Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200128 PRÀCTIQUES EN QUÍMICA FÍSICA


Objectius Programa provisional  

L'objectiu principal de l'assignatura és introduir a l'estudiant en les tècniques més emprades en el camp de la química computacional i a la seva aplicació a l'estudi de la reactivitat química orgànica i inorgànica. La química computacional abasta camps molt diversos. En aquest curs ens centrarem fonamentalment en l'estudi de les eines de química computacional basades en la mecànica quàntica.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

1. METODOLOGIES DE CÀLCUL EXISTENTS PER A LA RECERCA EN QUÍMICA QUÀNTICA

1.1. HARTREE-FOCK

Teoria bàsica: RHF, ROHF i UHF

Càlcul de propietats monoelectròniques (càrregues, ordres d'enllaç...)

Anàlisi orbitalari

Càlculs semiempírics

1.2. CORRELACIÓ ELECTRÒNICA

Interacció de configuracions

Mètodes pertorbacionals

1.3 TOPOLOGIA DE LA SUPERFÍCIE D'ENERGIA POTENCIAL

Superfície d'energia potencial (PES)

Punts estacionaris en la PES

Camí de reacció

Localització de punts estacionaris

2. APLICACIONS COMPUTACIONALS

 
Bibliografia  


- A. Szabo and N.S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory, MacMillan Publishing, New York, 1982.

- J. Bertran, V. Branchadell, M. Moreno, and M. Sodupe, Química Cuántica, Editorial Síntesis, Madrid, 2000.

- J. Andrés, J. Bertran, Eds., Química Teórica y Computacional, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2000.

- R. Carbó and J.M. Riera, A general SCF Theory, Lecture Notes in Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, 1978.

- Ira N. Levine, Química Cuántica, Editorial AC, Madrid, 1977.

- R. McWeeny, Methods of Molecular Quantum Mechanics, Academic Press, London, 1992.

- W.J. Hehre, L. Radom, P.v.R. Schleyer and J.A.Pople, Ab initio Molecular Orbital Theory, John Wiley & Sons, New York, 1986.

- J.B. Foresman and A. Frisch, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods: A Guide to Using Gaussian. Gaussian, Inc., 1993.

- W.J. Hehre, L.D. Burke, A.J. Shusterman and W.J. Pietro, Experiments in Computational Organic Chemistry, Wavefunction, Inc., Irvine, 1994.

- W.J. Hehre, Practical Strategies for Electronic Structure Calculations, Wavefunction Inc., Irvine, 1995.

- T.A. Albright, J.K. Burdett and M.-H. Whangbo, Orbital Interactions in Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1984.

- A. Rauk, Orbital Interaction Theory of Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1994.

- R.F.W. Bader, Atoms in Molecules. A Quantum Theory, Clarendon Press, Oxford, 1990.

- R.G. Parr and W. Yang, Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press, New York, 1989.

- A. Hinchliffe, Computational Quantum Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1988.

- K.B. Lipkowitz and D.B. Boyd, Reviews in Computational Chemistry, VCH Publishers, New York, 1990.

- Y. Jean, F. Volatron and J. Burdett, An Introduction to Molecular Orbitals, Oxford University Press, New York, 1993.

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

L'avaluacio es farà a través d'un examen teòric i d'un treball pràctic. Cadascun dels dos exercicis representarà un 50% de la nota final.
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes