Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2013-2014

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, pla d'estudis de 2001

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

1

61,50

10,50

0

3,00

0

75,00

Primer

2

30,00

36,00

0

9,00

0

75,00

Primer

3

9,00

25,50

30,00

10,50

0

75,00

Primer

Total

100,50

72,00

30,00

22,50

0

225,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3105II0009

Projecte fi de carrera

Anàlisi i disseny d'un projecte informàtic

OB

0+16,50

B

A

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3105IS0022

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

1

0+10,00

A

2