Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2011-2012

Ciències Ambientals, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200267

Avaluació de l'impacte ambiental

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

T

4,50+4,50

A

A

3103200270

Projecte

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

T

0+11,00

A

2

SJ

2

3103200271

Toxicologia ambiental i salut pública

Salut pública. Principals indicadors de salut. Epidemiologia ambiental. Teoria epidemiològica de la causalitat. Disseny d'estudis epidemiològics. Toxicologia. Relació dosi-resposta. Dosis letals i dosis llindars. Assajos de toxicitat. Ecotoxicologia. Malalties microbianes i parasitàries transmeses pels aliments. Contaminants d'origen industrial: metalls, pesticides, fibres, solvents i vapors. Contaminants atmosfèrics. Agents físics i salut.

T

4,50+1,50

A

1

SJ

2

3103200272

Contaminació i tractament de sòls

Erosió i desertització de sòls. Qualitat de sòls. Contaminació de sòls i aigües. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

T

4,50+1,50

A

1

3103200274

Contaminació atmosfèrica

Tècniques d'anàlisi i control.

T

4,50+1,50

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200283

Gestió d'espais naturals

Bases geoecològiques per a la gestió del medi natural. Models tipificats de gestió. Principis polítics i econòmics aplicats a la gestió d'espais protegits.

2

6,00+3,00

EJ

2

3103200285

Riscos naturals

Riscos naturals. Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació dels desastres naturals.

2

6,00+3,00

A

2

3103200287

Ampliació dels sistemes d'informació geogràfica

Aprendre a operar amb un Sistema d'Informació Geogràfica. Aplicació d'aquesta d'eina d'anàlisi espacial a la planificació i gestió ambiental.

2

3,00+6,00

EJ

2

3103200288

Restauració del patrimoni natural

Pertorbacions naturals i antropògenes del medi natural. Programes de restauració. marc legal, objectius i continguts. Criteris i tècniques de restauració. Restauració de talussos. Restauració d'espais afectats per activitats extractives. Restauració dels medis fluvial i litoral. Condicionament i revegetació d'abocadors. Restauració de zones humides. Reforestació de zones degradades o cremades. Repoblacions animals.

2

6,00+3,00

A

2

3103200290

Economia del medi ambient i dels recursos naturals

2

6,00+3,00

SJ

2

3103200291

Valoració social dels riscos i gestió de residus

Presentació dels aspectes humans i socials que expliquen l'exposició de les societats al risc i de les formes de gestió que les societats han dut a terme per fer-hi front.

2

6,00+3,00

A

1

3103200292

Problemàtica ambiental dels Països Catalans

Al llarg d’aquesta assignatura s’analitzaran quins són els principals problemes ambientals que en l’actualitat pateixen els Països Catalans, amb una especial i prioritària atenció al cas de Catalunya. Aquest anàlisi de la problemàtica ambiental es realitzarà amb la voluntat d’abordar-la des d’una perspectiva complexa que prengui en consideració les distintes variables que hi intervenen: ecològiques, socials, econòmiques, polítiques i culturals. I donant un especial èmfasi a la seva dimensió territorial i multiescalar.

2

6,00+3,00

A

2

3103200294

Institucions i polítiques ambientals

Anàlisi de les polítiques públiques. Agenda de sistema i actuació dels poders públics. El medi i les polítiques internacionals. Relacions nord-sud.

2

6,00+3,00

SJ

2

3103200298

Hidrogeologia

Distribució global de l'aigua. El cicle hidrogeològic. Nocions d'hidrogeologia superficial. Hidràulica de les aigues subterrànies. Aquifers. Qualitat de les aigues. Intrusió marina. Transport de contaminants

2

6,00+3,00

A

2

3103200299

Geobotànica

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals. Visió general de la vegetació de la Terra.

2

6,00+3,00

A

1

3103200300

Tractament de residus

Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de residuos sólidos. Tratamiento de residuos especiales.

2

6,00+3,00

A

2

3103200302

Ecologia de sistemes aquàtics

Descripció de l'estructura i funcionalisme dels ecosistemes aquàtics. Ecosistemes marins.Llacunes costaneres i aiguamolls. Ecosistemes lacustres. Ecosistemes fluvials.Embassaments

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2