Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200130 OPERACIONS BÀSIQUES EN ENGINYERIA QUÍMICA


Objectius Programa provisional  

L’objectiu de l’assignatura és l’estudi de les operacions bàsiques més utilitzades en la indústria química. Per cada equip s’estudia el seu disseny i operació.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Tema 1.- Introducció a les operacions de transferència de matèria
Fonaments del disseny en operacions basades en processos d'equilibri. Operacions bàsiques de separació. Difusió i transferència de matèria entre fases.

Tema 2.- Destil.lació i Rectificació
Equilibri vapor-líquid. Destil.lació flash. Rectificació: operació i disseny. Mètode de Mc Cabe-Thiele. Mètode de Ponchon -Savarit.

Tema 3.- Absorció
Solubilitat de gasos en líquids. Columnes de plats: operació i disseny. Columnes reblertes: operació i disseny.

Tema 4.- Extracció
Equilibris entre fases. Equips d'extracció. Extracció amb una etapa d'equilibri. Extracció multietapa.

Tema 5.- Adsorció
Adsorbents i processos d'adsorció. Isotermes d'adsorció. Equips d'adsorció.

Tema 6.- Bombes
Tipus de bombes. Característiques. Selecció

Tema 7.- Intercanviadors de calor

Conducció i convecció. Intercanviador de calor de doble tub. Intercanviador de calor de carcasa i tub.

 
Bibliografia  


- J.M. Coulson and J.F. Richardson, Chemical engineering. vpl.6  Design. Pergamon. Oxford (1983)

J.M. Coulson and J.F. Richardson, Chemical engineering. Vol. 2, Particles technology and separation processes. Fifth edition. Butterworth Heinemann. Oxford (2002)

- W.L. McCabe, J.C. Smith y P. Harriott "Operaciones básicas de la Ingeniería Química". 40 ed. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid (1991).

-R.E. Treybal. "Operacions de transferencia de masa". 2ª ed. Mc Graw-Hill. Mexico (1990)

-L.T.Biegler, I.E. Grossmann, J.J. Siirola, A.W. Westerberg. "Systematic methods of chemical process desing". Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. Prentice Hall. Upper Saddle River (1997)

- R.G. Griskey. "Transport phenomena and unit operations. A combined approach". Ed. John Wiley and Sons, New York, 2002

- C.J. Geankoplis. "Transport processes an separation process principles". Prentice Hall (2003)

 
Mètodes docents  

A les classes teòriques es combina la classe magistral amb sessions on l'alume participa activament mitjançant el plantejament de qüestions relacionades amb els conceptes teòrics exposats.

En les pràctiques d'aula els alumnes realitzaran problemes de forma individual i tutoritzats pel professor aplicant les eines i coneixements donats a les classes teòriques.

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'alumne pot escollir seguir el model d'avaluació continuada o anar directament a l'examen final.

En el primer cas , el 50% de la nota ve donada per l'avaluació continuada  (AC) que consisteix en la presentació d'un treball i el lliurament de 6-8 activitats. Totes les activitats són obligatòries per seguir l'avaluació continuada.L'altra 50% de la nota correspon a l'examen final escrit que consisteix en dos problemes i una sèrie de preguntes teòriques de raonament. En cas de no superar el 5 no es farà promig amb la nota d'avaluació continuada.

L'alumne que escolli l'opció de no relitzar l'AC, el 100% de la nota vindrà donada per l'examen fianl escrit.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes