aire, sòl i aigua. Explotació de recursos renovables i no renovables. Debat sobre sostenibilitat, biodiversitat, energia i altres temes actuals .

OB

0+6,00

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G01021

Direcció d’operacions i logística

Direcció d'operacions. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a curt termini. Gestió de l'estoc.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01022

Direcció comercial

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01024

Direcció financera I

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OB

0+6,00

A

1

B

1

3107G01025

Direcció financera II

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01102

Comptabilitat financera

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OB

0+6,00

A

1

B

1

3107G01103

Interpretació d'estats financers

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G03024

Política econòmica II

Anàlisi econòmic de l‘entorn político-institucional i la seva incidència sobre l’activitat econòmica: la elaboració de la política econòmica, regles de decisió col•lectiva, grups d’ interès, institucions y creixement econòmic.

OB

0+6,00

A

1

3107G03026

Comerç i creixement econòmic

Mobilitat de béns i serveis i mobilitat de factors productius. Anàlisi cost-benefici de processos d’integració. Convergència econòmica en els models de creixement. Evidència empírica.

OB

0+6,00

A

1

3107G03027

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica

Aquesta assignatura es dedica a l'estudi de les fluctuacions cícliques de l'economia, tant des del vessant teòric, on s'estudien les causes i mecanismes dels cicles, com de l'empíric, on es presenten eines per a l'estudi i la mesura dels cicles. També s'estudien els aspectes de política econòmica anticíclica. La tercera part de l'assignatura es dedica a l'estudi dels macro i micromodels aplicats.

OB

0+6,00

A

1

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G01023

Direcció de recursos humans

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OB

0+6,00

A

1

B

1

3107G01026

Direcció estratègica

OB

0+6,00

A

1

3107G01027

Pla d’empresa i emprenedoria

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assisgnatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OB

0+6,00

A

1

3107G01098

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

OB

0+12,00

A

1

B

2

C

1

3107G01101

Comptabilitat de costos

El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OB

0+6,00

A

1

3107G03079

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

OB

0+12,00

A

1

B

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107G00020

Anglès per a l'economia

L'objectiu d'aquesta assignatura és reforçar el nivell d'àngles dels estudiants, en especial, l'àngles aplicat al mon econòmic i empresarial.

3

0+6,00

A

2

SO

2

3107G00021

Fiscalitat sobre les operacions empresarials

Fiscalitat de les operacions empresarials.

3

0+6,00

A

2

3107G00023

Dret mercantil

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

3

0+6,00

A

2

3107G00024

Empresa familiar

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

3

0+6,00

A

2

3107G00026

Comptabilitat pública

Aquesta assignatura intenta analitzar les eines comptables utilitzades per l'administració pública en general, fent especial èmfasi en les administracions locals que són les més properes a la ciutadania.

3

0+6,00

A

2

3107G00029

Comptabilitat i fiscalitat

L'objectiu general d'aquest curs és que l'estudiant es familiaritzi amb la fiscalitat d'una companyia mercantil i que, un cop superat el curs, comprengui la relació entre fiscalitat i comptabilitat, conegui el sistema fiscal vigent i les obligacions fiscal de l'empresa, sàpiga calcular i registrar els diferents impostos, domini les diferents liquidacions tributàries que ha de presentar, fent èmfasi especial en l'Impost de societats i l'Impost Sobre el Valor Afegit.

3

0+6,00

A

1

3107G00035

Gestió de PIME

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

3

0+6,00

A

1

3107G00038

Temes d'economia mundial

L

3

0+6,00

A

1

3107G00039

Economia laboral

La teoría de la oferta y demanda de trabajo, equilibrio del mercado de trabajo, el desempleo, productividad y empleo, estructura salarial.

3

0+6,00

A

2

3107G00052

Tècniques i programes d’optimització

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

3

0+6,00

A

2

3107G00054

Història industrial

Anàlisi d'alguns tòpics sobre els processos d'industrialització i sobre la diversitat de factors que els han condicionat. Estudi de l'evolució de l'empresa industrial en l'època contemporània, posant èmfasi en l'anàlisi dels factors (canvi tecnològic, marc institucional, estructura dels mercats o canvis en la demanda) que històricament han condicionat les transformacions en l'estructura i l'organització de les empreses.

3

0+6,00

A

1

3107G00056

Sociologia del consum

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

3

0+6,00

A

1

3107G00057

Dret del treball

3

0+6,00

A

2

3107G00058

Temes d'història socioecològica

El curs ofereix una introducció històrica i econòmica als principals problemes socioecològics contemporanis. El temari s'organitza en 5 blocs temàtics. El primer té un caràcter introductori. El segon tracta les relacions entre població, medi ambient i economia a les societats tradicionals contemporànies. El tercer aborda les relacions històriques entre els canvis climàtics i l'economia en el passat preindustial. El quart analitza les relacions entre el creixement econòmic i el consum d'energia fòssil al capitalisme industrial contemporani. El cinquè, analitza les transformacions socio-ecològiques dels darrers tres-cents anys amb la metodologia del metabolisme social.

3

0+6,00

A

2

3107G00059

Informació i incentius en l'economia

Estudi de problemes econòmics concrets on el problema de la informació i el paper dels incentius té especial rellevància.

3

0+6,00

A

1

3107G00065

Estratègies d'innovació

L'objectiu d'aquest curs no és donar un receptari d'estratègies, sinó proporcionar a l'estudiant instruments analítics per tal de poder avaluar la viabilitat de les mateixes, tot això il•lustrat amb exemples recents d'estratègies, tant fallides com exitoses.

3

0+6,00

A

2

3107G00066

Creació d'empreses

Tècniques de creativitat, generació i validació d'idees. Valoració d'oportunitats. Disseny i validació de models de negoci. Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.

3

0+6,00

A

1

3107G01042

Matemàtica de les operacions financeres

Matemàtiques de les operacions financeres

3

0+6,00

A

2

3107G01055

Política de preus

Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercats i discriminació de preus. Subhastes.

3

0+6,00

A

2

3107G01076

Estratègies empresarials i mercats turístics

Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica

3

0+6,00

A

1

3107G01077

Polítiques comercials

En aquesta assignatura els estudiants poden aprendre el conjunt de funcións que es desenvolupan des de la producció d'un producte fins al moment que arribi al consumidor. Es destacarà la importància de la distribició comercial.

3

0+6,00

A

2

3107G01094

Pràctiques d'empresa

Les pràctiques esdevenen un punt formatiu molt important per al desenvolupament de les competències personals i professionals. Tota la informació d'aquesta assignatura es pot trobar a la web de pràctiques de la Facultat

3

0+12,00

A

1

B

2

C

2

3107G03075

Pràctiques d'empresa

Les pràctiques esdevenen un punt formatiu molt important per al desenvolupament de les competències personals i professionals.

3

0+12,00

A

1

B

2

C

2

3107G03078

Economia del turisme

Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica

3

0+6,00

A

1