Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2013-2014

Doble Titulació Grau en Economia/Grau en Administració i Direcció d'Empreses, pla d'estudis de 2013

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Tercer

0

0

0

0

0

0

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Primer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G00006

Sociologia

OB

0+6,00

A

1

B

1

C

1

D

1

3107G00001

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

B

0+6,00

A

2

B

2

C

2

D

2

3107G00002

Matemàtiques I

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107G00005

Història econòmica

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

3107G00007

Instruments d'economia aplicada (I)

B

0+6,00

A

1

B

1

C

1

D

1

3107G00010

Fonaments de l'empresa

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

B

0+6,00

A

2

B

2

C

2

D

2

3107G00012

Introducció a l'economia

I

B

0+12,00

A

A

B

A

C

A

D

A

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G00003

Matemàtiques II

Càlcul diferencial i integral de funcions de vàries variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OB

0+6,00

B

1

3107G00009

Introducció a la comptabilitat

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (PBL), concretament, basat en un projecte vertical que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs amb l’assignatura de Comptabilitat de Costos. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. Aquest projecte consistirà en el lliurament d’uns comptes anuals d’una empresa en situació de concurs de creditors i se’ls demanarà que facin un informe sobre les possibles solucions. Per poder realitzar aquest informe caldrà assolir, a més dels propis coneixements de l’assignatura, els que s’imparteixen en totes les assignatures obligatòries de l’àrea de comptabilitat que es realitzaran en els cursos posteriors. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’est

OB

0+6,00

B

2

3107G00013

Microeconomia

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OB

0+6,00

B

1

3107G00014

Macroeconomia

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G00015

Economia internacional

Grup A docència en anglès

OB

0+6,00

B

2

3107G00016

Economia industrial

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OB

0+6,00

B

2

3107G00004

Estadística

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

B

0+12,00

A

A

B

A

3107G00011

Economia de l'empresa

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini. Aquesta assignatura té un grup amb docencia en anglès (el grup A, grau ADE/ECO).

B

0+6,00

B

1

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G03006

Temes d'història econòmica contemporània

Temas de historia económica, con acento especial en las relaciones económicas internacionales, el crecimiento económico y las políticas de regulación

OB

0+6,00

A

2

3107G03018

Anàlisi microeconòmica

Aquesta assignatura aborda les qüestions habituals de l'anàlisi microeconòmica a partir de l'estudi d'articles clàssics. El curs s'organitza en 7 blocs de 2 setmanes, cada un corresponent als 7 capítols del programa. Les dues primeres sessions de classe són destinades a presentar i explicar el tema. La tercera i quarta classe de cada bloc es dedica a fer exercicis, discutir les ressenyes encarragades, fer el control de lectures i a l'autoavaluació.

OB

0+6,00

A

1

3107G03019

Anàlisi macroeconòmica

Dominar els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades i aplicar el coneixement al món real

OB

0+6,00

A

2

3107G03020

Economia pública

Justificación de la intervención del sector público en una economía de mercado. Consecución de los ingresos necesarios para financiar esta actividad de la manera más adecuada.

OB

0+6,00

A

1

3107G03021

Econometria

Macroeconometria: variables exògenes qualitatives; pertorbacions no esfèriques, heteroscedasticitat; introducció a l'anàlisi de sèries temporals; regressors estocàstics, models dinàmics. Microeconometria: models amb variable dependent discreta, models d'elecció binària; models amb variable dependent qualitativa politòmica; models amb variable dependent discreta; models amb variable dependent limitada; models per a dades de panell.

OB

0+12,00

A

A

3107G03022

Instruments d'economia aplicada (II)

Instrumentos para el análisis de tendencia y ciclos en las variables económicas, instrumentos para el análisis de la coyuntura económica, introducción a los modelos de equilibrio general computable, instrumentos para el estudio de la economía de largo plazo.

OB

0+6,00

A

2

3107G03023

Política econòmica I

Anàlisi dels principals objectius i instruments de la política econòmica: ocupació, estabilitat de preus, creixement econòmic, redistribució de la renta, polítiques de rendes i polítiques d’oferta, polítiques monetària i fiscal.

OB

0+6,00

A

1

3107G03025

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia)

Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient i contaminació de aire, sòl i aigua. Explotació de recursos renovables i no renovables. Debat sobre sostenibilitat, biodiversitat, energia i altres temes actuals .

OB

0+6,00

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G01021

Direcció d’operacions i logística

Direcció d'operacions. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a curt termini. Gestió de l'estoc.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01022

Direcció comercial

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OB

0+6,00

A

1

3107G01024

Direcció financera I

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OB

0+6,00

A

1

3107G01025

Direcció financera II

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01102

Comptabilitat financera

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 9 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OB

0+6,00

A

1

3107G01103

Interpretació d'estats financers

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OB

0+6,00

B

2

Cinquè curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3107G01026

Direcció estratègica

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per a aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OB

0+6,00

B

1

3107G01027

Pla d’empresa i emprenedoria

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assisgnatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OB

0+6,00

A

2

B

2

3107G01101

Comptabilitat de costos

El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OB

0+6,00

B

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3107G00021

Fiscalitat sobre les operacions empresarials

Fiscalitat de les operacions empresarials.

3

0+6,00

A

2

3107G00023

Dret mercantil

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

3

0+6,00

A

2

3107G00029

Comptabilitat i fiscalitat

3

0+6,00

A

2

3107G00034

Comerç exterior

3

0+6,00

ER

2

3107G00038

Temes d'economia mundial

L'assignatura pretén analitzar per una banda el fenomen de la globalització econòmica, centrant especialment l'atenció en la relació que es dóna entre empreses multinacionals i comerç internacional. D'altra banda, l'assignatura analitza la crisi econòmica actual des de diversos angles: la seva gènesi, les respostes que hi han donat els governs, com ha afectat les llars i com aquestes hi han reaccionat. L'orientació que es donarà serà bàsicament d'enfocar els fenomens analitzats des d'una perspectiva europea.

3

0+6,00

A

1

3107G00049

Mercats energètics

(versió original en anglès) L'energia és la columna vertebral de les economies industrials, però també és un factor clau en els problemes ambientals. No obstant això, la producció i el consum d'energia té grans externalitats associades a ella, des de l'emissió de diòxid de carboni i altres contaminants de l'aire a les implicacions de seguretat nacional a causa de la distribució desigual dels recursos de combustibles fòssils a tot el món. L'equilibri entre els beneficis i costos de l'ús de l'energia és un dels reptes més importants que enfronta el món d'avui i en el futur previsible. Aquest curs està dissenyat per donar-li una comprensió de com funcionen els mercats de l'energia i els mercats secundaris que s'han desenvolupat que s'entrellaça amb els mercats de l'energia primària. S'examina la teoria econòmica, les perspectives empíriques, i l'economia política de l'oferta i la demanda d'energia. Ens examinem el carbó, el petroli, el gas natural, i les indústries de l'energia elèctrica, amb un enfocament en la mercantilització, el canvi en el comportament de la indústria i l'organització basada en la regulació i la integració vertical amb el comportament i organització basada en el comerç i els mercats. Anem a examinar els determinants econòmics de l'estructura de la indústria, la política pública associada reptes associats amb aquestes estructures, i la forma adequada de la intervenció governamental en el mercat.

3

0+6,00

A

1

3107G00051

Teoria de jocs

Teoria de la decisió i teoria de jocs. Enfocs cooperatiu i no cooperatiu. Formes extensiva i estratègica. Conceptes de solució i equilibri de Nash. Coordinació i equilibris correlacionats.

3

0+6,00

A

2

3107G00052

Tècniques i programes d’optimització

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

3

0+6,00

A

2

3107G00057

Dret del treball

3

0+6,00

A

2

3107G01080

Investigació comercial

Metodologia d’investigació: tècniques qualitatives, recollida i análisis de dades, per a la presa de decisió en màrqueting.

3

0+6,00

A

1

3107G03057

Globalització econòmica

3

0+6,00

ER

2

3107G03073

Mètodes i tècniques de decisió col·lectiva

Estudi de problemes econòmics concrets on el problema de la informació i el paper dels incentius té especial rellevància.

3

0+6,00

A

1

3107G03075

Pràctiques d'empresa

Les pràctiques esdevenen un punt formatiu molt important per al desenvolupament de les competències personals i professionals.

3

0+12,00

B

2

C

2

3107G03078

Economia del turisme

Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica

3

0+6,00

A

2