Universitat de Girona

Guia de matrícula

Assignatures curs 2010-2011

Ciències Ambientals, pla d'estudis de 1995

 

 

Dades generals


Cicle

Curs

Matèries troncals

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Crèdits lliure elecció

Treball fi de carrera

Totals

Primer

92,00

46,00

0

15,00

0

153,00

Segon

71,00

0

63,00

16,00

0

150,00

Total

163,00

46,00

63,00

31,00

0

303,00

Assignatures


Abreviatures utilitzades

 

Segon curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103100251

Administració i legislació ambiental

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental. El delicte ecològic.

T

4,50+1,50

A

2

3103100252

Bases de l'enginyeria ambiental

Balanços de matèria i energia. Fenòmens de transport. Índexs de qualitat del medi. Processos de depuració físico-químics i biològics.

T

4,50+3,00

A

2

3103100256

Biologia animal

Biologia animal.

T

4,50+0

A

1

3103100258

Ecologia

Fonaments. Factors ambientals. Estructura i funció d'ecosistemes. Ecofisiologia. Ecologia humana.

T

7,50+4,50

A

2

3103100260

Processos i recursos geològics

Processos petrogenètics. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

T

4,00+3,00

A

1

3103100262

Matemàtiques II

Equacions diferencials. Modelització.

T

3,00+2,50

A

1

3103100275

Química ambiental

Processos químics en el medi natural. Contaminació. Origen i transport dels contaminants. Química del sòl, de l'aigua i de l'atmosfera.

OB

4,50+1,50

A

1

3103100276

Física ambiental

Electromagnetisme i Ones electromagnètiques.

OB

4,50+1,50

A

1

3103100279

Pràctiques de biologia d'organismes i sistemes

Procediments pràctics de botànica i zoologia.

OB

0+6,00

A

2

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200265

Introducció a l'economia

Introducció a l'economia general i aplicada del medi ambient.

T

4,50+1,50

A

1

3103200266

Estadística

Estadística descriptiva. Fonaments de probabilitat. Distribucions de probabilitat. Mostreig. Estimació i contrastos d’hipòtesis. Anàlisi de la variància. Regressió lineal simple.

T

4,50+1,50

A

1

3103200268

Meteorologia i climatologia

Principis físics de la meteorologia. Dinàmica atmosfèrica. Elements i factors climàtics. Canvis climàtics.

T

4,50+1,50

A

1

3103200269

Ordenació del territori i medi ambient

Processos i mètodes de planificació. Mapes. Ordenació del territori.

T

6,00+3,00

A

1

3103200273

Gestió de flora i fauna

Gestió i conservació de flora i fauna.

T

4,50+1,50

A

1

Quart curs

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Tp

CT+CP

G

D

3103200267

Avaluació de l'impacte ambiental

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes.

T

4,50+4,50

A

A

3103200270

Projecte

Metodologia, organització i gestió d'informes i projectes.

T

0+11,00

A

2

3103200271

Toxicologia ambiental i salut pública

Salut pública. Principals indicadors de salut. Epidemiologia ambiental. Teoria epidemiològica de la causalitat. Disseny d'estudis epidemiològics. Toxicologia. Relació dosi-resposta. Dosis letals i dosis llindars. Assajos de toxicitat. Ecotoxicologia. Malalties microbianes i parasitàries transmeses pels aliments. Contaminants d'origen industrial: metalls, pesticides, fibres, solvents i vapors. Contaminants atmosfèrics. Agents físics i salut.

T

4,50+1,50

A

1

3103200272

Contaminació i tractament de sòls

Erosió i desertització de sòls. Qualitat de sòls. Contaminació de sòls i aigües. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.

T

4,50+1,50

A

1

3103200274

Contaminació atmosfèrica

Tècniques d'anàlisi i control.

T

4,50+1,50

A

1

Troncals

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100253

Física

Física de fluids, termodinàmica, ones, electricitat i magnetisme

1

4,50+2,50

A

2

3103100254

Fonaments de química

Enllaç químic i estructura de la matèria. Dissolucions i reaccions. Química analítica, orgànica i inorgànica.

1

4,50+2,50

A

1

3103100255

Biologia fonamental

Organització molecular i cel·lular. Microorganismes i genètica.

1

6,00+0

A

1

3103100257

Biologia vegetal

Biologia vegetal / Característiques dels organismes vegetals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Els fongs i la seva biologia.

1

4,50+0

A

2

3103100259

Geologia general

Estructura interna i composició de la Terra. Minerals i roques. Processos geològics externs. El sòl. Recursos naturals. El cicle hidrogeològic.

1

4,00+3,00

A

1

3103100261

Matemàtiques I

Càlcul, àlgebra lineal i aplicacions.

1

4,50+1,50

A

1

3103100263

Geografia humana

Estudi dels efectes socials de les alteracions del medi ambient i de les repercussions en el medi ambient de les transformacions i canvis socials.

1

4,00+2,00

A

2

Obligatòries

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103100277

Canvi i equilibri químics

Equilibri químic. Canvi químic i cinètica de la reacció. Fotoquímica. Química de l’aigua.

1

4,50+1,50

A

2

3103100278

Pràctiques de biologia fonamental

Procediments pràctics de biologia fonamental.

1

0+6,00

A

2

3103100280

Introducció a la problemàtica ambiental

Principis ambientals. Problemàtica ambiental a escala local, regional i global. Anàlisi crítica de les causes i els efectes.

1

4,00+0

A

1

3103100281

Informàtica I

L'ordenador digital. Sistemes operatius. Xarxes d'ordinadors. Correu electrònic. Teledocumentació.

1

2,00+4,00

A

1

3103100282

Informàtica II

Algorismes i llenguatges de programació. Processadors de textos. Fulls de càlcul. Bases de dades. Gràfics.

1

1,00+5,00

A

2

Optatives

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103200283

Gestió d'espais naturals

L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en que es fonamenta la gestió dels espais naturals. En primer lloc s'estudia l’evolució del marc legislatiu i conceptual que ha estat la base de la gestió dels espais naturals. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió i s’exposen els distints planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia…). Finalment en tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Algunes de les sessions aniran a càrrec de reconeguts professionals de l’àmbit de la planificació i la gestió dels espais naturals protegits. També es contemplen dues sortides de camp: Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (1 dia / OBLIGATÒRIA) i Parc Nacional d'Aigüestortes (2 dies / VOLUNTÀRIA).

2

6,00+3,00

A

2

3103200284

Medi ambient i turisme

El fenomen turístic a la societat contemporània. Estudi de l'impacte ambiental del turisme. Els diferents espais turístics.

2

6,00+3,00

A

1

3103200286

Educació ambiental

Visió crítica dels programes educacionals i dels mètodes d'ensenyament que es concentren en la conscienciació ambiental. Programes de formació amb èmfasi en l'anàlisi del medi ambient. Comportament ecològic responsable.

2

6,00+3,00

A

1

ER

1

3103200287

Ampliació dels sistemes d'informació geogràfica

Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon, GvSIG i QSIG.

2

3,00+6,00

A

2

3103200293

Geodinàmica externa i geomorfologia

Geomorfologia climàtica. Geomorfologia litològica i estructural. Patrimoni geomorfològic.

2

6,00+3,00

A

2

3103200294

Institucions i polítiques ambientals

Anàlisi de les politiques públiques, a partir d'instruments d'intervenciaó espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals.

2

6,00+3,00

A

2

ER

2

3103200296

Biodiversitat

Concepte i valor de la biodiversitat. Nivells de diversitat biològica: diversitat ecològica i diversitat genètica. Origen de la diversitat: la mutació. Identificació dels recursos genètics com a components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes d'extinció i impacte de l'home. Estratègies per a la conservació de la biodiversitat: models de gestió i conservació. Bases genètiques de la conservació i restauració biològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200297

Ecologia aplicada

Ecosistemes forçats. Eutrofització. Contaminació i processos d'autodepuració. Ecosistemes pertorbats. Ecologia dels incendis. Principis de la conservació i restauració ecològica.

2

6,00+3,00

A

2

3103200303

Oceanografia i limnologia físiques

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees, seques.

2

6,00+3,00

A

2

3103200304

Prospecció geofísica

Prospecció geofísica en el camp de les Ciències Ambientals. Prospecció sísmica. Prospecció elèctrica. Prospecció magnètica i electromagnètica. Prospecció gravimètrica. Geotèrmia.

2

3,00+6,00

A

2

3103200305

Simulació i optimització de sistemes

Formació de models. Ús dels models en simulació. Tècniques d'optimització. Control de sistemes.

2

6,00+3,00

A

2

3103200307

Tècniques analítiques i instrumentals

Sensors físics, químics, electroquímics i òptics. Instrumentació. Anàlisi automatitzada. Determinació de paràmetres químics ambientals.

2

3,00+6,00

A

2

3103200308

Tecnologies compatibles

Desenvolupament de tecnologies compatibles amb el medi. Minimització de residus.

2

6,00+3,00

A

2

Lliure elecció

Codi

Títol assignatura

Descriptor

Cicle

CT+CP

G

D

3103L00243

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

0+6,00

A

1

B

2

3103L00313

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Les pràctiques en empreses tenen per objectiu facilitar la incorporació dels estudiants al món del treball. Per a realitzar les pràctiques cal signar un Conveni de Cooperació Educativa Universitat-Empresa/Institució* imprescindible per a gaudir d’assegurança (RD 1497/1981, de 19 de juny, i modificat RD 1845/1994 de 9 de setembre) L'estudiant pot proposar l'empresa on vol realitzar les pràctiques o pot acollir-se a un llistat ofertat per la Facultat. L'oferta de la Facultat és limitada i les places s'assignen segons criteris acadèmics. Un dels objectius d'aquest programa és precisament fomentar la iniciativa dels estudiants a l'hora de buscar feina en una l'empresa. Quan les pràctiques tenen caràcter formatiu pel currículum acadèmic de l'estudiant es poden obtenir crèdits per equivalència.

2

0+4,00

A

1

B

2