Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200108 ANÀLISI APLICADA


Objectius Programa provisional  

Ensenyar a l’alumne a aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits en assignatures prèviament cursades així com veure nous aspectes aplicats de la química analítica.

El caràcter aplicat de l’assignatura justifica que es profunditzi en la resolució de diferents problemes pràctics que poden sorgir en els laboratoris de control o d’investigació.

 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

PROGRAMA DE TEORIA

 

 

Anàlisi i control de paràmetres Clínics

 

 1. Generalitat de l’anàlisi clínic

Introducció. Automatització del laboratori clínic. Tipus de mostres. Anticoagulants. Presa, preparació i conservació de la mostra. Control de qualitat. Valors normals.

 

 1. Mètodes enzimàtics d’anàlisi

Introducció. Cinètica de les reaccions enzimàtiques. Mètodes determinatius. Enzims immobilitzats. Característiques i aplicacions.

 

 1. Tècniques de immunoassaig

Introducció. Immunoreactius. Fonaments de l’immunoassaig : producció d’anticossos. Tècniques d’immunoassaig. Enzimoimmunoassaig.

 

 1. Anàlisis genètic

Introducció. Tècniques d’amplificació del material genètic. Sequenciació genètica.

 

 1. Control de paràmetres clínics.

Introducció. Determinació d’espècies inorgàniques. Determinació d’hidrats de carboni. Determinació de proteïnes. Determinació de lípids.

 

 1. Control toxicològic.

Introducció. Concepte de toxicitat. Problemes de l’anàlisi toxicològic. Control toxicològic de fàrmacs. Control toxicològic de drogues de abús.

 

 

Anàlisi d’Aliments i control de la qualitat alimentària

 

 1. Generalitats de l’anàlisi alimentari

Introducció. Qualitat i control de qualitat en els aliments. Definicions i tipus d’aliments. Codi alimentari espanyol.

 

 1. Presa i tractament de la mostra

Introducció. Determinació de paràmetres bàsics. Humitat. Humitat relativa en l’equilibri. Cendres. Acidesa i pH.

 

 1. Macronutrients

Introducció. Proteïnes. Hidrats de carboni. Lípids

 

 1. Components minoritaris en aliments

Introducció. Espècies inorgàniques. Vitamines: liposolubles i hidrosolubles.

 

 1. Additius alimentaris

Introducció. Classificació. Colorants. Conservants. Antioxidants. Edulcorants sintètics

.

 1. Control toxicològic.

Introducció. Paràmetres de mesura i control de toxicitat. Determinació de tòxic en aliments.

 

 

Mètodes automàtics d’anàlisi.

 

 1. Automatització de les etapes prèvies del procés analític.

Introducció. Classificació. Graus d’automatització. Camps d’aplicació de l’anàlisi automàtic. Automatització de les etapes prèvies.

 

 1. Mètodes discontinus i ruboritzats.

Analitzadors discontinus: introducció; classificació. Analitzadors ruboritzats: introducció; característiques; camps d’aplicació.

 

 1. Mètodes continus segmentats.

Introducció. Components bàsics. Característiques. Aplicacions.

 

 1. Mètodes continus no segmentats.

Introducció. Fonaments de l’anàlisi en flux. Components bàsics : sistemes de propulsió ; sistemes d’injecció; sistemes de transport i reacció; sistemes de detecció. Modalitats de l’anàlisi en flux. Anàlisi per injecció en flux. Anàlisi per injecció seqüencial. Aplicacions.

 

 1. Automatització de processos cromatogràfics.

Preparació i control de la fase mòbil. Introducció de mostra. Control de temperatura. Sistema de derivatització post-columna. Sistemes de detecció continus. Adquisició i tractament de dades. Acoblament de la cromatografía amb altres tècniques.

 

 
Bibliografia  


 Anàlisi i control de paràmetres clínics:

      A.J. Pesce, L.A. Kaplan. Química clínica: métodos. Buenos aires. Ed. Paramericana, 1990.

      D.F. Calbreath. Clinical chemistry: a fundamental textbook. Philadelphia. Ed. Saunders, 1992

      R.J. Henry, D.C. Canon, J.W. Winkelman. Química clínica: bases y técnica. Barcelona, 1990

 

Análisi d’Aliments i control de la qualitat alimentària

      H.D. Belitz, W. Grosch. Química de los alimentos. Acribia, Zaragoza, 1997

      O.R. Fennema. Química de los alimentos. Acribia, Zaragoza, 1993

 

Mètodes automàtics d’anàlisi:

      M. Valcárcel, M.S. Cárdenas. Automatización y miniaturización en Química Analítica. Ed. Springer-Verlag Ibérica, S.A., Barcelona, 2000.

      J. Ruzika, E. Hansen. Flow Injection Analysis. Ed. Wiley, New York, 1988.

 
Mètodes docents  

Es procurarà que la classe sigui un forum de discussió en el que participarà activament alumnes i professor.
 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

Es realitzarà un treball tutoritzat al llarg del curs, treball que haurà de presentar-se i defender-se oralment. A més a més es realitzarà un exàmen coincidint amb la convocatòria oficial. És valorarà també la participio en classe.

 
Informació addicional  

El tipus de treball i el grau de tutorització del treball serà funció del nombre d'alumnes matriculats.
 
Llengua de les classes