Universitat de Girona

Programa de l'assignatura

Curs 2005-06

3103200105 QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT


Objectius Programa provisional  

L’objectiu principal de l’assignatura és donar una visió general de la problemàtica de l’anàlisi aplicat al medi ambient i introduir els mètodes analítics per a la determinacions més significatives en els diferents tipus de matrius naturals: atmosfera, aigua, sòls i mostres biològiques.
 
Prerrequisits  

 
Contingut (Programa)  

Introducció
El medi ambient. Contaminació ambiental. Transport i destí dels contaminants. Característiques de l’anàlisi de mostres ambientals. Etapes dels mètodes anàlítics aplicats en anàlisi ambiental. Garantia de qualitat en anàlisi ambiental. Control de la contaminació ambiental i legislació.

Atmosfera
Composició i propietats de l’atmosfera. Gasos, vapors i partícules. Contaminants presents en l’atmosfera. Problemes ambientals relacionats amb la contaminació atmosfèrica: pluja àcida, boira fotoquímica, destrucció de la capa d'ozò. Atmosferes de treball. Presa de mostra de sòlids i gasos. Anàlisi de contaminants inorgànics en aire.Anàlisi de contaminants orgànics. Caracterització física i química del material particulat.

Aigua
Característiques fisicoquímiques de les aigües naturals. Contaminació de l'aigua. Criteris de qualitat de l’aigua. Programes per al control de la qualitat de les aigües. Presa de mostra. Conservació de la mostra. Mètodes analítics per al control de la qualitat de l’aigua. Anàlisi de contaminants presents a l'aigua a nivell de traça. Anàlisi de metalls. Anàlisi de contaminants orgànics. Control de la potabilitat de les aigües.

Sòls i sediments
Contaminació dels sòls i sediments per activitats agrícoles i industrials. Problemàtica general de l’anàlisi de sòls i sediments. Presa de mostra i conservació. Preparació i tractament de la mostra. Caracterització fisicoquímica del sòl. Extracció i anàlisi de contaminants orgànics. Disolució/extracció de metalls. Consideracions específiques sobre l'anàlisi de sediments.

Mostres Biològiques
Bioindicadors de contaminació. Característiques de l’anàlisi de mostres biològiques. Anàlisi de plantes. Anàlisi de teixits animals. Presa de mostra i conservació. Pretractament de la mostra. Extracció de contaminants orgànics. Anàlisi de metalls. Exemples seleccionats.

Especiació
Especiació en anàlisi ambiental. Factors que afecten l'especiació de metalls. Mètodes experimentals per a l'estudi de l'especiació: tècniques acoblades. Mètodes de simulació per ordinador. Especiació de Se, As, Cr, Pb, Hg i Sn.

Quimiometria
Quimiometria en anàlisi ambiental. Tècniques d'anàlisi multivariant. Aplicacions dels mètodes factorials i "cluster analysis" a datos ambientales.

 
Bibliografia  


R.N. REEVE. Environmental Analysis. (De la Sèrie Analytical Chemistry by Open Learning). Wiley, 1994.

I.L. MARR, M.S. CRESSER, J.L. GOMEZ ARIZA. Química Analítica del Medio Ambiente. Universidad de Sevilla, 1990.

B.B. KEBBEKUS, S.MITRA. Environmental Chemical Analysis. Blackie Academic and Professional, 1998.

J. RODIER. Análisis de las Aguas. Aguas Naturales, Aguas Residuales y Agua de Mar. Ediciones Omega, 1991.

L.H. KEITH, M.M. WALKER. Handbook of Air Toxics: Sampling, Analysis and Properties. Lewis, 1995.

S.E. ALLEN (Editor). Chemical Analysis of Ecological Materials. Blackwell Scientific Publications, 1989.

J.E. FERGUSSON. The Heavy Elements: Chemistry, Environment Impact and Health Effects. Pergamon Press, 1991.

L.H. KEITH (Editor). Principles of Environmental Sampling. American Chemical Society, 1996.

F. FIFIELD, P. HAINES. Environmental Analytical Chemistry. Chapman and Hall, 1995.

D. BARCELÓ (Editor). Environmental Analysis. Techniques, Applications and Quality Assurance. Elsevier, 1993.

E. PRAMAURO. Els Pesticides i el Medi Ambient. Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, 1990.

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, 1992.

M.R. CARTER (Editor). Soil Sampling and Methods of Analysis. Lewis Publishers, 1993.

H.E. ALLEN (Editor). Metal Speciation and Contamination of Soil. Lewis Publishers, 1995.

I.S. KRULL. Trace Metal Analysis and Speciation. Elsevier Science, 1991.

D. PEREZ-BENDITO, S. RUBIO. Environmental Analytical Chemistry. Wilson & Wilson Comprehensive Analytical Chemistry (S.G. Weber Ed.), Vol. XXXII. Elsevier, 1999.

M. RADOSEVIC, V.N. BASHIN. Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 1999.

J.C. VAN LOON. Selected Methods of Trace Metal Analysis: Biological and Environmental Samples. Wiley, 1985

 
Mètodes docents  

 
Tipus d'exàmens i avaluacions  

La valoració del nivell d’assimilació dels conceptes impartits es realitzarà a partir d’una prova final escrita (60% de la nota global) i del treball desenvolupat per l'estudiant en seminaris (40% del total). Per aprovar l'assignatura és condició indispensable l'assistència a classe (un mínim d'un 80% de les hores totals impartides).
 
Informació addicional  

 
Llengua de les classes