Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2012-2013

Ciències Ambientals, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200270

Projecte

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

T

0+11,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200283

Gestió d'espais naturals

L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en que es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l’evolució del marc legislatiu i conceptual que ha estat la base de la gestió dels espais naturals. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió i s’exposen els distints planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia…). Finalment en tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Algunes de les sessions aniran a càrrec de reconeguts professionals de l’àmbit de la planificació i la gestió dels espais naturals protegits. També es contemplen dues sortides de camp: Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (1 dia / OBLIGATÒRIA) i Parc Nacional d'Aigüestortes (2 dies / VOLUNTÀRIA).

2

6,00+3,00

A

1

3103200285

Riscos naturals

Riscos naturals. Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació dels desastres naturals.

2

6,00+3,00

A

1

3103200286

Educació ambiental

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament que es concentren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

2

6,00+3,00

A

2

3103200287

Ampliació dels sistemes d'informació geogràfica

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon, GvSIG i QSIG.

2

3,00+6,00

A

1

3103200288

Restauració del patrimoni natural

2

6,00+3,00

A

1

3103200296

Biodiversitat

Concepte i valor de la biodiversitat. Nivells de diversitat biològica: diversitat ecològica i diversitat genètica. Origen de la diversitat: la mutació. Identificació dels recursos genètics com a components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes d'extinció i impacte de l'home. Estratègies per a la conservació de la biodiversitat: models de gestió i conservació. Bases genètiques de la conservació i restauració biològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200297

Ecologia aplicada

Ecosistemes forçats. Eutrofització. Contaminació i processos d'autodepuració. Ecosistemes pertorbats. Ecologia dels incendis. Principis de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200298

Hidrogeologia

Distribució global de l'aigua. El cicle hidrogeològic. Nocions d'hidrogeologia superficial. Hidràulica de les aigues subterrànies. Aquifers. Qualitat de les aigues. Intrusió marina. Transport de contaminants

2

6,00+3,00

A

2

3103200299

Geobotànica

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals. Visió general de la vegetació de la Terra.

2

6,00+3,00

A

2

3103200300

Tractament de residus

Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de residuos sólidos. Tratamiento de residuos especiales.

2

6,00+3,00

A

1

3103200302

Ecologia de sistemes aquàtics

2

6,00+3,00

A

1

3103200303

Oceanografia i limnologia físiques

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees, seques.

2

6,00+3,00

A

1

3103200304

Prospecció geofísica

2

3,00+6,00

A

2

3103200305

Simulació i optimització de sistemes

Formació de models. Ús dels models en simulació. Tècniques d'optimització. Control de sistemes.

2

6,00+3,00

A

2

3103200307

Tècniques analítiques i instrumentals

Sensors físics, químics, electroquímics i òptics. Instrumentació. Anàlisi automatitzada. Determinació de paràmetres químics ambientals.

2

3,00+6,00

A

2

3103200308

Tecnologies compatibles

Desenvolupament de tecnologies compatibles amb el medi. Minimització de residus.

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2