Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200132 ENGINYERIA AMBIENTAL


Objectius Programa provisional  

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumne a la necessitat d'un plantejament que incorpori els aspectes ambientals en la seva activitat posterior com a professional químic. En aquest sentit es presenta l'estudi dels processos de tractament d'aigües residuals, residus sòlids i de contaminants atmosfèrics que han de subministrar la base necessària per integrar aquest tipus d'operacions en els processos de producció.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1.- Conceptes bàsics d’Enginyeria Ambiental: La problemàtica ambiental. Concepte de contaminació, Estratègies de gestió de residus, Exemples d’aplicació de balanços de matèria a problemes ambientals

2.- Recursos hidràulics i contaminants de les aigües: El cicle de l’aigua. Propietats de l’aigua. Disponibilitat d’aigua. Usos de l’aigua. La qualitat de l’aigua

3.- Abastament d’aigües: Requeriments de quantitat i qualitat. Fonts d’aigua. Mètodes aplicats per a la potabilització d’aigua.

4.- Gestió de les aigües residuals: Legislació bàsica. Mètodes de tractament d’aigües residuals. La gestió dels fangs.

5.- Residus Sòlids: Característiques dels residus sòlids. Legislació bàsica. Mètodes de tractament dels residus sòlids. La gestió dels residus sòlids.

6.- Contaminació atmosfèrica. Control de la contaminació de l’aire: Els contaminants atmosfèrics. Fonts de contaminació de l’aire. Control de la contaminació

7.- Residus Especials: Definició, declaració anual, PGRIC. Tractaments aplicables (Incineració, Inertització, Abocadors controlats)

 
Bibliografia  


H.S. Peavy, D.R. Rowe, G. Tchobanoglous

Environmental engineering. McGraw-Hill, New York, 1985

 

G.M. Masters

Introduction to environment engineering and science. Prentice-Hall, 1991

 

M.L. Davis and D.A. Cornwell

Introduction to environmental engineering. McGraw-Hill, NewYork, 1991

 

G. Tchobanoglous, A. Theisen and S. Vigil.

Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw Hill, Madrid, 1994

 

H.M. Freeman

Standard Handbook of hazardous waste treatment and disposal. 2nd Edition. McGrew-Hill, New York, 1998

 

M.D. LaGrega, P.L. Buckingyham, J.C. Evans.

Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos”. McGraw-Hill, Madrid, 1996

 

R.S. Ramalho

Tratamiento de aguas residuales. Reverté, Barcelona 1991 S

 

Metcalf-Eddy

Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas”. Labor SA, Barcelona, 1985

 

W.W.Eckenfelder

Industrial water pollution control. McGraw-Hill, New York, 1989

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La nota vindrà donada per un examen escrit que consistirà en una part de teoria i una altre de problemes
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes