Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2009-2010

Química, pla d'estudis de 1993

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

102,50

28,00

18,00

11,50

0

160,00

Segon

66,00

27,00

46,50

20,50

0

160,00

Total

168,50

55,00

64,50

32,00

0

320,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103100069

Enginyeria química

Balanços de matèria i energia. Principis de reactors químics. Exemples significatius de processos de la indústria química.

T

5,50+2,00

A

1

3103100073

Bioquímica

Introducció a la bioquímica. Proteïnes i àcids nucleics. Enzimologia. Bioenergètica. Metabolisme.

T

5,50+2,00

A

2

3103100075

Química física

Fonaments de la Mecànica Quàntica; Estructura electrònica dels àtoms i les molècules. Simetria Molecular.

T

6,00+2,00

A

2

3103100080

Química orgànica

Estudi dels compostos de carboni. Estructura i reactivitat dels compostos orgànics.

T

6,00+2,00

A

1

3103100081

Introducció a l'experimentació química i les tecnologies instrumentals

Laboratori integrat de química, amb especial èmfasi en els mètodes analítics i caracterització físico-química de compostos. Fonament i aplicacions de les principals tècniques instrumentals, elèctriques i òptiques usades en química. Introducció a les tècniques cromatogràfiques.

T

0+15,00

A

1

3103100082

Introducció a l'experimentació en síntesi química

Laboratori integrat de química, amb especial èmfasi en síntesi orgànica i inorgànica.

T

0+15,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200084

Determinació estructural

Aplicació de les tècniques espectroscòpiques a la determinació d'estructures de compostos químics.

T

4,00+2,00

A

1

3103200085

Experimentació química I

Part de Química analítica: Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics concrets i reals utilitzant mètodes instrumentals. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agroalimentaris, ambientals i industrials. S'estudia detalladament el càlcul d'errors i la qualitat dels resultats analítics: anàlisi d'un material de referència i participació en un exercici d'intercomparació amb diferents laboratoris. Part de Química Física: Laboratori de tècniques generals quimicofísiques. Solubilitat, polarimetria, conductometria, viscosimetria, mètode de Job, espectres atòmics i moleculars, entre altres. Es fa un especial ènfasi en l'estudi de la cinètica química formal. Aplicacions numèriques: regressions multilineals, el programa Maple,...

T

0+12,00

A

2

3103200087

Ampliació de química física

Química quàntica i la seva aplicació a l'espectroscòpia. Termodinàmica estadística. Fenòmens de transport i de superfície. Catàlisi. Macromolècules de dissolució.

T

6,00+1,50

A

1

3103200089

Ampliació de química analítica

Procés analític. Quimiometria. Qualitat. Anàlisi de traces. Mètodes cinètics. Automatització.

T

6,00+1,50

A

2

3103200091

Ampliació de química inorgànica

Sòlids inorgànics. Compostos de coordinació.

T

6,00+1,50

A

2

3103200093

Ampliació de química orgànica

Mètodes de síntesi. Mecanismes de reacció. Productes naturals.

T

6,00+1,50

A

2

3103200090

Anàlisi instrumental

Tècniques òptiques d'anàlisi. Tècniques elèctriques d'anàlisi. Tècniques cromatogràfiques.

OB

4,50+1,50

A

1

3103200092

Compostos de coordinació

Compostos de coordinació. Descripció descripció de l'enllaç, isomeria, espectroscòpia, i mecanismes de reacció en aquests compostos. Aplicacions químiques de la teoria de grups.

OB

4,50+1,50

A

1

3103200096

Documentació

Documentació química. Fonts primàries, secundàries i terciàries. Chemical abstracts. Teledocumentació. Mètodes informatitzats.

OB

1,00+2,00

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200083

Ciència dels materials

Catàlisi heterogènia. Zeolites. Polímers. Materials amb propietats elèctriques, magnètiques, òptiques i mecàniques.

T

5,00+1,00

A

1

3103200086

Experimentació química II

Laboratori integrat per a la resolució de problemes analítics i sintètics concrets. Aplicació a l'estudi de problemes clínics, agro-alimentaris, toxicològics, ambientals i industrials.

T

0+12,00

A

1

3103200088

Cinètica química i dinàmica molecular

Reaccions complexes, teoria de col·lisions clàssica, superfícies d'energia potencial, teoria de l'estat de transició, dinàmica de col·lisions entre dues partícules, dinàmica molecular de les reaccions químiques, mètodes experimentals, reaccions en solució i catàlisi, reaccions unimoleculars.

OB

4,50+1,50

A

1

3103200094

Síntesi orgànica

Estudi de l'anàlisi retrosintètica i de les seves diferents estratègies. Aplicacions al disseny de la síntesi orgànica.

OB

4,50+1,50

A

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100067

Física

Principis de mecànica clàssica i quàntica. Principis de termodinàmica. Mecànica de fluids. Concepte de camp i la seva aplicació als gravitatoris i elèctrics.

1

5,50+2,00

A

1

3103100068

Electricitat i ones

Principis d'electromagnetisme i ones. Principis d'electrònica. Principis d'òptica.

1

3,50+1,00

A

2

3103100070

Matemàtiques

Càlcul diferencial i integral aplicats. Funcions de diverses variables. Diferenciació parcial. Optimització en diverses variables. Equacions diferencials.

1

4,00+3,50

A

1

3103100071

Estadística

Anàlisi exploratori de dades. Distribucions de probabilitat. Regressió i correlació. Mostreig. Estimació. Contrast d'hipòtesis.

1

2,00+1,00

A

2

3103100074

Enllaç químic i estructura de la matèria I

Constitució de la matèria. Enllaços i estats d'agregació.

1

2,00+1,00

A

1

3103100078

Química analítica

Principis de la Química Analítica. El procès analític. Aspectes qualitatius: identificació de cations. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Volumetries Redox. Introducció a les tècniques instrumentals. Tractament estadístic de les dades analítiques.

1

6,00+2,00

A

2

3103100079

Química inorgànica

Estudi sistemàtic dels elements i dels seus compostos.

1

6,00+2,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100072

Mètodes numèrics i programació

Programació BASIC-FORTRAN. Introducció als ordinadors. Resolució d'equacions lineals i no lineals. Resolució d'equacions diferencials.

1

2,00+1,00

A

2

3103100076

Termodinàmica química

Introducció a la termodinàmica química. Termoquímica. Gasos. Equilibri químic i electroquímic. Equilibri entre fases. Dissolucions.

1

4,50+1,50

A

2

3103100077

Reaccions químiques

Introducció als equilibris iònics en dissolució. Concepte d'àcid i de bases. Càlculs bàsics. Solubilitat i producte de solubilitat. Introducció als equilibris de complexació. Reaccions de transferència d'electrons. Principis de cinètica química.

1

4,50+1,50

A

1

3103100095

Tècniques bàsiques del laboratori químic

Normes de seguretat. Ús del material de laboratori. Tècniques bàsiques del laboratori químic.

1

0+10,00

A

1

3103100241

Enllaç químic i estructura de la matèria II

Constitució de la matèria. Enllaços i estats d'agregació.

1

2,00+1,00

A

1

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100097

Geologia per a químics

La Terra com a planeta. Composició i estructura de la Terra. Cristal·lografia.

1

4,00+2,00

A

2

3103100098

Processos geològics

El cicle petrogenètic. Mineralogia. Petrologia. Processos geoquímics.

1

4,00+2,00

A

1

3103100099

Mètodes químics informatitzats

Simulacions de processos químics, sintètics, etc. Entorns de programació, representacions gràfiques i paquets integrats de càlcul químic. Creació d'espais propis a la Internet.

1

2,00+3,00

A

2

3103100100

Introducció a l'experimentació en enginyeria química

Sistemes estacionaris i no estacionaris. Dinàmica de fluids. Transferència de calor per conducció i convecció. Reactor químic.

1

0+4,50

A

2

3103000101

Fenòmens de transport

Transport de quantitat de moviment. Transport d'energia i conductivitat tèrmica. Transport per radiació. Transport de matèria i difusió.

4,50+1,50

A

2

3103000102

Mètodes matemàtics aplicats a la química

Programació en FORTRAN. Resolució d'equacions numèrica. Minimització. Diferenciació i integració numèrica. Mètode de mínims quadrats. Interpolació. Algebra lineal. Resolució de sistemes d'equacions. Inversió i diagonalització de matrius.

4,50+1,50

A

1

3103200104

Tècniques de comunicació aplicades a la química

2

1,00+2,00

A

2

3103200105

Química analítica del medi ambient

Contaminació en els diferents medis naturals. Mètodes de determinació de contaminants. Anàlisi d'aigües. Anàlisi de sòls. Modelatge de sistemes naturals.

2

4,50+1,50

A

2

3103200107

Tècniques de separació

Tècniques cromatogràfiques de separació. Electroforesi Capil·lar.

2

4,50+1,50

A

1

3103200108

Anàlisi aplicada

Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi aplicada: anàlisis d'aliments i anàlisis clíniques.

2

4,50+1,50

A

2

3103200111

Tècniques espectroscòpiques i magnètiques

Tècniques espectroscòpiques avançades de particular interès. Anàlisi conformacional. Magnetisme.

2

4,50+1,50

A

2

3103200112

Química dels compostos organometàl·lics

Estudi dels compostos organometàl·lics dels elements de la taula periòdica. Catàlisi homogènia.

2

4,50+1,50

A

2

3103200114

Bioinorgànica

Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.

2

4,50+1,50

A

1

3103200117

Química orgànica heterocíclica i síntesi de fàrmacs

Estudi estructural i químic dels compostos heterocíclics alifàtics i aromàtics.

2

4,50+1,50

A

2

3103200119

Química dels productes naturals i bioorgànica

Estudi de les principals classes de productes naturals. Biogènesi, reactivitat química i aplicacions.

2

4,50+1,50

A

1

3103200120

Teoria de les reaccions orgàniques

Teoria de conservació de la simetria dels orbitals aplicada a les reaccions orgàniques: reaccions pericícliques i fotoquímiques.

2

4,50+1,50

A

2

3103200125

Química quàntica

Mètodes de resolució de l'ecuació de Schrödinger electrònica. Mètode Hartree-Fock. Correlació electrònica: mètodes post-Hartree-Fock i Teoria del funcional de la densitat.

2

4,50+1,50

A

1

3103200127

Enginyeria molecular

Modelatge Molecular. Química Computacional. Relacions estructura-activitat de molècules d'interès farmacològic. Paquets de química quàntica, mecànica molecular i dinàmica molecular. Ciència molecular aplicada.

2

4,50+1,50

A

1

3103200128

Pràctiques en química física

Laboratori de Química Computacional. Mètodes de càlcul d'estructura electronica. Optimització de geometria. Freqüències vibracionals. Termoquímica. Efectes del solvent.

2

0+6,00

A

2

3103200129

Reactors químics

Balanços de matèria i energia en sistemes de reacció. Disseny de reactors. Estudi del comportament ideal i no ideal. Control i instrumentació.

2

4,50+1,50

A

1

3103200130

Operacions bàsiques en enginyeria química

Operacions de transport de fluids Intercanviadors de calor. Separacions físiques (destil·lacions, absorció, extracció, adsorció). Separadors mecàniques (filtració, decantació).

2

4,50+1,50

A

2

3103200132

Enginyeria ambiental

Contaminació ambiental: mesura, correcció i reglamentació. Avaluacions d'impacte ambiental.

2

4,50+1,50

A

1

3103200136

Treball experimental

Treball experimental tutelat a realitzar en els laboratoris de la Universitat.

2

0+12,00

A

1

B

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00246

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00248

Treballs acadèmicament dirigits

0+6,00

A

1

B

2

3103L00311

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc.

0+6,00

A

1

B

2