Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200129 REACTORS QUÍMICS


Objectius Programa provisional  

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi del comportament dels sistemes on es duen a terme a nivell industrial les reaccions químiques. S'estudien principalment els processos que tenen lloc en fase homogènia, analitzant les  solucions de disseny, el comportament ideal i com les característiques del sistema de reacció afecten a les conversions de producte obtingut.

També s'estudien els sistemes d'agitació i la distribució del temps de residència en reactors de comportament allunyat de la idealitat.

Es fa una breu introducció al control i la instrumentació de processos químics.

 
Prerrequisits  

No n'hi ha cap, tot i que es recomana haver aprovat l'enginyeria química de segon curs i haver cursat l'optativa de introducció a l'Experimentació en Enginyeria Química.
 
Contingut (Programa)  

1.- Balanç de matèria en Reactors Químics

2.- Conversió i dimensionament de reactors

3.- Velocitat de reacció i estequiometria

4.- Disseny de reactors isotèrmics

5.- Balanç d'energia

6.- Disseny de reactors no isotèrmics en estat estacionari

7.- Sistemes d'agitació

8.- Distribució del Temps de Residència

9.- Introducció al Control i Instrumentació dels processos químics

 
Bibliografia  


Scott Fogler "Elements of chemical reaction engineering". 3rd edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. Codi Biblioteca UdG: 66.09 FOG

O. Levenspiel "El minilibro de los reactores químicos". Ed. Reverté, Barcelona (1987) Codi Biblioteca UdG: 66.023 LEV

Coulson & Richardson. Chemical Engineering Vol. 6 (Design) 2nd edition Pergamon press (1993).

P. Ollero de Castro "Control e instrumentación de procesos químicos". Ed. Síntesis (1997) Codi Biblioteca UdG: 66.012 OLL

 
Mètodes docents  

A l'inici del curs s'estableixen grups de treball de 3-4 persones, i al llarg del curs es plantegen diferents activitats de treball (visites externes, exposicions a classe, treballs escrits, sessions de simulació informàtica i resolució de problemes) que permetran fer una avaluació continuada i conjunta de l'assignatura.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Avaluació continuada i per grups.

- constitució i presentació del grup de treball (10%)

- sessions de simulacions informàtiques: (3X15% = 45%)

- plantejament, resolució i debat públic de problemes (2*15% = 30%)

- treball d'instrumentació 15%

Hi ha examen final individual obligatori per tots aquells que hagin suspès l'avaluació continuada.

 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes